• 19. 11. 2016 r.

  Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

 • 05. 11. 2016 r.

  VII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty — Głowno 2016

 • 10. 10. 2016 r.

  Pikieta ZNP przeciwko planowanym zmianom w oświacie

 • 09. 10. 2016 r.

  XXVI Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym oraz XV Drużynowe Mistrzostwa ZNP

MEN przedstawiło do „prekonsultacji” projekt podstawy programowej

Ministerstwo edukacji zamieściło na swojej stronie internetowej projekt podstawy programowej podzielonej na 24 części tematyczne. Konstrukcja podstawy programowej znacząco różni się od obecnej. Obecna podstawa definiuje cele i wymagania w kontekście całego etapu edukacyjnego, nowa – wyznacza konkretne punkty do osiągnięcia w poszczególnych klasach. To oznacza powrót do rozwiązań znanych jeszcze z okresu PRL i lat 90.

Wśród udostępnionych części podstawy znajduje się ta dotycząca historii. Już na wstępie dowiadujemy się, że jednym z celów jest poznanie ważnych wydarzeń „z dziejów narodu polskiego”, a także „zapoznanie z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi”. Podstawa ma też „rozbudzić poczucie miłości do ojczyzny”.

W klasie czwartej uczeń nie rozpocznie swojej edukacji historycznej od poznania starożytności, ale nauczy się opowiadać o postaciach i wydarzeniach „o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej”. Autorzy podstawy wykorzystali przy tym zakres praktycznie całej historii Polski – od średniowiecza po współczesność. Uczniowie wykują więc informacje o m.in. Mieszku I, Bolesławie Chrobrym, Mikołaju Koperniku, Janie III Sobieskim, Marii Skłodowskiej-Curie, Józefie Piłsudskim. Czwartoklasiści poznają ponadto historię bohaterów Powstania Warszawskiego, a także rotmistrza Witolda Pileckiego, papieża Jana Pawła II i bohaterów „Solidarności”.

Nauczyciel będzie też mógł wybrać do omówienia z czwartoklasistami jedenaście dodatkowych, nieobowiązkowych tematów, jak np. chrzest Polski, wojny z Niemcami, historię Gdańska, „obiady czwartkowe” u Stanisława Augusta Poniatowskiego, strajk dzieci we Wrześni – „udręki niewoli, germanizacja, rusyfikacja” oraz Bitwę Warszawską.

Dopiero w piątej klasie uczniowie zaczną analizować historię starożytności. Uczeń opanuje ogromną partię materiału, bo aż do XVI wieku. W klasie szóstej uczniowie „przerobią” materiał do epoki napoleońskiej włącznie, w klasie siódmej – od Kongresu Wiedeńskiego do okresu międzywojennego, a w klasie ósmej – od wybuchu II wojny światowej do 1997 r.

Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało osiem lat i będzie podzielone na dwa etapy edukacyjne:
I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane;
II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe.

W II etapie będą realizowane następujące przedmioty:
1) język polski,
2) język obcy nowożytny,
3) drugi język nowożytny
4) muzyka,
5) plastyka,
6) historia,
7) wiedza o społeczeństwie,
8) przyroda,
9) geografia,
10) biologia,
11) chemia,
12) fizyka,
13) matematyka,
14) informatyka,
15) technika,
16) wychowanie fizyczne,
17) edukacja dla bezpieczeństwa,
18) wychowanie do życia w rodzinie,
19) etyka
20) język mniejszości narodowej lub etnicznej,
21) język regionalny – język kaszubski.

W szkole podstawowej w ramach zajęć dodatkowych, tak jak jest to obecnie, uczniowie będą realizowali zajęcia z religii.  

MEN powtarza rozwiązania dotyczące podziału na grupy – obowiązkowo w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I i II stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej – jeśli liczba uczniów jest większa niż wskazano poniżej:

* informatyka – liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej – nie więcej niż 24 uczniów;
* języki obce (obowiązkowe) – w oddziałach nie więcej niż 24 uczniów;
* nie więcej niż połowa godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z podziałem na grupy – w przypadku konieczności prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

MEN powtarza rozwiązania podziału na grupy także m.in.:

* na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
* w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu; na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej,
* a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że: jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych – liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.

Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym) należy przeznaczyć na:

* język polski, historię muzykę, historię sztuki, język łaciński i kulturę antyczną oraz filozofię – po 8 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania,
* język obcy nowożytny, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, biologię, chemię, fizykę, matematykę oraz informatykę – po 6 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania.

Ministerstwo edukacji zachęca ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii na temat nowej podstawy programowej. Opinie można nadsyłać do 9 grudnia br. Potem powstaną projekty rozporządzeń dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania. MEN przewiduje, że rozporządzenia zostaną podpisane w drugiej połowie lutego br.  

Opinie zgłaszać można mailem na adresy:
Podstawa programowa – e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl Ramowe plany nauczania – e-mail: ramoweplany@men.gov.pl

W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa będzie stosowana w przedszkolach, w klasie pierwszej, czwartej i siódmej szkoły podstawowej. Dotychczasowa podstawa programowa będzie obowiązywała w klasach II, III, V i VI w roku szkolnym 2017/2018, a następnie w klasach III i VI w roku szkolnym 2018/2019.

Projekt nowej podstawy programowej dostępny jest TUTAJ.

Źródło: Głos Nauczycielski

 

Reforma edukacji trafiła do Sejmu

Pierwsze czytanie i pikieta

29. 11. 2016 r.

godz. 13:00 — 17:00

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy — Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz projektu ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (druk nr 1031)

10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół

godz. 17.00

Pikieta przed Sejmem NIE dla chaosu w szkole  

30. 11. 2016 r.

godz. 11:30 Wspólne posiedzenie komisji: ENM i STR

Posiedzenie odbędzie się w przypadku skierowania do Komisji projektów ustaw z druków 1030 i 1031.Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk nr 1030), Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (druk nr 1031)

 

VII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty — Głowno 2016

5 listopada 2016 roku w Miejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej w Głownie odbył się VII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty. Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału ZNP w Głownie, zaś współorganizatorami i zarazem fundatorami pucharów i nagród dla zawodników był Zarząd Główny ZNP w Warszawie, Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP, Urząd Miejski w Głownie, Urząd Gminy Głowno, Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Stowarzyszenie „Senior” w Głownie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Głownie.

Siódma edycja turnieju zgromadziła na starcie 11 oświatowych ekip siatkarskich: 6 zespołów damskich oraz 5 męskich z województwa łódzkiego oraz mazowieckiego. W sumie w Turnieju brało udział 95 zawodników i zawodniczek, którzy rozegrali 25 meczów.

Sędziami Turnieju, którzy czuwali nad prawidłowością rozgrywek byli: Anna Nowakowska, Andrzej Bogusławski oraz Bogdan Żabicki, wspomagani przez młodzież z Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie.

Turniej przebiegał w zdrowej, koleżeńskiej ale przede wszystkim sportowej atmosferze. Poziom gry zawodników stał na wysokim poziomie.

Rozgrywki prowadzone były systemem każdy z każdym, w każdej kategorii.

Klasyfikacja kobiet:
I miejsce drużyna z Aleksandrowa Łódzkiego
II miejsce drużyna z Gostynina
III miejsce drużyna z Tomaszowa Mazowieckiego
IV miejsce drużyna z Głowna
V miejsce drużyna z Bielaw
VI miejsce drużyna z Popowa Głowieńskiego

Klasyfikacja mężczyzn:
I miejsce drużyna z Ozorkowa
II miejsce drużyna Głowno I
III miejsce drużyna z Bielaw
IV miejsce drużyna z Łowicza
V miejsce drużyna Głowno II

Przyznano także nagrody indywidualne, które ufundowała pani Ilona Rafalska — radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Najlepszą siatkarką turnieju została kol. Ewa Sobanty z Aleksandrowa Łódzkiego, zaś tytuł najlepszego siatkarza otrzymał, tak jak w zeszłym roku, kol. Bartłomiej Pakowski z Głowna.

