• 31. 01. 2017 r.

  Powołanie Okręgowego Sztabu Referendalnego w Łodzi

 • 19. 11. 2016 r.

  Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

 • 05. 11. 2016 r.

  VII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty — Głowno 2016

 • 10. 10. 2016 r.

  Pikieta ZNP przeciwko planowanym zmianom w oświacie

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Pracownicy oświaty, Rodzice,

referendum szkolne ZNP

Zła edukacja to najgorsza przyszłość jaką może zapewnić sobie społeczeństwo. Według ZNP, taką właśnie edukację poprzez swoją reformę szykuje nam wszystkim rząd Beaty Szydło. Nie znajdujemy żadnego uzasadnienia i powodów do tak drastycznych zmian systemu polskiej oświaty. Oznaczają one pogorszenie jakości edukacji oraz powrót do szkolnictwa sprzed 1999 roku, nieprzystosowanego do wyzwań XXI wieku i szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Reforma minister Anny Zalewskiej spotkała się ze sprzeciwem i krytyką nauczycieli, rodziców i uczniów, ekspertów i organizacji oświatowych, środowisk akademickich i samorządowców. Wszyscy oni reformę oświaty uznali za nieuzasadnioną i nieprzemyślaną, wprowadzaną w niepotrzebnym pośpiechu. Jej skutkiem będzie wieloletni chaos organizacyjny i programowy w szkołach, zwolnienia nauczycieli i pracowników oświaty oraz olbrzymie koszty finansowe, które poniosą samorządy terytorialne.

Konsekwencje reformy odczuje nie minister Anna Zalewska, czy obecnie rządzący. Złe skutki reformy dotkną 5 milionów uczniów i ich rodziców oraz 600 tysięcy nauczycieli. Brak należytych konsultacji społecznych oraz sposób wprowadzania reformy odebrał nam wszystkim poczucie, że oświata to wspólne dobro wszystkich Polaków.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, nie widząc możliwości prowadzenia społecznego dialogu i przy braku merytorycznych rozmów dotyczących założeń i sposobu wdrażania reformy oświatowej, zainicjował obywatelski ruch na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty.

Zwracamy się z prośbą o poparcie naszej inicjatywy i składanie podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Obywatele mają prawo wypowiedzieć się w sprawach najważniejszych dla przyszłości naszego kraju i społeczeństwa.

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP

Pobierz plakat (pdf w nowym oknie)

 

Okręgowy Sztab Referendalny powołany

31 stycznia 2017 r. w siedzibie Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP przedstawiciele partii politycznych, organizacji, ruchów społecznych, rodziców i dyrektorów szkół krytycznie oceniających reformę oświaty, przystąpili do powołanego z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego — Okręgowego Sztabu Referendalnego.

W skład sztabu oprócz ZNP weszły:
— Platforma Obywatelska,
— Polskie Stronnictwo Ludowe,
— .Nowoczesna,
— Sojusz Lewicy Demokratycznej,
— Inicjatywa Polska,
— Partia Razem,
— Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
— Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,
— Komitet Obrony Demokracji,
— Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
— przedstawiciele dyrektorów łódzkich gimnazjów oraz Rad Rodziców.

W trakcie spotkania ustalono zasady współpracy i podpisano wspólną „Deklarację na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty”. Tym samym rozpoczęła się w naszym województwie zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum.

Propozycja pytania referendalnego brzmi: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”

Głównym celem naszej inicjatywy jest zebranie co najmniej 500 tysięcy podpisów, które zostaną przekazane Marszałkowi Sejmu RP. Listy do zbierania podpisów dostępne są w oddziałach ZNP oraz biurach sygnatariuszy deklaracji.

 

ZNP do MEN: Pokażcie swoją korespondencję z kuratorami

ZNP wystąpił do ministerstwa edukacji o udostępnienie pism i instrukcji przesyłanych przez MEN kuratorom oświaty w sprawie sporu zbiorowego prowadzonego przez Związek.

W ramach dostępu do informacji publicznej ministerstwo miałoby przekazać ZNP pisma i instrukcje przesyłane kuratorom w okresie od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia 24 stycznia br. w sprawie sporu zbiorowego prowadzonego przez Oddziały ZNP ze szkołami i placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. Prawo wglądu w dokumenty daje ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r.

ZNP chce ponadto, by MEN odpowiedziało na pytanie, czy treść rozsyłanego przez kuratorów oświaty pisma zatytułowanego: „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP” została przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przekazana kuratorom oświaty w celu rozpowszechnienia?

