Stanowisko uczestników lokalnej debaty przeprowadzonej 29 września 2016 roku w Łodzi w sprawie planowanej reformy edukacji.

Plik umieszczono na stronie 09. 10. 2016 r.

 

Uczestnicy przeprowadzonej w Łodzi debaty poświęconej planowanym przez rząd RP zmianom w systemie polskiej edukacji, potwierdzają brak szerokiej i powszechnej dyskusji społecznej nad zamiarami ministerstwa edukacji. Niewystarczające są konsultacje ze środowiskiem oświatowym, które bezpośrednio zostanie dotknięte przygotowywaną reformą, brakuje rzeczowej dyskusji z samorządami, które będą wdrażać zmiany i poniosą wszelkie związane z nimi koszty, nie mówiąc o uczniach i rodzicach. Dobitnym tego potwierdzeniem jest nieobecność na debacie przedstawiciela Pani minister, pomimo zaproszenia wystosowanego przed miesiącem bezpośrednio na Jej ręce.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw, co do trybu wprowadzania czekających nas zmian, który wymierzony jest w samorządność i decyzyjność jednostek samorządu terytorialnego i nie uwzględnia poważnych następstw organizacyjnych, finansowych i społecznych.

Negatywnie oceniamy zamiar likwidacji gimnazjów. Naszym zdaniem jest to działanie niemające żadnego merytorycznego i logicznego uzasadnienia, pozbawione analitycznych podstaw, eksperckich ocen i opisu ewaluacji gimnazjów w okresie ich funkcjonowania. Skutkiem likwidacji gimnazjów będzie zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i obniżenie poziomu jakości edukacji młodzieży.

Nie wierzymy zapewnieniom Pani minister Anny Zalewskiej, że likwidacja gimnazjów nie spowoduje zwolnień nauczycieli. Pracodawcą dla nauczycieli jest dyrektor szkoły, natomiast pośrednio samorząd, który będzie decydować o sieci szkół oraz ich organizacji, a tym samym o zatrudnieniu nauczycieli.

Dostrzegamy brak szacunku dla finansowego, logistycznego i merytorycznego wkładu samorządów i nauczycieli w tworzeniu obowiązującej aktualnie struktury edukacji w Polsce, którą z mozołem budowano wspólnie z udziałem rodziców i uczniów.

Nasze obawy wciąż budzi tempo, tryb i charakter prac nad projektami ustaw i przepisów wykonawczych, które mają służyć nie urzędnikom w ministerstwie, ale tym którzy będą wdrażać je w życie. Dlatego uważamy, że wskazany przez Panią minister ewentualny termin rozpoczęcia proponowanych zmian w systemie polskiej edukacji jest nie do zaakceptowania.

Krytycznie oceniamy pomysł poszerzenia kompetencji kuratora w zakresie opiniowania tworzonej przez samorządy sieci szkół. Niedopuszczalne jest bowiem, aby decyzje w tym zakresie podejmował organ nieponoszący odpowiedzialności, zwłaszcza finansowej, za realizację zadań związanych z prowadzeniem szkół.

Opowiadamy się za opracowaniem i przedstawieniem jednolitej, adekwatnej do procesu zmian zachodzących w życiu społecznym i kulturowym w XXI wieku, koncepcji funkcjonowania systemu edukacji w Polsce, który byłby następstwem ogólnonarodowej dyskusji, a nie jedynie spełnieniem wyborczych obietnic partii sprawującej aktualnie władzę w kraju.

Pobierz tekst w formie pdf (nowe okno)