ZNP do MEN: Pokażcie swoją korespondencję z kuratorami

Plik umieszczono na stronie 26. 01. 2017 r.

 

ZNP wystąpił do ministerstwa edukacji o udostępnienie pism i instrukcji przesyłanych przez MEN kuratorom oświaty w sprawie sporu zbiorowego prowadzonego przez Związek.

W ramach dostępu do informacji publicznej ministerstwo miałoby przekazać ZNP pisma i instrukcje przesyłane kuratorom w okresie od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia 24 stycznia br. w sprawie sporu zbiorowego prowadzonego przez Oddziały ZNP ze szkołami i placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. Prawo wglądu w dokumenty daje ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r.

ZNP chce ponadto, by MEN odpowiedziało na pytanie, czy treść rozsyłanego przez kuratorów oświaty pisma zatytułowanego: „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP” została przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przekazana kuratorom oświaty w celu rozpowszechnienia?

A także odpowiedzi na pytanie, jakie konsekwencje wyciągnie szefowa MEN Anna Zalewska wobec kuratorów oświaty, którzy wysyłając wspomniane pismo „przekraczają swoje uprawniania”. Według Związku, działają oni „na szkodę interesu publicznego, a co najgorsze zachęcają dyrektorów szkół do niewypełniania obowiązków nałożonych na nich przez ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a więc do popełnienia czynu określonego w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zagrożonego karą grzywny lub ograniczenia wolności”.

ZNP zaalarmował w ubiegłym tygodniu o tym, że kuratorzy w całej Polsce rozsyłają do szkół pisma zatytułowane „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”. W korespondencji tej kuratorzy twierdzą, że żądania oddziałów ZNP skierowane do dyrektorów szkół i placówek w ramach sporu zbiorowego nie mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy, a dyrektorzy nie są zobowiązani przystąpić do rokowań i prowadzenia sporu zbiorowego.

„Pragnę Was zapewnić, że wbrew twierdzeniom kuratorów oświaty w pismach rozesłanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wszystkie działania Związku zostały przemyślane, a podjęte w ramach sporu zbiorowego czynności są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Z całą mocą stwierdzam, że żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy” — napisał prezes ZNP Sławomir Broniarz w liście do członkiń i członków ZNP.

Według prezesa ZNP, dopuszczalne jest żądanie w sporze zbiorowym niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami, na co wskazuje choćby komentarz J. Żołtyńskiego „Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy. Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach, wzory pism”, w którym autor stwierdził, że „przedmiotem sporu zbiorowego mogą być warunki pracy, a za warunki pracy należy uznać także ochronę miejsc pracy”. Spór zbiorowy w obronie miejsc pracy jest również dopuszczalny w stosunku do osób, do których nie stosuje się procedury zwolnień grupowych

Zgodnie ze „Zbiorowym prawem pracy. Komentarzem” J. Wratnego (red.) i K. Walczaka (red.), „sens sporów zbiorowych wyraża się w zgłaszaniu przez pracowników żądań, które zmierzają do zaspokojenia ich interesów, polegających na korzystniejszym ukształtowaniu ich uprawnień bez ryzyka rozwiązania indywidualnych stosunków pracy. (...) Pojęcie »warunki pracy« wymienione w art. 1 komentowanej ustawy (ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych — przyp. red.), które mogą stanowić przyczyny wystąpienia przez pracowników na drogę sporu zbiorowego, powinno być rozumiane jako wszelkie okoliczności, które mają wpływ na kształtowanie sytuacji prawnej pracownika”.

źródło: Głos Nauczycielski