APEL DO NAUCZYCIELI
(członków ZNP)

Plik umieszczono na stronie 15. 08. 2018 r.

 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Karta Nauczyciela, od 1 września 2018 r. w szkołach będą obowiązywały regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Regulaminy te zostaną ustalone przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie odnosił się do pomysłu tworzenia w każdej szkole i placówce odrębnych regulaminów oceniania, zarówno podczas ich opiniowania, jak i procedowania w Sejmie. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że forsowane przez minister edukacji Annę Zalewską i przyjęte przez parlament rozwiązania mają represyjny i antagonizujący środowisko nauczycielskie charakter.

Nowa formuła oceny pracy nauczycieli nie wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły. Tworzone w każdej szkole regulaminy będą względem siebie nieporównywalne, a ich stosowanie w praktyce w zupełnie różny sposób regulować będzie proces oceniania pracy nauczyciela. Stwarza to niebezpieczeństwo naruszeń praw pracowniczych nauczycieli.

Dlatego zwracamy się do Nauczycieli — członków Związku Nauczycielstwa Polskiego — o nieuczestniczenie w pracach zespołów powoływanych przez dyrektorów szkół i placówek w celu tworzenia regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Zgodnie z ustawą regulaminy te powinni ustalić sami dyrektorzy.

Apelujemy także o odrzucenie projektów regulaminów podczas głosowania na posiedzeniach rad pedagogicznych.

Prezes
Związku Nauczycielstwa Polskiego
Sławomir Broniarz
Warszawa, sierpień 2018 r.

Kliknij tutaj, aby pobrać pdf
(plik w nowym oknie).