• 19. 11. 2016 r.

  Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

 • 05. 11. 2016 r.

  VII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty — Głowno 2016

 • 10. 10. 2016 r.

  Pikieta ZNP przeciwko planowanym zmianom w oświacie

 • 09. 10. 2016 r.

  XXVI Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym oraz XV Drużynowe Mistrzostwa ZNP

Prezydent podpisał likwidację gimnazjów

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy likwidujące gimnazja oraz wprowadzające ośmioletnie szkoły podstawowe i czteroletnie licea. Strajk w oświacie wydaje się przesądzony. 

— Po wielu konsultacjach, dyskusjach, rozpatrzeniu wielu stanowisk „za” i „przeciw”, zastrzeżeń, po ich omówieniu i wczorajszej wieczornej rozmowie zarówno z minister Anną Zalewską jak i premier Beatą Szydło zdecydowałem się podpisać zarówno ustawę Prawo oświatowe jak i ustawę wprowadzającą ustawę Prawo oświatowe — ogłosił prezydent Andrzej Duda. Dziś mija konstytucyjny, 21-dniowy termin na rozpatrzenie obu ustaw przez głowę państwa.

Według prezydenta, polska szkoła potrzebuje reformy i „powinna ona być wprowadzona możliwie jak najszybciej”. — Każdy rok, w którym polskiej szkoły nie naprawiamy, w którym nie poprawiamy nie najlepiej funkcjonującego systemu, jest rokiem straconym dla dzieci i młodzieży, która przez szkołę przechodzi. Dlatego reforma powinna wejść w życie jak najszybciej — stwierdził Andrzej Duda.

Dodał, że ma „wielkie oczekiwanie zarówno w stosunku do pani minister edukacji jak i do polskiego rządu oraz samorządów lokalnych, nauczycieli i rodziców”. — Rozwiązania te muszą być wprowadzone we współdziałaniu. Nie mam wątpliwości, bo potwierdziło mi to wielu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, że ustawa jest do przeprowadzenia i oni są na to całkowicie przygotowani, włącznie z siatką nowych szkół. Ale oczywiście jestem niemalże przekonany, że będą sytuacje, gdy pojawią się problemy, wątpliwości rodziców, dyrektorów szkół, być może będą mieli trudności wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, być może na tle siatki szkół będą się tworzyły spory. Wymaga to wnikliwego spojrzenia, dialogu ze strony władz lokalnych, wnikliwego spojrzenia także ze strony ministerstwa edukacji, rządu, a przede wszystkim kuratorów — podkreślił prezydent.

Dlatego podpisując obie ustawy Andrzej Duda jednocześnie zaapelował o współdziałanie. — Oczekuję od przedstawicieli rządu i samorządu, którzy te ustawy będą wprowadzali w życie, aby czynili to z jak największą życzliwością, dbałością, starannością i czynili to we wzajemnym współdziałaniu. Najlepszej reformy nie da się wprowadzić i będą przy jej wprowadzaniu trudności i kłopoty, jeżeli nie będzie woli porozumienia, wzajemnego poszukiwania najlepszych rozwiązań — stwierdził.

Dla Andrzeja Dudy, „ta sprawa nie kończy się na złożeniu podpisu pod ustawami”, ale „w zasadzie się zaczyna”, ponieważ prezydent „czuje się współodpowiedzialny za przeprowadzenie tej reformy w sposób jak najbardziej sprawny”. — Czując tę odpowiedzialni zdecydowałem i uzgodniłem to zarówno z panią minister jak i panią premier, że powołuję w ramach Kancelarii Prezydenta nowego doradcę pana prof. Andrzeja Waśko, który z mojego ramienia będzie współpracował z MEN w koordynowaniu wykonania tych ustaw, czyli realizacji reformy — poinformował Andrzej Duda. — Tak, by reforma została przeprowadzona z dbałością również o polskiego nauczyciela, który ma wychowywać i uczyć następne pokolenia polskich dzieci. Ta reforma odchodzi od przeszłości, ta reforma to kwestia przyszłości naszego kraju, społeczeństwa, wychowania naszych dzieci, reforma niezwykle ważna — dodał.  

