• 06. 10. 2017 r.

  XXVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym

 • 04. 09. 2017 r.

  Manifestacja przed MEN — „Szkoła jest nasza”

 • 31. 01. 2017 r.

  Powołanie Okręgowego Sztabu Referendalnego w Łodzi

 • 19. 11. 2016 r.

  Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

KOMUNIKAT Księgowej Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w sprawie bilansu za 2017 r. [ wraz z załącznikami ] — kliknij, aby przeczytać

UWAGA! Informujemy, że w dniach 5. 02 i 7. 02. 2018 r. dyżur prawnika zostaje odwołany.

List ZNP do MEN dotyczący oceny pracy nauczyciela

Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

W odpowiedzi na wniosek Ministerstwa w sprawie udziału w pracach nad projektem rozporządzenia dot. oceny pracy nauczyciela Związek Nauczycielstwa Polskiego przedkłada poniższe uwagi:

• stopień zaawansowania prac Ministerstwa nad projektem rozporządzenia jest dalece niezadowalający;

Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela — zakładająca całkowite przemodelowanie systemu oceny pracy nauczyciela — nie stanowi wyczerpującego źródła informacji na temat ostatecznego kształtu tego modelu. Ustawa nie reguluje tak kluczowych zagadnień, jak mierniki oceny pracy oraz zasady odwołania się nauczyciela od wystawionej mu oceny. W tym zakresie zawiera ona wyłącznie delegacje dla regulacji podstawowych (rozporządzenia i regulaminu). Należy pamiętać, że ocena pracy nauczyciela, zwłaszcza w swoim nowym kształcie, połączona z awansem zawodowym i dodatkową gratyfikacją finansową, stanie się niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na warunki pracy w szkole. Może być to czynnik motywujący do doskonalenia pracy nauczycieli, ale może też stać się narzędziem opresji wobec nich, zaburzającym konieczną w szkole atmosferę zaufania i współpracy. Tak kluczowa zmiana nie może być wprowadzana bez szerokich konsultacji ze środowiskiem, a przede wszystkim w pośpiechu, bez czasu na spokojne zapoznanie się ze zmianami i ich przyswojenie. Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie zwracał uwagę na to, że stan niepewności potęguje przede wszystkim brak rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kryteriów oceniania. Ponadto zwracaliśmy uwagę, że staranności i czasu wymagać będzie także — oparte na tym rozporządzeniu — rzetelne przygotowanie regulaminów oceny pracy nauczyciela w szkole i placówce. W obecnej sytuacji istnieje poważne niebezpieczeństwo, że kluczowe dla interesu nauczycieli akty regulujące ocenę ich pracy powstawać będą pod presją czasu i bez starannego namysłu, a oceniani nauczyciele będą ponosić konsekwencje błędów i niedociągnięć przyjętych rozwiązań.

• praca nad stworzeniem katalogu kryteriów oceny pracy odbywać się powinna w oparciu o ściśle sprecyzowane zasady wynikające z zapisów ustawowych i uzgodnione ze środowiskiem nauczycielskim;