A także odpowiedzi na pytanie, jakie konsekwencje wyciągnie szefowa MEN Anna Zalewska wobec kuratorów oświaty, którzy wysyłając wspomniane pismo „przekraczają swoje uprawniania”. Według Związku, działają oni „na szkodę interesu publicznego, a co najgorsze zachęcają dyrektorów szkół do niewypełniania obowiązków nałożonych na nich przez ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a więc do popełnienia czynu określonego w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zagrożonego karą grzywny lub ograniczenia wolności”.

ZNP zaalarmował w ubiegłym tygodniu o tym, że kuratorzy w całej Polsce rozsyłają do szkół pisma zatytułowane „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”. W korespondencji tej kuratorzy twierdzą, że żądania oddziałów ZNP skierowane do dyrektorów szkół i placówek w ramach sporu zbiorowego nie mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy, a dyrektorzy nie są zobowiązani przystąpić do rokowań i prowadzenia sporu zbiorowego.

„Pragnę Was zapewnić, że wbrew twierdzeniom kuratorów oświaty w pismach rozesłanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wszystkie działania Związku zostały przemyślane, a podjęte w ramach sporu zbiorowego czynności są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Z całą mocą stwierdzam, że żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy” — napisał prezes ZNP Sławomir Broniarz w liście do członkiń i członków ZNP.

Według prezesa ZNP, dopuszczalne jest żądanie w sporze zbiorowym niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami, na co wskazuje choćby komentarz J. Żołtyńskiego „Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy. Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach, wzory pism”, w którym autor stwierdził, że „przedmiotem sporu zbiorowego mogą być warunki pracy, a za warunki pracy należy uznać także ochronę miejsc pracy”. Spór zbiorowy w obronie miejsc pracy jest również dopuszczalny w stosunku do osób, do których nie stosuje się procedury zwolnień grupowych

Zgodnie ze „Zbiorowym prawem pracy. Komentarzem” J. Wratnego (red.) i K. Walczaka (red.), „sens sporów zbiorowych wyraża się w zgłaszaniu przez pracowników żądań, które zmierzają do zaspokojenia ich interesów, polegających na korzystniejszym ukształtowaniu ich uprawnień bez ryzyka rozwiązania indywidualnych stosunków pracy. (...) Pojęcie »warunki pracy« wymienione w art. 1 komentowanej ustawy (ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych — przyp. red.), które mogą stanowić przyczyny wystąpienia przez pracowników na drogę sporu zbiorowego, powinno być rozumiane jako wszelkie okoliczności, które mają wpływ na kształtowanie sytuacji prawnej pracownika”.

źródło: Głos Nauczycielski

 

Prezydent podpisał likwidację gimnazjów

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy likwidujące gimnazja oraz wprowadzające ośmioletnie szkoły podstawowe i czteroletnie licea. Strajk w oświacie wydaje się przesądzony. 

— Po wielu konsultacjach, dyskusjach, rozpatrzeniu wielu stanowisk „za” i „przeciw”, zastrzeżeń, po ich omówieniu i wczorajszej wieczornej rozmowie zarówno z minister Anną Zalewską jak i premier Beatą Szydło zdecydowałem się podpisać zarówno ustawę Prawo oświatowe jak i ustawę wprowadzającą ustawę Prawo oświatowe — ogłosił prezydent Andrzej Duda. Dziś mija konstytucyjny, 21-dniowy termin na rozpatrzenie obu ustaw przez głowę państwa.

Według prezydenta, polska szkoła potrzebuje reformy i „powinna ona być wprowadzona możliwie jak najszybciej”. — Każdy rok, w którym polskiej szkoły nie naprawiamy, w którym nie poprawiamy nie najlepiej funkcjonującego systemu, jest rokiem straconym dla dzieci i młodzieży, która przez szkołę przechodzi. Dlatego reforma powinna wejść w życie jak najszybciej — stwierdził Andrzej Duda.

Dodał, że ma „wielkie oczekiwanie zarówno w stosunku do pani minister edukacji jak i do polskiego rządu oraz samorządów lokalnych, nauczycieli i rodziców”. — Rozwiązania te muszą być wprowadzone we współdziałaniu. Nie mam wątpliwości, bo potwierdziło mi to wielu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, że ustawa jest do przeprowadzenia i oni są na to całkowicie przygotowani, włącznie z siatką nowych szkół. Ale oczywiście jestem niemalże przekonany, że będą sytuacje, gdy pojawią się problemy, wątpliwości rodziców, dyrektorów szkół, być może będą mieli trudności wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, być może na tle siatki szkół będą się tworzyły spory. Wymaga to wnikliwego spojrzenia, dialogu ze strony władz lokalnych, wnikliwego spojrzenia także ze strony ministerstwa edukacji, rządu, a przede wszystkim kuratorów — podkreślił prezydent.

