Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP w związku z przedstawionym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dokumentem „Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się” wyraża swoje zaniepokojenie i sprzeciw wobec wielu proponowanych rozwiązań.

         Przygotowanie modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinno służyć zwiększaniu ich szans edukacyjnych poprzez zapewnienie warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i optymalnego rozwoju dziecka. Rozwiązanie problemu nierównego dostępu do edukacji ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne powinno być jednym z priorytetów działalności MEiN.

         Przedstawiony materiał nie spełnia niestety tych kryteriów, ponadto nie został poddany należytym konsultacjom społecznym. Uważamy, że przygotowany dokument  przewiduje szereg niekorzystnych zmian i rozwiązań w zakresie funkcjonowania szkolnictwa specjalnego i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ogromne wątpliwości i niepokój w środowisku pracowników oświaty wzbudzają proponowane zapisy dotyczące m.in.:

  • przeorganizowania zasad przyjmowania dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych, a także stworzenia możliwości ich przekształcania w placówki ogólnodostępne – naszym zdaniem będzie to prowadziło do stopniowej likwidacji szkolnictwa specjalnego, pozbawi dużą grupę dzieci możliwości wyrównywania szans edukacyjnych i właściwego wsparcia specjalistów, a nauczycieli zatrudnionych w szkolnictwie specjalnym dodatków za trudne lub uciążliwe warunki pracy,
  • utworzenia centrów dziecka i rodziny, które powstaną z przekształcenia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie – skutkować to może znacznym zwiększeniem pensum pracowników pedagogicznych poradni (nawet do 30 godzin)
    i wykluczeniem tej grupy nauczycieli z ustawy Karta Nauczyciela,
  • likwidacji opinii i orzeczeń – co pozbawi część dzieci ulg i innych świadczeń oraz odpowiedniego wsparcia w rozwoju intelektualnym i psychofizycznym.

         Uważamy, że podstawowym celem wprowadzanej reformy są oszczędności w wydatkach państwa na oświatę, co odbędzie się ze szkodą dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli zatrudnionych w szkolnictwie specjalnym i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

         Okręg Łódzki ZNP dostrzegając powagę problemu i zagrożenia jakie niesie ze sobą przedstawiony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dokument „Edukacja dla wszystkich” oraz obawy zgłaszane przez nauczycieli przeprowadzi w najbliższym czasie konsultacje w środowisku oświaty dotyczące proponowanych zmian.

Model Edukacji dla wszystkich – kolejna rewolucja?

Model Edukacji dla wszystkich – kolejna rewolucja? Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosiło do zapoznania się z dokumentem „Edukacja dla Wszystkich” oraz proponowanymi obszarami założeń zmian legislacyjnych w zakresie edukacji włączającej. Dokument przewiduje szereg zmian i nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania polskiej oświaty w perspektywie najbliższych 10 lat.