Zdaniem ZNP wejście w życie zapisów projektu ustawy Lex Czarnek 2.0 doprowadzi do:

❌ przywrócenia centralnego zarządzania oświatą i pozbawienia szkół autonomii

❌ zatrudniania w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami do prowadzenia wszystkich zajęć, a tym samym do likwidacji Karty Nauczyciela w tych placówkach i zatrudniania na podstawie Kodeksu Pracy

❌ urzędowej kontroli działalności stowarzyszeń i innych organizacji w szkołach

❌ograniczenia dotychczasowych kompetencji rady szkoły i rady rodziców

❌ zawieszania nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów (wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie wiążący dla organu prowadzącego szkołę)