MEN przedstawiło do „prekonsultacji” projekt podstawy programowej

Plik umieszczono na stronie 30. 11. 2016 r.

 

Ministerstwo edukacji zamieściło na swojej stronie internetowej projekt podstawy programowej podzielonej na 24 części tematyczne. Konstrukcja podstawy programowej znacząco różni się od obecnej. Obecna podstawa definiuje cele i wymagania w kontekście całego etapu edukacyjnego, nowa – wyznacza konkretne punkty do osiągnięcia w poszczególnych klasach. To oznacza powrót do rozwiązań znanych jeszcze z okresu PRL i lat 90.

Wśród udostępnionych części podstawy znajduje się ta dotycząca historii. Już na wstępie dowiadujemy się, że jednym z celów jest poznanie ważnych wydarzeń „z dziejów narodu polskiego”, a także „zapoznanie z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi”. Podstawa ma też „rozbudzić poczucie miłości do ojczyzny”.

W klasie czwartej uczeń nie rozpocznie swojej edukacji historycznej od poznania starożytności, ale nauczy się opowiadać o postaciach i wydarzeniach „o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej”. Autorzy podstawy wykorzystali przy tym zakres praktycznie całej historii Polski – od średniowiecza po współczesność. Uczniowie wykują więc informacje o m.in. Mieszku I, Bolesławie Chrobrym, Mikołaju Koperniku, Janie III Sobieskim, Marii Skłodowskiej-Curie, Józefie Piłsudskim. Czwartoklasiści poznają ponadto historię bohaterów Powstania Warszawskiego, a także rotmistrza Witolda Pileckiego, papieża Jana Pawła II i bohaterów „Solidarności”.

Nauczyciel będzie też mógł wybrać do omówienia z czwartoklasistami jedenaście dodatkowych, nieobowiązkowych tematów, jak np. chrzest Polski, wojny z Niemcami, historię Gdańska, „obiady czwartkowe” u Stanisława Augusta Poniatowskiego, strajk dzieci we Wrześni – „udręki niewoli, germanizacja, rusyfikacja” oraz Bitwę Warszawską.

Dopiero w piątej klasie uczniowie zaczną analizować historię starożytności. Uczeń opanuje ogromną partię materiału, bo aż do XVI wieku. W klasie szóstej uczniowie „przerobią” materiał do epoki napoleońskiej włącznie, w klasie siódmej – od Kongresu Wiedeńskiego do okresu międzywojennego, a w klasie ósmej – od wybuchu II wojny światowej do 1997 r.

Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało osiem lat i będzie podzielone na dwa etapy edukacyjne:
I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane;
II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe.

W II etapie będą realizowane następujące przedmioty:
1) język polski,
2) język obcy nowożytny,
3) drugi język nowożytny
4) muzyka,
5) plastyka,
6) historia,
7) wiedza o społeczeństwie,
8) przyroda,
9) geografia,
10) biologia,
11) chemia,
12) fizyka,
13) matematyka,
14) informatyka,
15) technika,
16) wychowanie fizyczne,
17) edukacja dla bezpieczeństwa,
18) wychowanie do życia w rodzinie,
19) etyka
20) język mniejszości narodowej lub etnicznej,
21) język regionalny – język kaszubski.

W szkole podstawowej w ramach zajęć dodatkowych, tak jak jest to obecnie, uczniowie będą realizowali zajęcia z religii.  

MEN powtarza rozwiązania dotyczące podziału na grupy – obowiązkowo w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I i II stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej – jeśli liczba uczniów jest większa niż wskazano poniżej:

* informatyka – liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej – nie więcej niż 24 uczniów;
* języki obce (obowiązkowe) – w oddziałach nie więcej niż 24 uczniów;
* nie więcej niż połowa godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z podziałem na grupy – w przypadku konieczności prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

MEN powtarza rozwiązania podziału na grupy także m.in.:

* na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
* w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu; na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej,
* a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że: jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych – liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.

Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym) należy przeznaczyć na:

* język polski, historię muzykę, historię sztuki, język łaciński i kulturę antyczną oraz filozofię – po 8 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania,
* język obcy nowożytny, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, biologię, chemię, fizykę, matematykę oraz informatykę – po 6 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania.

Ministerstwo edukacji zachęca ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii na temat nowej podstawy programowej. Opinie można nadsyłać do 9 grudnia br. Potem powstaną projekty rozporządzeń dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania. MEN przewiduje, że rozporządzenia zostaną podpisane w drugiej połowie lutego br.  

Opinie zgłaszać można mailem na adresy:
Podstawa programowa – e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl Ramowe plany nauczania – e-mail: ramoweplany@men.gov.pl

W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa będzie stosowana w przedszkolach, w klasie pierwszej, czwartej i siódmej szkoły podstawowej. Dotychczasowa podstawa programowa będzie obowiązywała w klasach II, III, V i VI w roku szkolnym 2017/2018, a następnie w klasach III i VI w roku szkolnym 2018/2019.

Projekt nowej podstawy programowej dostępny jest TUTAJ.

Źródło: Głos Nauczycielski