Podobnie jak w roku ubiegłym każdy zawodnik został obdarowany upominkami przygotowanymi przez organizatorów i sponsorów. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali medale, a także nagrody — ręczniki sportowe z logo turnieju.

Prezes Oddziału ZNP w Głownie pani Marzena Kowalska serdecznie podziękowała współorganizatorom Turnieju za wolę współpracy, wsparcie finansowe oraz życzliwość: panu Grzegorzowi Janeczkowi, panu Markowi Ćwiek, panu Bogdanowi Jarocie, panu Markowi Jóźwiakowi, pani Beacie Pilarskiej oraz pani Zofii Ogórek.

Wspaniała organizacja turnieju nie mogłaby się udać bez bardzo dużego zaangażowania wielu osób, zwłaszcza członków Zarządu ZNP w Głownie — szczególnie kolegi Jakuba Kowalskiego.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznej edycji turnieju.

 

Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty, 19 listopada 2016 r.

Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty — podziękowania

Dziękuję wszystkim uczestnikom Ogólnopolskiej Manifestacji „Nie dla chaosu w szkole”. Okręg Łódzki ZNP i nasze województwo reprezentowało 19 listopada w Warszawie ponad 3500 osób. Byli to związkowcy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, uczniowie, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Byliśmy razem, w słusznej sprawie, w obronie gimnazjów i dobrej polskiej szkoły.

Szczególne podziękowania za nadzwyczajne zaangażowanie należą się organizatorom manifestacji — prezesom Oddziałów i ogniw organizacyjnych ZNP oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w organizacji protestu.

W deszczową sobotę warto było być razem w Warszawie i głośno powiedzieć wspólne NIE! dla niszczenia polskiej szkoły, NIE! dla chaosu w szkole! To tam, a nie w zacisznych gabinetach MEN, byli przedstawiciele 600 tys. nauczycieli i 5 milionów uczniów oraz ich rodziców. To było prawdziwe święto polskiej szkoły.

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP

* * *

Ponad 50 tys. rodziców, uczniów, nauczycieli, samorządowców wzięło udział w zorganizowanej przez ZNP wielkiej manifestacji nauczycieli i pracowników oświaty w Warszawie pod hasłem „NIE dla chaosu w szkole”

Na Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty, mimo fatalnej pogody i padającego deszczu, pojawiły się dziesiątki tysięcy uczestników. — Witam na proteście, który wspólnie z ZNP organizuje kilkanaście organizacji pozarządowych. Wspólnie z nami, ręka w rękę są nauczyciele i dyrektorzy szkół, przedstawiciele organów prowadzących, władze samorządowe, przedstawiciele świata nauki i rodzice, którzy są najbardziej zainteresowani i którzy przyszli tu razem ze swoimi dziećmi. Chcemy zaprotestować przeciwko chaosowi, zamętowi i demontażowi polskiej oświaty, który jest realizowany poprzez działania MEN — mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz do tłumów zgromadzonych na rozpoczynającym manifestację wiecu na Placu Piłsudskiego w Warszawie. 

Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

Uczestnicy manifestacji zaprotestowali w ten sposób przeciwko zmianom w oświacie forsowanym przez minister edukacji Annę Zalewską i polegającym m.in. na likwidacji gimnazjów, stworzeniu ośmioletnich podstawówek i czteroletnich liceów. — Parę dni temu pani premier powiedziała, że będziemy tworzyć dobrą i bezpieczną szkołę. Apelujemy z tego placu do pani premier: nie burzcie tego, co mamy, co wspólnie tysiące nauczycieli, rodziców, samorządowców, dyrektorów, a przede wszystkim uczniów zbudowało w ciągu tych siedemnastu lat. Nie niszczcie państwo dorobku gimnazjów — apelował prezes ZNP. — Polska szkoła potrzebuje wsparcia, różnorodnej pomocy, ale na pewno nie potrzebuje pomocy realizowanej za pośrednictwem koparek, spychaczy i dźwigów, bo tak traktujemy chaos wprowadzany przez minister Zalewską — dodał.