Zgodnie z zapisami ustawy, kryteria oceny pracy nauczyciela, choć obejmują wszystkie obszary działalności szkoły odpowiednio do posiadanego stopnia awansu zawodowego, w całości muszą dotyczyć stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 7 Karty Nauczyciela oraz art. 5 ustawy — Prawo oświatowe. W pierwszej kolejności należy więc zwrócić uwagę, że katalog kryteriów nie może być tworzony w sposób dowolny i arbitralny, a punktem wyjścia dla niego nie może być sama intencja zachęcenia nauczycieli do większej aktywności na rzecz szkoły czy placówki. Formułując kryterium oceny, należy w pierwszej kolejności wykazać jego bezpośredni związek ze wskazanymi w ustawie obowiązkami. Zgodnie z powyższą zasadą wśród kryteriów nie powinny się znaleźć choćby takie mierniki, jak współorganizowanie i aktywne uczestniczenie w wydarzeniach na rzecz społeczności lokalnej, gdyż taka aktywność nauczyciela, choć niewątpliwie pożądana, nie może być uznana za obowiązkową i podlegać ocenie. Z drugiej strony niepożądaną jest również sytuacja, w której katalog ustalonych kryteriów nie uwzględnia stopnia realizacji któregoś z ustawowych obowiązków nauczyciela, gdyż ustawodawca nie upoważnia do tworzenia jakichkolwiek wyłączeń w tym zakresie w rozporządzeniu. Twórcy rozporządzenia powinni więc podjąć trud przełożenia wszystkich ogólnie sformułowanych w ustawie obowiązków na zamknięty katalog szczegółowych kryteriów służących ocenie stopnia ich realizacji. Dodatkowo na uwadze mieć należy, że kryteria oceny wskazane w rozporządzeniu, choć szczegółowe, powinny mieć charakter na tyle uniwersalny, by były do zastosowania w każdym typie szkoły i placówki, w której pracują nauczyciele podlegający ocenie. Zgodnie z założeniem ustawodawcy, to nie kryteria, lecz dopiero wskaźniki oceny powinny być dostosowane do specyfiki pracy w danej szkole. Zgodnie z tą zasadą za niewłaściwe uznać należy takie kryteria, jak właściwe realizowanie powierzonych funkcji, w tym w szczególności wychowawcy klasy i opiekuna samorządu uczniowskiego czy prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli i dla rodziców oraz omawianie tych zajęć.

Skonstruowanie właściwego katalogu szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela wymaga starannego namysłu i współpracy w celu wypracowania właściwych rozwiązań. Praca ta powinna się odbywać w gronie praktyków i ekspertów dobrze znających specyfikę działalności statutowej szkół i placówek objętych tymi przepisami. Rzeczywisty, a nie pozorowany, wpływ na nią powinni też mieć przedstawiciele środowiska nauczycielskiego.

• kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczycieli powinny stanowić spójną całość i gwarantować sprawiedliwą diagnozę jakości pracy nauczyciela;

Konstruowanie kryteriów oceny pracy nauczycieli nie może się odbywać w oderwaniu od przykładowych choćby wskaźników określanych w regulaminach, przy pomocy których weryfikowano by ich funkcjonalną przydatność.  Skoro wskaźniki obowiązkowo określać mają poziom spełniania poszczególnych kryteriów, na etapie tworzenia tych kryteriów należy mieć pewność co do możliwości ich właściwego „owskaźnikowania” w regulaminach. Jednak weryfikacja kryteriów odbywać się powinna nie tylko w aspekcie funkcjonalnym, lecz także, a może przede wszystkim, gwarantowania zasad sprawiedliwości, obiektywizmu i rzetelności w procesie oceny dokonywanej przy ich pomocy. Kryteria te powinny umożliwiać dokonanie prawidłowej diagnozy jakości pracy nauczyciela i motywować go do dalszego jej doskonalenia. Kryteria te muszą być porównywalne i w równym stopniu mierzalne przy pomocy obiektywnych narzędzi, jakie posiada dyrektor szkoły i placówki.  Za kryteria niespełniające powyższego warunku uznać należy np. kryterium: kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów prawidłowych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich w zestawieniu z kryterium: uczestniczenie w zespołach zadaniowych. Pierwsze z nich jest przytoczeniem ustawowego obowiązku, zamiast umożliwiać określenie stopnia jego realizacji (zmierzenie tej realizacji w procesie oceny). Drugie jest raczej precyzyjnym, lecz mało pojemnym wskaźnikiem. Jego zastosowanie będzie stosunkowo proste dla dyrektora, ale nie pozwoli uzyskać istotnej informacji o jakości pracy ocenianego nauczyciela (uczestniczenie w zespołach zadaniowych nie może podlegać już żadnemu „owskaźnikowaniu”  na poszczególne stopnie oceny). Podobne wątpliwości budzą inne kryteria zamieszczone w projekcie rozporządzenia załączonym do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych: — znajomość i przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony — dyrektor szkoły w ramach sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego nie będzie w stanie rzetelnie ocenić poziomu tej znajomości;

— prezentowanie postawy moralnej i etyczne postępowanie nauczyciela — trudno sobie wyobrazić narzędzia profesjonalnego i odpowiedzialnego pomiaru takiego kryterium.

Tak tworzony katalog nie będzie stanowił całości spójnej logicznie i funkcjonalnie, spowoduje więcej szkód niż pożytku.

• specyfika pracy w poszczególnych typach szkół i placówek nie może mieć wpływu na porównywalność ocen wystawianych nauczycielom według jednej — ustawowo określonej — skali;

Poważne wątpliwości ZNP budzi także realna możliwość wypełnienia delegacji ustawowej dotyczącej regulaminów oceniania w zakresie dostosowania wskaźników oceny nauczyciela do specyfiki pracy w danej szkole, a w jeszcze większym stopniu dostosowania wskaźników oceny dyrektora do specyfiki pracy w szkołach wspólnej dla całego terenu działania danego organu nadzoru pedagogicznego. O ile można wyobrazić sobie różną specyfikę pracy w poszczególnych typach szkół i placówek wpływającą na sposób realizacji obowiązków ustawowych nauczyciela i dyrektora, o tyle trudno przyjąć, że praca nauczycieli dwóch liceów w tym samym mieście ma na tyle odmienną specyfikę, że rzutować to powinno na różne rozumienie poziomu spełniania przez tych nauczycieli tego samego kryterium oceny. Podobnie w przypadku dyrektora szkoły trudno zaakceptować tezę, że specyfika kierowania szkołami/placówkami powinna różnić się w zależności od województwa. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora w całej Polsce wystawiana będzie według jednej — ustawowo określonej — skali. Różnicowanie sposobu oceny ze względu na „lokalną” specyfikę spowodować może całkowitą nieporównywalność formalnie takich samych ocen. Jest to problem o tyle poważny, że uzyskana w danej szkole czy placówce ocena pracy nauczyciela i dyrektora nie jest wyłącznie kwestią konkretnego stosunku pracy w danej szkole, lecz waży na karierze ocenianego w procesach pozaszkolnych (uzyskanie stopnia awansu zawodowego, pretendowanie do nagród i odznaczeń, kandydowanie w konkursach na dyrektorów szkół), powinna więc zachować cechę porównywalności.

• przepisy proceduralne dot. oceniania wymagają starannego uściślenia w rozporządzeniu;

Procedura oceny pracy — tylko w części określona na poziomie ustawy — wymaga szczegółowego rozwinięcia. Dotyczy to zwłaszcza etapu odwoławczego, w ramach którego należy precyzyjnie określić role (kompetencje) poszczególnych podmiotów biorących w nim udział, tak żeby postępowanie odwoławcze nie utraciło waloru profesjonalnej oceny na rzecz „plebiscytu” dla członków komisji. Ponadto warto doprecyzować, co może być podstawą decyzji o przekazaniu oceny do ponownego ustalenia. Zapisem nie do zaakceptowania jest natomiast rozwiązanie zaproponowane w pierwotnym projekcie rozporządzenia dotyczące wpływu opinii rady rodziców na ostateczną ocenę nauczyciela. Opinia negatywna (oparta na subiektywnych sądach) nie może unieważniać oceny wystawionej według obiektywnych kryteriów.

ZNP uważa, że bez wyeliminowania wszystkich powyżej omówionych zagrożeń nowa koncepcja oceny pracy nauczyciela nie wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły, nie wpłynie na poprawę jakości i efektywności pracy szkół i placówek, a także pozytywnie nie wpłynie na motywację nauczycieli do prawidłowego rozwoju. Istnieje poważne ryzyko, że sztucznie sformalizowana procedura oceny skłaniać będzie do formalnego tylko dostosowania się do niezrozumiałych i nieakceptowanych przez ocenianych nauczycieli wymogów, stanie się kolejnym biurokratycznym obciążeniem lub będzie wyłącznie narzędziem antagonizowania środowiska szkolnego.