Minister edukacji Anna Zalewska zobowiązała się w rozmowie z prezydentem do powołania w MEN zespołu ds. koordynacji wprowadzenia reformy. — Zespół będzie na bieżąco monitorował poprzez kuratorów i wszelkie zgłaszane uwagi, sytuację w całym kraju, we wszystkich gminach i powiatach. Tak, byśmy byli w stanie wspólnie przejść przez wszystkie te problemy, tak, by wprowadzenie tej reformy było możliwie najmniej dotkliwe i byśmy mogli powiedzieć, że przynosi ona korzyści — wyjaśnił Andrzej Duda. 

20 grudnia 2016 r. Zarząd Główny ZNP zdecydował o rozpoczęciu procedury zmierzającej do wszczęcia sporu zbiorowego. Z końcem lutego br. Związek przeprowadzi wszystkie procedury niezbędne do przeprowadzenia strajku w oświacie. 

Wkrótce można się też spodziewać inicjatywy dotyczącej ogólnopolskiego referendum w sprawie zmian w oświacie. Inicjatywę w tej sprawie podjęły wspólnie ZNP, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Razem, Inicjatywa Polska oraz szereg organizacji społecznych.

W ostatniej Ankiecie „Głosu” 71 proc. uczestników oczekiwało zawetowania reformy edukacji.  Co czwarty uczestnik głosowania życzył sobie podpisania ustaw w tej sprawie, a 3 proc. uważało, że właściwe byłoby skierowanie nowego prawa do Trybunału Konstytucyjnego. W ankiecie, w której można było głosować od 16 grudnia u.br. do 2 stycznia br. oddano 980 głosów.

źródło: Głos Nauczycielski

 

Projekt podstawy już oficjalnie

Do 30 stycznia 2017 r. związki zawodowe i partnerzy społeczni mogą opiniować oficjalny projekt podstawy programowej opublikowany przez MEN. W porównaniu z poprzednim projektem, przedstawionym do „prekonsultacji” 30 listopada, eksperci ministerstwa wprowadzili do dokumentu szereg zmian.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej. Resort Anny Zalewskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania opinii na temat tego dokumentu.

Przekazany do konsultacji projekt obejmuje podstawę programową:
* wychowania przedszkolnego;
* kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
* kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ? dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
* kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia;
* kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
* kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Wstępny projekt podstawy ministerstwo edukacji zaprezentowało 30 listopada 2016 r. i w ramach „prekonsultacji” zbierało opinie na temat tego dokumentu.

„Zespoły ekspertów przeanalizowały wszystkie uwagi, które wpłynęły do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji. Następnie przygotowano ostateczną wersję projektu, który obecnie — zgodnie z procedurą legislacyjną — kierujemy do resortów, związków zawodowych  i partnerów społecznych do zaopiniowania. W ramach prekonsultacji, od partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji i przedstawicieli środowiska oświatowego otrzymaliśmy blisko 800 opinii” — zapewniło ministerstwo edukacji.

Nowa podstawa programowa będzie obowiązywała od roku szkolnego 2017/2018 w:
* przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego;
* klasach: pierwszej, czwartej, siódmej szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej;
* szkołach podstawowych ? dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
* w branżowej szkole I stopnia;
* szkole specjalnej przysposabiającej do pracy;
* w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.  

Uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia potrwają do 10 stycznia 2017 roku, a konsultacje społeczne ze związkami zawodowymi i partnerami społecznymi — do 30 stycznia 2017 roku.

Projekt podstawy można znaleźć TUTAJ.

źródło: Głos Nauczycielski

 

SPÓR ZBIOROWY — STRAJK. Krok po kroku

20 grudnia 2016 r. Zarząd Główny ZNP zdecydował, że rozpoczyna procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego. Strajk jest ostatnim elementem sporu zbiorowego!

Przyczyną decyzji ZG ZNP jest niespełnienie postulatów ZNP dotyczących:
— wycofania uchwalonych przez Parlament zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego,
— zwiększenia nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.

Dlatego Zarząd Główny ZNP postanowił od 20 grudnia br. rozpocząć procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP.

Procedura wejścia w spór zbiorowy — szczegółowo opisana w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych — jest wieloetapowa. Trzeba ją przeprowadzić zgodnie z prawem, bo tylko wówczas ewentualny strajk będzie legalny.

Dlaczego spór zbiorowy a nie od razu strajk?

Strajk jest ostatnim elementem sporu zbiorowego. Legalny strajk może być zorganizowany tylko w ramach sporu zbiorowego. Dlatego najpierw należy wejść w spór zbiorowy z pracodawcą. Dla pracowników oświaty pracodawcą jest dyrektor szkoły / placówki oświatowej.

Czego dotyczy spór zbiorowy?

Spór zbiorowy może dotyczyć: warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych, praw i wolności związkowych pracowników. Żądania ZNP mieszczą się w ustawowych wymogach.

Etapy sporu zbiorowego

1. Zgłoszenie żądań
Spór zbiorowy rozpoczyna się w dniu przekazania pracodawcy żądań przez organizację związkową (pisemnie).

2. Rokowania
Niespełnienie przez pracodawcę żądań (w terminie nie krótszym niż 3 dni) skutkuje podjęciem rokowań. Ich celem jest dojście przez strony do porozumienia.

3. Mediacje
W przypadku braku porozumienia na etapie rokowań spór przechodzi na etap mediacji, polegających na negocjacjach z udziałem niezależnego mediatora.

4. Strajk ostrzegawczy
W trakcie mediacji (nie wcześniej niż 14 dni od wszczęcia sporu zbiorowego) może być zorganizowany strajk ostrzegawczy. Nie jest on obowiązkowy.

5. Arbitraż
Po zakończeniu etapu mediacji można ewentualnie poddać spór zbiorowy pod rozstrzygnięcie kolegium arbitrażu społecznego (przy sądzie okręgowym lub Sądzie Najwyższym).

6. Strajk
Dopiero nieosiągnięcie porozumienia, rozwiązującego spór zbiorowy w trakcie mediacji, otwiera drogę do zorganizowania strajku.

Kalendarium

Zgodnie z uchwałą ZG ZNP:
— do 16 stycznia 2017 r. oddziały ZNP występują do pracodawców, czyli dyrektorów szkół z żądaniami, które znajdują się w załączniku do uchwały ZG ZNP; — Związek domaga się ich spełnienia w terminie 5 dni.

Ze względu na wieloetapowość sporu zbiorowego oraz ferie zimowe przypadające w okresie styczeń-luty, ewentualne powstrzymanie się od pracy nauczycieli oraz pracowników szkolnej administracji i obsługi — jednocześnie w całym kraju — jest możliwe dopiero po 28 lutego 2017 r. (to jednak nie oznacza, że poszczególne szkoły nie mogą strajkować wcześniej).

 

Uchwała ZG ZNP ws. sporu zbiorowego

Zarząd Główny ZNP zdecydował, że od 20 grudnia 2016 r. rozpoczyna procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP.

W związku z niespełnieniem postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego wyrażonych w uchwale nr 20/2016 Zarządu Głównego ZNP z 18 października br. w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP „Nie dla chaosu w szkole” dotyczących:

* wycofania uchwalonych przez Parlament zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego wraz ze wszystkimi zapisami określającymi ich konsekwencje w sferze stosunków pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół;

* zwiększenia nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.

ZG ZNP postanawia od 20 grudnia br. rozpocząć procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

Cytat tygodnia

„Przekształciliśmy się w niewolników idących do raju dóbr materialnych i godzących się na wszystko, czego chce pracodawca.”

prof. Maria Szyszkowska
 

„Ateistą jestem z powodów moralnych. Uważam, że twórcę rozpoznajemy poprzez jego dzieło. W moim odczuciu świat jest skonstruowany tak fatalnie, że wolę wierzyć, iż nikt go nie stworzył!”

Stanisław Lem
 

„Cierpliwość wszystko zwycięża.”

sentencja łacińska
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2017

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
21 — 23 października 2016 r.
(plik uaktualniony 12. 09. 2016 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP informują, że XXXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. dr. Horsta Podolskiego odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 21 - 23 października 2016 r.

Celem Turnieju jest uczczenie pamięci dr. Horsta Podolskiego — mistrza szachowego, nauczyciela szkół średnich i wyższych w Łodzi oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Anny Walczak,
tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 30 września br.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 21/22/23 października br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 22. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela (w miejscu rozgrywek).

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy.

Całkowity koszt dla członków ZNP wynosi: 160 zł dla zawodników korzystających z noclegów, 100 zł dla osób niekorzystających.

Całkowity koszt dla pozostałych uczestników wynosi: 196,80 zł dla zawodników korzystających z noclegu, 123 zł dla zawodników niekorzystających.

Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:
Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 22. 10. br. o godz. 10.00,
a zakończenie 23. 10. br. o godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXIX Memoriału Szachowego