Dlatego podpisując obie ustawy Andrzej Duda jednocześnie zaapelował o współdziałanie. — Oczekuję od przedstawicieli rządu i samorządu, którzy te ustawy będą wprowadzali w życie, aby czynili to z jak największą życzliwością, dbałością, starannością i czynili to we wzajemnym współdziałaniu. Najlepszej reformy nie da się wprowadzić i będą przy jej wprowadzaniu trudności i kłopoty, jeżeli nie będzie woli porozumienia, wzajemnego poszukiwania najlepszych rozwiązań — stwierdził.

Dla Andrzeja Dudy, „ta sprawa nie kończy się na złożeniu podpisu pod ustawami”, ale „w zasadzie się zaczyna”, ponieważ prezydent „czuje się współodpowiedzialny za przeprowadzenie tej reformy w sposób jak najbardziej sprawny”. — Czując tę odpowiedzialni zdecydowałem i uzgodniłem to zarówno z panią minister jak i panią premier, że powołuję w ramach Kancelarii Prezydenta nowego doradcę pana prof. Andrzeja Waśko, który z mojego ramienia będzie współpracował z MEN w koordynowaniu wykonania tych ustaw, czyli realizacji reformy — poinformował Andrzej Duda. — Tak, by reforma została przeprowadzona z dbałością również o polskiego nauczyciela, który ma wychowywać i uczyć następne pokolenia polskich dzieci. Ta reforma odchodzi od przeszłości, ta reforma to kwestia przyszłości naszego kraju, społeczeństwa, wychowania naszych dzieci, reforma niezwykle ważna — dodał.  

Minister edukacji Anna Zalewska zobowiązała się w rozmowie z prezydentem do powołania w MEN zespołu ds. koordynacji wprowadzenia reformy. — Zespół będzie na bieżąco monitorował poprzez kuratorów i wszelkie zgłaszane uwagi, sytuację w całym kraju, we wszystkich gminach i powiatach. Tak, byśmy byli w stanie wspólnie przejść przez wszystkie te problemy, tak, by wprowadzenie tej reformy było możliwie najmniej dotkliwe i byśmy mogli powiedzieć, że przynosi ona korzyści — wyjaśnił Andrzej Duda. 

20 grudnia 2016 r. Zarząd Główny ZNP zdecydował o rozpoczęciu procedury zmierzającej do wszczęcia sporu zbiorowego. Z końcem lutego br. Związek przeprowadzi wszystkie procedury niezbędne do przeprowadzenia strajku w oświacie. 

Wkrótce można się też spodziewać inicjatywy dotyczącej ogólnopolskiego referendum w sprawie zmian w oświacie. Inicjatywę w tej sprawie podjęły wspólnie ZNP, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Razem, Inicjatywa Polska oraz szereg organizacji społecznych.

W ostatniej Ankiecie „Głosu” 71 proc. uczestników oczekiwało zawetowania reformy edukacji.  Co czwarty uczestnik głosowania życzył sobie podpisania ustaw w tej sprawie, a 3 proc. uważało, że właściwe byłoby skierowanie nowego prawa do Trybunału Konstytucyjnego. W ankiecie, w której można było głosować od 16 grudnia u.br. do 2 stycznia br. oddano 980 głosów.

źródło: Głos Nauczycielski

 

Cytat tygodnia

„Władza, która zmienia wyborców w konsumentów, musi pamiętać o jednym: nastroje mogą gwałtownie się zmienić, gdy tych konsumenckich oczekiwań kiedyś nie uda się zaspokoić.”

Mikołaj Cześnik, socjolog
 

„Jeżeli robotnicy świata chcą wygrać, wystarczy, że uznają własną solidarność. Nie mają nic innego do roboty, jak tylko chwycić się za ręce, a wtedy świat się zatrzyma. Robotnicy z rękami w kieszeniach to potęga większa niż cały majątek kapitalistów.”

Joseph James Ettor, amerykański działacz związkowy
 

„Świat: wielka rana Boga.”

Fryderyk Hebbel
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2017

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
21 — 23 października 2016 r.
(plik uaktualniony 12. 09. 2016 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP informują, że XXXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. dr. Horsta Podolskiego odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 21 - 23 października 2016 r.

Celem Turnieju jest uczczenie pamięci dr. Horsta Podolskiego — mistrza szachowego, nauczyciela szkół średnich i wyższych w Łodzi oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Anny Walczak,
tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 30 września br.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 21/22/23 października br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 22. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela (w miejscu rozgrywek).

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy.

Całkowity koszt dla członków ZNP wynosi: 160 zł dla zawodników korzystających z noclegów, 100 zł dla osób niekorzystających.

Całkowity koszt dla pozostałych uczestników wynosi: 196,80 zł dla zawodników korzystających z noclegu, 123 zł dla zawodników niekorzystających.

Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:
Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 22. 10. br. o godz. 10.00,
a zakończenie 23. 10. br. o godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXIX Memoriału Szachowego