Zachęcamy do podpisywania petycji ZNP w sprawie edukacji włączającej

Petycja w sprawie wstrzymania projektowanych zmian w edukacji włączającej i poddania projektu rzeczywistym konsultacjom.

PETYCJA w sprawie projektowanych zmian w edukacji włączającej Szanowni Państwo, projektowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany w zakresie edukacji włączającej są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców i nauczycieli.

Proponowane przez MEiN zmiany spowodują:

– likwidację poradni psychologiczno-pedagogicznych i utworzenie międzyresortowej jednostki pod nazwą Centrum Dziecka i Rodziny,

– ograniczenie działalności szkół specjalnych,

– utrudnienia w pracy szkół masowych.

Brak specjalistycznej kadry (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów), braki odpowiedniego sprzętu i pomocy dydaktycznych, bariery architektoniczne, braki w odpowiednim przygotowaniu nauczycieli do pracy z uczniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia – uniemożliwią zapewnienie równych szans edukacyjnych i rozwijanie indywidualnego potencjału wszystkich uczących się oraz pogorszą warunki pracy nauczycieli.

O zagrożeniach wynikających z reformy szkolnictwa specjalnego informuje film zrealizowany przez Okręg Łódzki.