Widząc potrzebę zmian modelu oceniania nauczycieli Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje pogłębionej dyskusji w gronie ekspertów i praktyków. Dyskusję tę poprzedzić należy badaniami dotyczącymi założeń i wpływu oceny na jakość pracy nauczyciela. Dopiero w wyniku należytego przygotowania pogłębionego badaniami i dyskusją można z powodzeniem wdrażać tak ważne zmiany.

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

 

Praca za darmo — wyniki ogólnopolskiego badania ZNP

W co drugiej szkole podstawowej i w większości szkół ponadgimnazjalnych zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizuje się niezgodnie z prawem. To znaczy zmusza się nauczycieli do pracy za darmo!

W związku z nowelizacją art. 42 ustawy Karty Nauczyciela od 1 września 2017 roku nauczycielom nie wolno przydzielać zajęć, o których mowa wyżej, w ramach zadań statutowych szkoły. Zajęcia te powinny być wliczane do pensum lub realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Badanie ZNP

Z uwagi na liczne sygnały o występujących nieprawidłowościach w zakresie przydzielania nauczycielom powyższych zajęć, Związek Nauczycielstwa Polskiego pod koniec 2017 roku przeprowadził badanie ankietowe w 13 województwach w celu zdiagnozowania skali problemu. Badanie zrealizowano w:
• przedszkolach (liczba przebadanych placówek — 2460),
• szkołach podstawowych (liczba przebadanych placówek — 4221),
• szkołach ponadgimnazjalnych (liczba przebadanych placówek — 1389).

Pytanie ankietowe o poniższej treści skierowano do dyrektorów szkół i przedszkoli:

Czy pozaspecjalistyczne zajęcia organizowane w bieżącym roku szkolnym zgodnie z §7 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2013 r. / z §6 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w ramach szkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są przez nauczycieli w ramach ujętych w arkuszu płatnych godzin pracy?

Wyniki badania:

Przedszkola
• 55 proc. ankietowanych placówek zajęcia z zakresu pomocy-pedagogicznej realizuje zgodnie z prawem, a 45 proc. częściowo zgodnie z prawem lub niezgodnie z prawem.

Szkoły podstawowe
• 48 proc. placówek realizuje zgodnie z prawem, 52 proc. częściowo lub niezgodnie.

Szkoły ponadgimnazjalne
• 39 proc. placówek realizuje zgodnie z prawem, 61 proc. częściowo lub niezgodnie.

 

Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2018 r.

* ”Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.„ (art. 76 ust. 7 pkt b Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych). W tym przypadku czas trwania ich awansu zawodowego będzie skrócony do 12 lat.

Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy (por. art. 76 ust. 10 pkt d Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych).

Zgodnie z art. 125 wspomnianej wyżej ustawy staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

Więcej na naszym profilu fb

 

Zmiany dot. sposobu i trybu regulowania składek członkowskich w Związku Nauczycielstwa Polskiego

Koleżanki i Koledzy,

przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy niektóre kwestie związane ze sposobem i trybem regulowania składek członkowskich w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w związku z wejściem w życie nowej instrukcji, zgodnie z uchwałą nr 24/2017 Zarządu Głównego ZNP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Instrukcji w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich (link).

Mając powyższe na uwadze, informujemy, że składka członkowska pracujących członków ZNP jest naliczana przez pracodawcę i przekazywana na konto właściwego oddziału ZNP. Jednak za zgodą prezesa oddziału składka członkowska może być wpłacana przez członków ZNP bezpośrednio na konto lub w kasie oddziału, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.

Składka członkowska dla pracujących członków ZNP potrącana jest od wynagrodzenia zasadniczego brutto, w tym również od wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę w okresie choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. Nie potrąca się natomiast składki członkowskiej od świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Najważniejsze zmiany dotyczą składki członkowskiej osób pozostających w stosunku pracy z więcej niż z jednym pracodawcą. Składka od tych członków Związku jest obliczana:

• tylko w podstawowym miejscu pracy, jeżeli członek ZNP zatrudniony jest u pracodawców (np. w szkołach, przedszkolach, placówkach i ich zespołach), z których każdy położony jest na terenie działania innego oddziału ZNP,

• u każdego pracodawcy, gdy członek ZNP zatrudniony jest u pracodawców (więcej niż jednego), z których każdy objęty jest działaniem tego samego oddziału ZNP.

