Praca za darmo — wyniki ogólnopolskiego badania ZNP

Plik umieszczono na stronie 05. 02. 2018 r.

 

W co drugiej szkole podstawowej i w większości szkół ponadgimnazjalnych zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizuje się niezgodnie z prawem. To znaczy zmusza się nauczycieli do pracy za darmo!

W związku z nowelizacją art. 42 ustawy Karty Nauczyciela od 1 września 2017 roku nauczycielom nie wolno przydzielać zajęć, o których mowa wyżej, w ramach zadań statutowych szkoły. Zajęcia te powinny być wliczane do pensum lub realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Badanie ZNP

Z uwagi na liczne sygnały o występujących nieprawidłowościach w zakresie przydzielania nauczycielom powyższych zajęć, Związek Nauczycielstwa Polskiego pod koniec 2017 roku przeprowadził badanie ankietowe w 13 województwach w celu zdiagnozowania skali problemu. Badanie zrealizowano w:
• przedszkolach (liczba przebadanych placówek — 2460),
• szkołach podstawowych (liczba przebadanych placówek — 4221),
• szkołach ponadgimnazjalnych (liczba przebadanych placówek — 1389).

Pytanie ankietowe o poniższej treści skierowano do dyrektorów szkół i przedszkoli:

Czy pozaspecjalistyczne zajęcia organizowane w bieżącym roku szkolnym zgodnie z §7 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2013 r. / z §6 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w ramach szkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są przez nauczycieli w ramach ujętych w arkuszu płatnych godzin pracy?

Wyniki badania:

Przedszkola
• 55 proc. ankietowanych placówek zajęcia z zakresu pomocy-pedagogicznej realizuje zgodnie z prawem, a 45 proc. częściowo zgodnie z prawem lub niezgodnie z prawem.

Szkoły podstawowe
• 48 proc. placówek realizuje zgodnie z prawem, 52 proc. częściowo lub niezgodnie.

Szkoły ponadgimnazjalne
• 39 proc. placówek realizuje zgodnie z prawem, 61 proc. częściowo lub niezgodnie.