25 stycznia 2022 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył wniosek do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście o wszczęcie postępowania w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia następujących przestępstw:

1) zniesławienia pracowników systemu oświaty biorących udział w strajku zorganizowanym przez ZNP w okresie od 8 do 26 kwietnia 2019 r., jako grupy zawodowej (grupy osób) tj. przestępstwa określonego w art. 212 § 2 Kodeksu Karnego,

2) zniesławienia Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako osoby prawnej tj. przestępstwa określonego w art. 212 § 2 Kodeksu Karnego,

3) podżegania do popełnienia przestępstw, o których mowa w pkt 1 i 2.

Zgodnie z art.  212  §  1 Kodeksu Karnego kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jednocześnie w myśl art.  212  §  2 Kodeksu Karnego, jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w art.  212  § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zgodnie z art. 18 §  1 Kodeksu Postępowania Karnego odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą (np. zniesławia grupę osób albo osobę prawną), ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Zaś za podżeganie odpowiada ten, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

Przestępstwo zniesławienia jest ścigane z oskarżenia prywatnego, jednakże zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Nie może być wątpliwości, iż w niniejszej sprawie tj. sprawie dotyczącej setek tysięcy pracowników szkół publicznych i niepublicznych, milionów uczniów i rodziców taki interes zachodzi i na prokuratorze ciąży obowiązek wszczęcia takiego postępowania.