W rozumieniu Instrukcji, podstawowym miejscem pracy jest miejsce pracy, w którym członek ZNP zatrudniony jest w największym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wymiary czasu pracy są równe, podstawowym miejscem pracy jest to, w którym członek ZNP otrzymuje wyższe wynagrodzenie zasadnicze, a jeżeli otrzymywane wynagrodzenia są jednakowej wysokości — miejsce pracy, w którym pracuje dłużej.

Przypominamy również, że zgodnie z uchwałą nr 41/2017 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przynależności członka ZNP do ogniska oraz zasad reprezentowania go wobec pracodawcy (link), członek Związku może być zrzeszony tylko w tym ognisku i oddziale ZNP, który obejmuje swoim działaniem zakład pracy (tj. np. szkołę, przedszkole, placówkę i ich zespoły), będący jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Z powyższych regulacji wynika, że członek ZNP nie ma możliwości wybrania ogniska i oddziału ZNP, w którym jest zrzeszony, jeśli pracuje u więcej niż jednego pracodawcy (np. w dwóch szkołach). Zgodnie z przyjętymi zasadami, w takich przypadkach członek Związku będzie zrzeszony w ognisku i oddziale obejmującym swoim działaniem zakład pracy, w którym członek ZNP jest zatrudniony w największym wymiarze czasu pracy, a jeżeli wymiary czasu pracy są równe, to, w którym członek ZNP otrzymuje wyższe wynagrodzenie zasadnicze. Jeżeli otrzymywane wynagrodzenia są jednakowej wysokości — miejsce pracy, w którym pracuje dłużej.

Jednocześnie informujemy, że nie uległa zmianie wysokość składki członkowskiej. Zgodnie z treścią art. 95 ust. 1 Statutu ZNP (link), wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi:

1. 1% wynagrodzenia zasadniczego — dla pracujących członków ZNP,

2. 0,5% wysokości emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego — dla emerytów, rencistów lub osób pobierających świadczenie kompensacyjne,

3. 0,1% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  — dla członków ZNP, będących osobami bezrobotnymi pozbawionymi pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (od 1 stycznia 2018 r. — 2,10 zł).

Przypominamy, że składka członkowska od emerytów, rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, obliczana jest w oparciu o kwoty netto tych świadczeń.

Składka członkowska emerytów, rencistów, osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz bezrobotnych członków ZNP wpłacana jest w kasie oddziału lub na rachunek bankowy oddziału.

Członek ZNP pozostający w stosunku pracy i jednocześnie pobierający emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne opłaca jedną składkę członkowską — wyższą.

Zespół Organizacji i Współpracy
Zarządu Głównego ZNP

 

Cytat tygodnia

„Czemu ta wolność taka trudna,
Tyle trudniejsza od niewoli?
I jak tę wolność przetłumaczyć
Skoro nie umie nikt wybaczyć,
Skoro nie umie nikt zapomnieć...?”

Wojciech Młynarski
 

„Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności — odwaga.”

Tukidydes
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2017

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

40. Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
20 — 22 października 2017 r.
(plik uaktualniony 7. 10. 2017 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP informują, że 40. Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. dr. Horsta Podolskiego odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 20 - 22 października 2017 r.

Celem Turnieju jest uczczenie pamięci dr. Horsta Podolskiego — mistrza szachowego, nauczyciela szkół średnich i wyższych w Łodzi oraz propagowanie szachów wśród nauczycieli i pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Anny Walczak,
tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 20/21/22 października br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 21. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela (w miejscu rozgrywek).

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy.

Całkowity koszt dla członków ZNP wynosi: 160 zł dla zawodników korzystających z noclegów, a 100 zł dla osób niekorzystających z noclegu.

Całkowity koszt dla pozostałych uczestników wynosi: 196,80 zł dla zawodników korzystających z noclegu, a 123 zł dla zawodników niekorzystających z noclegu.

Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:
Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 21. 10. br. o godz. 10.00,
a zakończenie 22. 10. br. około godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy 40. Memoriału Szachowego