Reforma edukacji. Opinia ZNP

Plik umieszczono na stronie 19. 10. 2016 r.

 

Żądamy WYCOFANIA PROJEKTU USTAWY!

Związek przekazał minister edukacji Annie Zalewskiej opinię do projektu ustawy Prawo oświatowe, projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe.

W części pierwszej ZNP przedstawia stanowisko ogólne, czyli postulat NATYCHMIASTOWEGO WYCOFANIA PROJEKTU USTAWY i rozpoczęcia szerokiej debaty dotyczącej rzeczywistych problemów edukacji. W dalszych częściach znajdują się uwagi szczegółowe.

W opinii ZNP czytamy m.in.: W przypadku projektowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany ustroju szkolnego brak jest głębszej analizy stanu polskiej edukacji, a tym samym merytorycznego uzasadnienia dla proponowanych zmian — nie zostały one bowiem poparte ani badaniami, ani postępem nauki. Likwidacja gimnazjów i reorganizacja sieci szkół spowoduje pogorszenie jakości kształcenia i warunków nauczania. (...) W związku z powyższym wnosimy o wycofanie projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego wraz ze wszystkimi zapisami określającymi ich konsekwencje w sferze stosunków pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół.

W ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego doskonalenie systemu oświaty wymaga propozycji przemyślanych, dopracowanych i uzgodnionych ze środowiskiem rodziców, nauczycieli i samorządów. ZNP ma świadomość zmian zachodzących we współczesnym świecie i zdaje sobie sprawę, że w interesie młodego pokolenia szkoła musi sprostać tym wyzwaniom. Środowisko pracowników oświaty doskonale to rozumie i jest gotowe do realizacji nowych zadań. Problem nie leży w istniejącym ustroju szkolnym. Zmiany potrzebne są w podstawach programowych, doposażeniu szkół i warsztatu pracy nauczyciela. Zmienić powinien się też sposób doskonalenia nauczycieli i kształcenia przyszłych pedagogów.

Nauczeni doświadczeniem mamy pewność, że polskiej oświaty nie stać, aby po raz kolejny zaczynała od zera. Dlatego proponujemy, by — nie burząc struktury szkolnictwa — podjąć rzeczywiste działania zmierzające do wypracowania jak najlepszych rozwiązań w zakresie:

• niezbędnych korekt programowych i organizacyjnych,
• doskonalenia systemu edukacji, opieki i wychowania,
• doskonalenia systemu wsparcia dla uczniów,
• tworzenia równych szans edukacyjnych,
• funkcjonowania nadzoru pedagogicznego,
• dostosowania systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli do wyzwań współczesnej szkoły,
• finansowania zadań edukacyjnych, w tym kształtowania wynagrodzeń pracowników oświaty.

Opinia ZNP dostępna jest TUTAJ