Samorządowcy nie chcą „dobrej zmiany” w oświacie

Plik umieszczono na stronie 01. 11. 2016 r.

 

Organizacje samorządowe wchodzące w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniowały projekty MEN wprowadzające nowy ustrój oświaty. Ich zdaniem, reforma Anny Zalewskiej nie jest możliwa do wprowadzenia w zaplanowanym terminie.

„Strona samorządowa, po zapoznaniu się z udzielonymi podczas posiedzeń Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziami na wniesione postulaty i uwagi, podtrzymuje swoje stanowisko i negatywnie opiniuje dwa przedłożone projekty ustaw: Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” — czytamy w stanowisku samorządowców.

 Główne powody takiej decyzji to:
* brak diagnozy będącej podstawą proponowanych zmian;
* niemożliwe do zachowania terminy wdrożenia nowego ustroju szkolnego;
* brak czasu na przeprowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych dla uczniów i ich rodziców, dotyczących projektowanych zmian oraz na konsultowanie projektu nowej sieci szkół;
* brak projektów aktów wykonawczych, niezbędnych do przeprowadzenia zmian zaproponowanych w analizowanych projektach ustaw;
* brak projektu ustawy o finansowaniu oświaty faktycznie uniemożliwiający organom JST odniesienie się do poszczególnych zapisów projektu ustawy Prawo oświatowe;
* obniżenie poziomu kształcenia, a w konsekwencji jakości pracy szkoły, będących wynikiem nasilonej migracji nauczycieli gimnazjów oraz realizacji przez nich zajęć edukacyjnych w kilku szkołach w okresie transformacji ustroju szkolnego;
* brak wypracowanego modelu przekształcania lub włączenia szkoły gwarantującego miejsca pracy dla nauczycieli i innych pracowników oraz ograniczenie możliwości zatrudniania młodych nauczycieli;
* kumulacja uczniów z dwóch roczników szkolnych (z trzech roczników kalendarzowych) w roku szkolnym 2019/2020, co znacznie ograniczy możliwość podjęcia nauki przez uczniów w wybranych przez nich szkołach ponadgimnazjalnych;
* brak w projekcie budżetu państwa środków na pokrycie wydatków koniecznych do wdrożenia nowej struktury związanej m.in. ze zmianami kadrowymi i realizacji przez administrację samorządową zadań związanych z wdrażaniem proponowanej reformy;
* w projektowanych ustawach, brak regulacji dotyczących warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
* niejasne, nieprecyzyjne i niespójne postanowienia w projektowanych ustawach w zakresie m.in. organizacji kształcenia zawodowego, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji klas dwujęzycznych.

Jednocześnie samorządowcy ponownie negatywnie zaopiniowali pomysł poszerzenia uprawnień kuratora oświaty w zakresie kształtowania sieci szkolnej i arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych. Ich zdaniem, to narusza zasadę pomocniczości i odbiera samorządom prawo decydowania o sposobie wykonywania zadań własnych w ramach regulacji ustawowych.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego. Jej zadaniem jest rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

Komisja składa się z przedstawicieli rządu i samorządu. Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron wytypowani przez członków plenum pracują w 12 zespołach problemowych oraz 3 grupach roboczych. Są dodatkowo wspierani przez ekspertów.

Źródło: Głos Nauczycielski