1 lipca 2022 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Prezydenta, Premiera i ministra edukacji z wnioskiem o pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty.

  • ZNP wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty oraz zatrudnionych w nim pracowników, w tym zwiększenie nie później niż od dnia 1 września 2022 r. wynagrodzenia nauczycieli, o co najmniej 20%.
  • Związek zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie dialogu pomiędzy stroną rządową a stroną społeczną tak, aby jak najszybciej rozwiązać najbardziej palące problemy systemu oświaty.
  • Związek wezwał Ministra Edukacji i Nauki do przestrzegania postanowień § 3 pkt 1 porozumienia zawartego 15 listopada 2002 r. pomiędzy resortem edukacji a Zarządem Głównym ZNP ws. zasad współdziałania MEN ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dziedzinie oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie, w jakim zobowiązują one MEiN do współdziałania z ZNP w celu poprawy ekonomicznych i bytowych warunków życia pracowników oświaty.

28 czerwca br. Zarząd Główny ZNP przyjął uchwałę ws. kontynuowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego działań na rzecz oświaty i wychowania oraz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela.

PISMA ZNP

PISMO ZNP DO PREMIERA

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Mając na uwadze gwałtownie postępującą pauperyzację pracowników systemu oświaty wynikającą z kilkunastoprocentowego spadku realnej wartości wynagrodzeń, jak również narastające problemy szkół i przedszkoli i innych jednostek systemu oświaty będące skutkiem nasilającego się odchodzenia nauczycieli z zawodu, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego ponownie zwraca się o pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi, w tym oświatowymi związkami zawodowymi, mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty oraz zatrudnionych w nim pracowników.

Sytuacja w oświacie pogarsza się z każdym rokiem. Obecnie jest ona wyjątkowo trudna, co powoduje wzrost niezadowolenia wśród pracowników. Dlatego musimy szybko i skutecznie reagować na niekorzystne zjawiska zachodzące w systemie polskiej oświaty i wychowania, w tym spadek prestiżu zawodu nauczyciela.

Liczymy na ustalenie jak najszybszego terminu spotkania.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

LIST ZNP DO PREZYDENTA

Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego uprzejmie prosi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie dialogu pomiędzy stroną rządową a stroną społeczną.

Mając na uwadze gwałtownie postępującą pauperyzację pracowników systemu oświaty wynikającą z kilkunastoprocentowego spadku realnej wartości wynagrodzeń, jak również narastające problemy szkół i przedszkoli i innych jednostek systemu oświaty będące skutkiem nasilającego się odchodzenia nauczycieli z zawodu, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi, w tym oświatowymi związkami zawodowymi, mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty oraz zatrudnionych w nim pracowników.

Priorytetem państwa powinno być podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. Dotychczasowe działania Ministra Edukacji i Nauki, skutkujące częstymi i nieprzemyślanymi zmianami w prawie oświatowym, nie sprzyjają wyeliminowaniu niekorzystnych tendencji zachodzących w systemie oświaty. Wprost przeciwnie eskalują napięcie w środowisku oświatowym. Rośnie niezadowolenie i rozgoryczenie licznej rzeszy nauczycieli.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

WNIOSEK ZNP DO MEiN

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Zarząd Główny ZNP wzywa Ministra Edukacji i Nauki do przestrzegania postanowień § 3 pkt 1 porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2002 r. pomiędzy resortem edukacji a Zarządem Głównym ZNP w sprawie zasad współdziałania MEN ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dziedzinie oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie, w jakim zobowiązują one Ministra Edukacji i Nauki do współdziałania z ZNP w celu poprawy ekonomicznych i bytowych warunków życia pracowników oświaty.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie dialogu pomiędzy stroną rządową a stroną społeczną. Jednocześnie wystąpiliśmy do Prezesa Rady Ministrów o  pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi, w tym oświatowymi związkami zawodowymi, mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty oraz zatrudnionych w nim pracowników.

Liczymy na podjęcie przez Ministra Edukacji i Nauki konstruktywnego dialogu z partnerami społecznymi.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP