Pensje i autonomia!

Plik umieszczono na stronie 23. 10. 2017 r.

 

Protest w obronie autonomii zawodu nauczyciela i godnych zarobków pedagogów!

Jesteśmy za autonomią zawodu nauczyciela!

Jesteśmy przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela, które:
— łączą awans zawodowy z oceną moralności,
— sprawią, że wynagrodzenie nauczycieli będzie niższe.

Nasza Karta to nasze prawa

Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy — Karta Nauczyciela i zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:
• wprowadza się obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),
•  obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41),
•  dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela w szkolnym regulaminie,
• postawa moralna i etyczna będzie jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela,
• wydłuża się ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat,
•  wprowadza się dodatek za wyróżniającą pracę, ale wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych,
•   likwiduje się dodatki socjalne,
• ogranicza się możliwość korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia,
•  zmienia się termin wypłaty wynagrodzeń — nauczyciele otrzymają swoje pensje „z dołu”, a nie jak dotychczas „z góry”,
• planuje się, że państwo określi tylko wysokość uposażenia zasadniczego,
• zniknie pojęcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w konsekwencji zlikwidowane zostaną dodatki uzupełniające.  

Jesteśmy przeciwko zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli (Karta Nauczyciela) dotyczącym między innymi:
1) zmiany formuły awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;
2) niekorzystnej zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli;
3) likwidacji dodatków socjalnych.

Domagamy się znaczącego wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r.

DECYZJA PREZYDIUM ZG ZNP