Zapewnił, że nauczyciele wiedzą, czego się od nich oczekuje. — Chcemy spokoju, przewidywalności i pracy w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Nie oczekujemy żadnej reformy, zamętu i chaosu w wersji minister Zalewskiej — podkreślił Sławomir Broniarz. — Zdaniem tysięcy rodziców, organów prowadzących, polska szkoła potrzebuje różnorodnej pomocy, także tej finansowej, materialnej wyrażonej w zwiększaniu nakładów na edukację, w tym na płace nauczycieli i pracowników oświaty. I tego oczekujemy, tego domagamy się, a nie 35 zł waloryzacji od pani minister. Chcemy godziwego wzrostu płac — dodał.

Prezes ZNP mówił, że polska szkoła jest gotowa podołać oczekiwaniom, jakie nakłada na nią społeczeństwo. — Mamy najlepszą kadrę edukacyjną w Europie, mamy bardzo dobrych nauczycieli, świetnych i oddanych pracowników oświaty, którzy wiedzą, co do nich należy. To od nich, rodziców i uczniów zależy sukces polskiej szkoły. Takim sukcesem są choćby wyniki międzynarodowego badania umiejętności piętnastolatków PISA. Wszystkim nauczycielom serdecznie za to dziękujemy. Oczekujemy też, że żaden polityk, bez względu na opcję polityczną czy wymiar sukcesu wyborczego, nie będzie próbował zawłaszczać polskiej edukacji, ponieważ jest ona naszym wspólnym dobrem. Wspólnym dobrem całego narodu, bo każdy od edukacji ma prawo oczekiwać realizacji swoich planów, zamierzeń i oczekiwań. To coś, co wyróżnia nas w zjednoczonej Europie — dobra, na bardzo wysokim poziomie edukacja — podkreślił Sławomir Broniarz.

Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

Prezes ZNP zwrócił uwagę na to, że po raz pierwszy tak szeroka koalicja — nauczycieli, dyrektorów, rodziców, samorządowców i polityków zaprotestowała przeciwko projektowi rządowemu. — Mam nadzieję, że to dzisiejsze wydarzenie będzie początkiem budowania wielkiego, społecznego procesu niezadowolenia i protestu, a także sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w polityce edukacyjnej realizowanej przez MEN. Chcemy wspólnie zbudować obywatelski front odmowy wobec tego zamętu, chaosu, którego twórcą jest minister Zalewska. Nikt z nas nie był w czasie rzekomych konsultacji pytany o to, czy chce utrzymania czy likwidacji gimnazjów, nikt z nas nie był pytany o to, czy oczekuje tego rodzaju radykalnych zmian. Pani minister posługując się kłamstwem, nieprawdą, manipulacją, a przede wszystkim oszczerstwem wobec tysięcy nauczycieli i uczniów gimnazjów próbuje wmówić opinii publicznej, że polska szkoła potrzebuje rewolucji — przekonywał. — Nie potrzebujemy rewolucji, nie potrzebujemy Anny Zalewskiej. Miejmy nadzieję, że ta koalicja, wspólny front będzie trwał tak długo, dopóki rządzący nie ustąpią przed naszym, rodzicielskim, nauczycielskim, samorządowym protestem — dodał.

Barbara Chyłka, nauczycielka gimnazjum, chciała zademonstrować swój sprzeciw reformie minister Zalewskiej. — Mówię „nie” chaosowi, mówię „nie” rozbiórce oświaty, mówię „nie”, bo nie wiem, co się z nami stanie od września. Pani minister, jak po tym „toruńskim demotywatorze” mamy pracować. Jak uczyć, jak? — pytała.

Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

— Pani minister powołuje się na głos rodziców mówiąc, że to my chcemy tej reformy. Nie, pani minister, my tej reformy nie chcemy. Chcemy dla naszych dzieci nowoczesnej szkoły, patrzącej w przyszłość, a nie przeszłość. A przede wszystkim szkoły przewidywalnej. Takiej szkoły „dobra zmiana” dla naszych dzieci nie chce. W zamian za to oferuje nam złą zmianę. Nie chcemy pisanych na kolanie podręczników, nie chcemy, by nasze dzieci były przesuwane między szkołami jak pionki. Dlatego tej niepotrzebnej, wprowadzanej w niesamowitym pośpiechu reformie mówimy „nie” — przekonywała Dorota Łoboda, mama z Ruchu Rodzice Przeciw Reformie Edukacji. — Przyjechaliśmy tu z różnych zakątków Polski, całymi rodzinami, z naszymi dziećmi. Nie chcemy, by ktoś im zamykał drzwi do świata. Za tę niepotrzebną i nieprzygotowaną ustawę pokazujemy pani minister Zalewskiej czerwoną kartkę — dodała.

— Jestem rodzicem dziecka, które uczy się w Gimnazjum nr 25 w Gdańsku, gimnazjum, które zostanie zlikwidowane. Nie wygaszone, lecz zlikwidowane, po prostu zniknie. Nauczyciele znikną, dzieci też znikną. Wyobraźcie sobie, jak one się czują. Aby się przed tym obronić chcą przekształcić się w liceum przy współpracy z władzami miasta. Jesteśmy wszyscy rodzicami, powierzamy państwu nasze dzieci z ufnością, zawierzamy, że je wychowają i dobrze wyedukują. Te zmiany, bo nie nazwę ich reformą, są nieprzemyślane, niezaplanowane, są po prostu barbarzyństwem na miarę Hunów albo zaborów. Polska edukacja nie była tak traktowana od czasów zaborów — mówił Andrzej Chmielewski, tata z inicjatywy Zatrzymać Edukoszmar. — Nasze dzieci nie wiedzą, z kim będą się uczyły, gdzie będą się uczyły i nie wiedzą nawet czego będą się uczyły. Kiedy nauczyciele zdążą się przygotować, jeżeli nie ma nawet podstawy programowej? — pytał. Zaapelował do rodziców o solidarność i o to, by „nie dawali się zwodzić gładkiej mówce, że jakoś to będzie”. — Interesujcie się, zadawajcie pytania, drążcie, dowiadujcie się — zaapelował. Na stronie internetowej stopkumulacji.pl można natomiast podpisywać specjalną petycję w sprawie zmian w oświacie. — Nie jest to kumulacja w totka, ale kumulacja dzieci, które przyjdą do liceów i będą się uczyć na dwie zmiany w piwnicach — obawia się Chmielewski. Wezwał rząd i prezydenta Andrzeja Dudę do „powstrzymania tej pseudoreformy”. 

Dr Maciej Jakubowski był wiceministrem edukacji, obecnie jest ekspertem edukacyjnym, autorem badań systemu oświaty i przedstawicielem koalicji „Nie dla chaosu w szkole”. — Reprezentuję środowisko badaczy, naukowców, którzy od kilkunastu lat badają efekty pracy gimnazjów. Minister Zalewska mówi, że gimnazja się nie sprawdziły, że mają kiepskie wyniki i wymagają likwidacji. Nauczyciele, rodzice, nie wierzcie tym słowom, to manipulacja wynikami badań. Naukowcy jasną mówią: osiągnięcia gimnazjów, praca naszych nauczycieli, osiągnięcia uczniów należą do najlepszych w Europie. Potwierdzają to liczne badania naukowe. Minister Zalewska mówi, że gimnazja nie poprawiły osiągnięć, że powiększyły nierówności. To nieprawda. Powołuję się na wyniki badań naukowców. Wszyscy naukowcy powiedzieli, że to manipulacja, ich badania pokazują coś innego. Mamy też listy już kilkuset naukowców do pani minister nawołujące do tego, by zatrzymać tę reformę, zastanowić się i przygotować zmiany, jakich polska edukacja rzeczywiście potrzebuje. Nie są to zmiany, jakie proponuje minister Zalewska — zauważył dr Jakubowski.

