Zmiany dot. sposobu i trybu regulowania składek członkowskich w Związku Nauczycielstwa Polskiego

Plik umieszczono na stronie 17. 01. 2018 r.

 

Koleżanki i Koledzy,

przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy niektóre kwestie związane ze sposobem i trybem regulowania składek członkowskich w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w związku z wejściem w życie nowej instrukcji, zgodnie z uchwałą nr 24/2017 Zarządu Głównego ZNP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Instrukcji w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich (link).

Mając powyższe na uwadze, informujemy, że składka członkowska pracujących członków ZNP jest naliczana przez pracodawcę i przekazywana na konto właściwego oddziału ZNP. Jednak za zgodą prezesa oddziału składka członkowska może być wpłacana przez członków ZNP bezpośrednio na konto lub w kasie oddziału, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.

Składka członkowska dla pracujących członków ZNP potrącana jest od wynagrodzenia zasadniczego brutto, w tym również od wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę w okresie choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. Nie potrąca się natomiast składki członkowskiej od świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Najważniejsze zmiany dotyczą składki członkowskiej osób pozostających w stosunku pracy z więcej niż z jednym pracodawcą. Składka od tych członków Związku jest obliczana:

• tylko w podstawowym miejscu pracy, jeżeli członek ZNP zatrudniony jest u pracodawców (np. w szkołach, przedszkolach, placówkach i ich zespołach), z których każdy położony jest na terenie działania innego oddziału ZNP,

• u każdego pracodawcy, gdy członek ZNP zatrudniony jest u pracodawców (więcej niż jednego), z których każdy objęty jest działaniem tego samego oddziału ZNP.

W rozumieniu Instrukcji, podstawowym miejscem pracy jest miejsce pracy, w którym członek ZNP zatrudniony jest w największym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wymiary czasu pracy są równe, podstawowym miejscem pracy jest to, w którym członek ZNP otrzymuje wyższe wynagrodzenie zasadnicze, a jeżeli otrzymywane wynagrodzenia są jednakowej wysokości — miejsce pracy, w którym pracuje dłużej.

Przypominamy również, że zgodnie z uchwałą nr 41/2017 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przynależności członka ZNP do ogniska oraz zasad reprezentowania go wobec pracodawcy (link), członek Związku może być zrzeszony tylko w tym ognisku i oddziale ZNP, który obejmuje swoim działaniem zakład pracy (tj. np. szkołę, przedszkole, placówkę i ich zespoły), będący jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Z powyższych regulacji wynika, że członek ZNP nie ma możliwości wybrania ogniska i oddziału ZNP, w którym jest zrzeszony, jeśli pracuje u więcej niż jednego pracodawcy (np. w dwóch szkołach). Zgodnie z przyjętymi zasadami, w takich przypadkach członek Związku będzie zrzeszony w ognisku i oddziale obejmującym swoim działaniem zakład pracy, w którym członek ZNP jest zatrudniony w największym wymiarze czasu pracy, a jeżeli wymiary czasu pracy są równe, to, w którym członek ZNP otrzymuje wyższe wynagrodzenie zasadnicze. Jeżeli otrzymywane wynagrodzenia są jednakowej wysokości — miejsce pracy, w którym pracuje dłużej.

Jednocześnie informujemy, że nie uległa zmianie wysokość składki członkowskiej. Zgodnie z treścią art. 95 ust. 1 Statutu ZNP (link), wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi:

1. 1% wynagrodzenia zasadniczego — dla pracujących członków ZNP,

2. 0,5% wysokości emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego — dla emerytów, rencistów lub osób pobierających świadczenie kompensacyjne,

3. 0,1% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  — dla członków ZNP, będących osobami bezrobotnymi pozbawionymi pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (od 1 stycznia 2018 r. — 2,10 zł).

Przypominamy, że składka członkowska od emerytów, rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, obliczana jest w oparciu o kwoty netto tych świadczeń.

Składka członkowska emerytów, rencistów, osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz bezrobotnych członków ZNP wpłacana jest w kasie oddziału lub na rachunek bankowy oddziału.

Członek ZNP pozostający w stosunku pracy i jednocześnie pobierający emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne opłaca jedną składkę członkowską — wyższą.

Zespół Organizacji i Współpracy
Zarządu Głównego ZNP