MEiN opublikował dziś propozycje zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli.

Propozycje dotyczą m.in.:

– zwiększenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego),

– wprowadzenia czasu dostępności nauczyciela w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo przeznaczonych na spotkania z rodzicami, czas na indywidualne rozmowy z rodzicami, konsultacje z uczniami, wycieczki szkolne, doraźne zajęcia i aktywności związane np. z przygotowaniem akademii, wolontariatem, organizacją i opieką nad uczniami podczas np. dyskotek, rady pedagogiczne.

– zlikwidowania stopnia stażysty i nauczyciela kontraktowego (będzie to okres 4 lat wprowadzenia do zawodu),- wprowadzenia wystandaryzowanego zewnętrznego egzaminu praktycznego i teoretycznego po okresie wprowadzenia do zawodu,

– ustalenia wysokości dodatku wiejskiego w stałej kwocie 300 zł,- przejścia od 2023 r. do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przesunięcia uwolnionych środków do puli środków na wynagrodzenia nauczycieli,

– wprowadzenia 50 dni urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych w dniach roboczych, udzielanego zgodnie z planem urlopów, we wszystkie dni wolne od zająć dydaktyczno–wychowawczych,

– wzrostu wynagrodzeń zasadniczych od 1 września 2022 r.:

• dla nauczyciela stażysty o 1061 zł i będzie wynosiło 4 010 zł

• dla nauczyciela mianowanego o 1095 zł i będzie wynosiło 4 540 zł

• dla nauczyciel dyplomowanego o 994 zł i będzie wynosiło 5 040 zł

Wynika z tego, że podwyżki sfinansują sobie sami nauczyciele, przede wszystkim poprzez wydłużenie czasu pracy, ograniczenie świadczeń socjalnych i dodatków! Czyli kolejny raz rząd proponuje przełożenie pieniędzy z jednej nauczycielskiej kieszeni do drugiej !!

więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauczyciel-dla-ucznia–zmieniamy-status-zawodowy-nauczyciela