Wśród występujących nie zabrakło samorządowców. — Drodzy nauczyciele, 1 października br. obchodziliście 111 lat, jak powstał wasz związek. Wtedy, w 1905 roku również was prześladowano, że uczycie. Po 111 latach, nie pod zaborami, ale w wolnej, demokratycznej Polsce znów musicie walczyć o swoje miejsca pracy — przekonywał Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic (woj. śląskie). Zapewnił, że „wszyscy samorządowcy są z wami”.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu też nie przebierał w słowach: — Zastanawiam się, jak długo można kłamać, obrażać polskich rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Jak długo można mówić, że polska szkoła jest zła, że polski uczeń nie jest mądry? To wszystko jest oparte na kłamstwie. Wmawia się nam, samorządom, że my tylko liczymy pieniądze. Tak, bo my chcemy dać środki finansowe na dodatkowe lekcje, zajęcia pozalekcyjne, dokształcanie nauczycieli, a nie na kolejne przemeblowanie w szkołach. Co nam się za to proponuje? Zniszczenie tego, co dobrze funkcjonowało i dlatego się na to nie zgadzamy. Związek Miast Polskich od kilku miesięcy protestuje przeciwko tej złej zmianie. Nauczyciel to nie jest mebel do przestawiania między szkołami, a uczeń nie jest królikiem doświadczalnym. Zależy nam na dobrej, otwartej, demokratycznej, europejskiej szkole, a nie szkole ksenofobii przygotowującej uczniów do obrony terytorialnej Antoniego Macierewicza. Jesteśmy z wami! 

Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

Do Pałacu Prezydenckiego udała się delegacja przedstawicieli rodziców, nauczycieli i samorządowców z petycją o zawetowanie przygotowanych przez MEN ustaw (jeśli ostatecznie przyjmie je parlament). A także z księgą osiągnięć gimnazjów.  

Następnie manifestacja przeszła ulicami Warszawy pod Sejm, gdzie został usypany kopiec z kredy symbolizujący złamane kariery edukacyjne i zawodowe nauczycieli i uczniów.

Źródło: Głos Nauczycielski

Więcej zdjęć i informacji: https://www.facebook.com/znplodz/

 

Cytat tygodnia

„Rozwaga jest cnotą rządzących. Podobnie jak odwaga. Rządzić trzeba odważnie i rozważnie.”

Franciszek, papież
 

„...życie to taki dziwny prezent. Na początku się je przecenia: sądzi się, że dostało się życie wieczne. Potem się go nie docenia, uważa się, że jest do chrzanu, za krótkie, chciałoby się je odrzucić. W końcu kojarzy się, że to nie był prezent, ale jedynie pożyczka. I próbuje się na nie zasłużyć.”

Eric-Emmanuel Schmitt
 

„Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie ludzie kłamią, lecz tam, gdzie kłamstwa są akceptowane.”

Karel Capek
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
21 — 23 października 2016 r.
(plik uaktualniony 12. 09. 2016 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP informują, że XXXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. dr. Horsta Podolskiego odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 21 - 23 października 2016 r.

Celem Turnieju jest uczczenie pamięci dr. Horsta Podolskiego — mistrza szachowego, nauczyciela szkół średnich i wyższych w Łodzi oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Anny Walczak,
tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 30 września br.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 21/22/23 października br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 22. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela (w miejscu rozgrywek).

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy.

Całkowity koszt dla członków ZNP wynosi: 160 zł dla zawodników korzystających z noclegów, 100 zł dla osób niekorzystających.

Całkowity koszt dla pozostałych uczestników wynosi: 196,80 zł dla zawodników korzystających z noclegu, 123 zł dla zawodników niekorzystających.

Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:
Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 22. 10. br. o godz. 10.00,
a zakończenie 23. 10. br. o godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXIX Memoriału Szachowego