Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty ws. możliwości wprowadzania hybrydowej edukacji przez dyrektorów szkół i placówek (19.01.2021)

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty występują o zmianę przepisów prawa w zakresie rozszerzenia autonomii dyrektora w kwestii przechodzenia szkół i placówek na hybrydowe nauczanie.

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor ma prawo zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.  Jednak decyzję w tym zakresie może podjąć za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, od początku domagały się zawarcia w przepisach prawa regulacji uprawniającej dyrektora do wprowadzenia hybrydowej edukacji, która pozwoli na elastyczną organizację pracy szkoły i placówki w okresie zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, bez uzależnienia tej decyzji od opinii sanepidu. Możliwość podejmowania decyzji o zawieszeniu zajęć i wprowadzeniu przez dyrektora hybrydowej nauki będzie miała charakter prewencyjny  i pozwoli na zamienną pracę klas i oddziałów (stacjonarną i zdalną), co bez wątpienia zmniejszy liczbę uczniów na korytarzach, w toaletach, stołówkach, świetlicach oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły (placówki).

Naszym zdaniem dyrektor, odpowiadający za funkcjonowanie szkoły (placówki) w każdym aspekcie jej działalności, legitymuje się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym podjęcie decyzji w przedstawionej sprawie. Zwracamy się o pilne podjęcie prac nad zmianą przepisów prawa.

Prezes OSKKO                                                                               Prezes ZNP

Ewa Halska                                                                          Sławomir Broniarz