• 06. 10. 2017 r.

  XXVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym

 • 04. 09. 2017 r.

  Manifestacja przed MEN — „Szkoła jest nasza”

 • 31. 01. 2017 r.

  Powołanie Okręgowego Sztabu Referendalnego w Łodzi

 • 19. 11. 2016 r.

  Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2018 r.

* ”Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.„ (art. 76 ust. 7 pkt b Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych). W tym przypadku czas trwania ich awansu zawodowego będzie skrócony do 12 lat.

Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy (por. art. 76 ust. 10 pkt d Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych).

Zgodnie z art. 125 wspomnianej wyżej ustawy staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

Więcej na naszym profilu fb

 

Zmiany dot. sposobu i trybu regulowania składek członkowskich w Związku Nauczycielstwa Polskiego

Koleżanki i Koledzy,

przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy niektóre kwestie związane ze sposobem i trybem regulowania składek członkowskich w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w związku z wejściem w życie nowej instrukcji, zgodnie z uchwałą nr 24/2017 Zarządu Głównego ZNP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Instrukcji w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich (link).

Mając powyższe na uwadze, informujemy, że składka członkowska pracujących członków ZNP jest naliczana przez pracodawcę i przekazywana na konto właściwego oddziału ZNP. Jednak za zgodą prezesa oddziału składka członkowska może być wpłacana przez członków ZNP bezpośrednio na konto lub w kasie oddziału, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.

Składka członkowska dla pracujących członków ZNP potrącana jest od wynagrodzenia zasadniczego brutto, w tym również od wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę w okresie choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. Nie potrąca się natomiast składki członkowskiej od świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Najważniejsze zmiany dotyczą składki członkowskiej osób pozostających w stosunku pracy z więcej niż z jednym pracodawcą. Składka od tych członków Związku jest obliczana:

• tylko w podstawowym miejscu pracy, jeżeli członek ZNP zatrudniony jest u pracodawców (np. w szkołach, przedszkolach, placówkach i ich zespołach), z których każdy położony jest na terenie działania innego oddziału ZNP,

• u każdego pracodawcy, gdy członek ZNP zatrudniony jest u pracodawców (więcej niż jednego), z których każdy objęty jest działaniem tego samego oddziału ZNP.

W rozumieniu Instrukcji, podstawowym miejscem pracy jest miejsce pracy, w którym członek ZNP zatrudniony jest w największym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wymiary czasu pracy są równe, podstawowym miejscem pracy jest to, w którym członek ZNP otrzymuje wyższe wynagrodzenie zasadnicze, a jeżeli otrzymywane wynagrodzenia są jednakowej wysokości — miejsce pracy, w którym pracuje dłużej.

Przypominamy również, że zgodnie z uchwałą nr 41/2017 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przynależności członka ZNP do ogniska oraz zasad reprezentowania go wobec pracodawcy (link), członek Związku może być zrzeszony tylko w tym ognisku i oddziale ZNP, który obejmuje swoim działaniem zakład pracy (tj. np. szkołę, przedszkole, placówkę i ich zespoły), będący jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Z powyższych regulacji wynika, że członek ZNP nie ma możliwości wybrania ogniska i oddziału ZNP, w którym jest zrzeszony, jeśli pracuje u więcej niż jednego pracodawcy (np. w dwóch szkołach). Zgodnie z przyjętymi zasadami, w takich przypadkach członek Związku będzie zrzeszony w ognisku i oddziale obejmującym swoim działaniem zakład pracy, w którym członek ZNP jest zatrudniony w największym wymiarze czasu pracy, a jeżeli wymiary czasu pracy są równe, to, w którym członek ZNP otrzymuje wyższe wynagrodzenie zasadnicze. Jeżeli otrzymywane wynagrodzenia są jednakowej wysokości — miejsce pracy, w którym pracuje dłużej.

Jednocześnie informujemy, że nie uległa zmianie wysokość składki członkowskiej. Zgodnie z treścią art. 95 ust. 1 Statutu ZNP (link), wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi:

1. 1% wynagrodzenia zasadniczego — dla pracujących członków ZNP,

2. 0,5% wysokości emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego — dla emerytów, rencistów lub osób pobierających świadczenie kompensacyjne,

3. 0,1% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  — dla członków ZNP, będących osobami bezrobotnymi pozbawionymi pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (od 1 stycznia 2018 r. — 2,10 zł).

Przypominamy, że składka członkowska od emerytów, rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, obliczana jest w oparciu o kwoty netto tych świadczeń.

Składka członkowska emerytów, rencistów, osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz bezrobotnych członków ZNP wpłacana jest w kasie oddziału lub na rachunek bankowy oddziału.

Członek ZNP pozostający w stosunku pracy i jednocześnie pobierający emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne opłaca jedną składkę członkowską — wyższą.

Zespół Organizacji i Współpracy
Zarządu Głównego ZNP

 

Prezydent RP podpisał nowelizację Karty Nauczyciela

24 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela.

Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela to:

• nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),

• obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),

• ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,

• urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę,

• likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),

• likwidacja mieszkań służbowych.

 

Wniosek ZNP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się 23 listopada br. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przekazanie Sejmowi ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych do ponownego rozpatrzenia.

Zobacz:
Wniosek ZNP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Cytat tygodnia

„Czemu ta wolność taka trudna,
Tyle trudniejsza od niewoli?
I jak tę wolność przetłumaczyć
Skoro nie umie nikt wybaczyć,
Skoro nie umie nikt zapomnieć...?”

Wojciech Młynarski
 

„Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności — odwaga.”

Tukidydes
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2017

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

40. Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
20 — 22 października 2017 r.
(plik uaktualniony 7. 10. 2017 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP informują, że 40. Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. dr. Horsta Podolskiego odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 20 - 22 października 2017 r.

Celem Turnieju jest uczczenie pamięci dr. Horsta Podolskiego — mistrza szachowego, nauczyciela szkół średnich i wyższych w Łodzi oraz propagowanie szachów wśród nauczycieli i pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Anny Walczak,
tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 20/21/22 października br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 21. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela (w miejscu rozgrywek).

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy.

Całkowity koszt dla członków ZNP wynosi: 160 zł dla zawodników korzystających z noclegów, a 100 zł dla osób niekorzystających z noclegu.

Całkowity koszt dla pozostałych uczestników wynosi: 196,80 zł dla zawodników korzystających z noclegu, a 123 zł dla zawodników niekorzystających z noclegu.

Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:
Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 21. 10. br. o godz. 10.00,
a zakończenie 22. 10. br. około godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy 40. Memoriału Szachowego