Skutki wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci 7-letnich — wyniki ankiety

Plik umieszczono na stronie 19. 02. 2016 r.

 

Skutki wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci 7-letnich

Stan na 19 lutego 2016 r.

Skutki wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci 7-letnich

Stan na 19 lutego 2016 r.

Badaniem objęto 93% jst na terenie województwa. Podane wyniki otrzymaliśmy od dyrektorów szkół podstawowych lub wydziałów edukacji. Zamieszczone wyniki mogą ulec zmianie w przypadku, gdy większa liczba 6-latków rozpocznie edukację szkolną.

ZNP przygotował obywatelski projekt ustawy zmieniającej system wynagradzania w oświacie

To rząd, a nie samorządy odpowiadać powinny za wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń — uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego, który przygotował obywatelski projekt ustawy zmieniającej system wynagradzania w oświacie

„Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, o których mowa w ust. 2 i 2b, w tym na utrzymanie szkół i placówek, zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki niezbędne na wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, finansowane są przez państwo w drodze dotacji celowej” — tak miałby brzmieć nowy art. 51 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, gdyby rząd i Sejm przyjęły propozycję Związku Nauczycielstwa Polskiego.

„Przewidywane skutki nowelizacji dotyczą podstawowej kwestii, jaką jest przywrócenie odpowiedzialności państwa polskiego za utrzymanie godności zawodu nauczyciela jako zawodu charakteryzującego się cechą zaufania społecznego. W szczególności odpowiedzialność państwa polskiego dotyczyć ma kwestii źródeł finansowania wynagrodzeń nauczycielskich” — czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Związek chciałby zmiany trzech ustaw — ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela. Chodzi o przepisy dotyczące odpowiedzialności za wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń.

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego miałby się pojawić art. 42 ust. 2 pkt 5c, zgodnie z którym średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz m.in. z pochodnymi od wynagrodzeń, środków na odpis z funduszu socjalnego i in., finansowane byłyby przez państwo w formie dotacji celowej. Minister edukacji otrzymałby kompetencję do określania w drodze rozporządzenia corocznie wysokości dotacji celowej na wynagrodzenia nauczycieli, sposobu i trybu udzielania tejże dotacji celowej, a także jej podziału i przekazania jednostkom samorządu terytorialnego. Samorząd stawałby się więc w tym rozwiązaniu tylko kasjerem wypłacającym nauczycielowi pensję. Odpowiedzialność za wysokość wynagrodzeń spadłaby bezpośrednio na ministra edukacji.

Zgodnie z projektem ZNP, w Karcie zmieniony zostałby art. 30 ust. 8, w którym znalazłaby się zasada, iż środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis na fundusz socjalny, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego finansowane są przez państwo w drodze dotacji celowej.

„Przyjęty obecnie system finansowania zadań edukacyjnych państwa, opierający się o środki finansowe wydatkowane w formie części oświatowej subwencji ogólnej, nie zabezpiecza w sposób należyty prawidłowego wykonywania zadań oświatowych przez organy prowadzące, będące jednostkami samorządu terytorialnego. Samorządy terytorialne w ostatnich latach podnoszą argument, że środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej są niewystarczające, zaś wysokość ich dochodów własnych nie pozwala pokrywać całkowitych kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych. Zdaniem przedstawicieli samorządów terytorialnych, szczególnym problemem finansowym jest zagwarantowanie wysokości wynagrodzeń nauczycielskich na poziomie gwarantowanym przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela” — czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Niejasna sytuacja panująca wokół nauczycielskich wynagrodzeń powoduje — zdaniem ZNP — że samorządy podejmują działania, często bezprawne, zmierzające np. do prywatyzacji szkół. A tym samym do pozbawiania coraz większych rzesz nauczycieli ochrony wynikającej z Karty. Związek wielokrotnie ostrzegał o tych praktykach ministerstwo edukacji. Politycy jednak zwykle niewiele robili, by przeciwstawić się naruszaniu prawa. „W związku z tym, że bezprawne działania jednostek samorządu terytorialnego miały na celu obejście norm ustawy Karta Nauczyciela, w szczególności dotyczących kwestii wynagrodzeń nauczycielskich, zdaniem Wnioskodawcy istnieje potrzeba zmiany zasad ich finansowania. Wprowadzenie zmiany finansowania wynagrodzeń nauczycielskich z subwencji oświatowej na dotację celową, zdejmie z jednostek samorządu terytorialnego ciężar finansowania wynagrodzeń nauczycielskich, a tym samym zmniejszy presję ze strony organów prowadzących odnośnie podejmowania często sprzecznych z prawem działań dotyczących zmiany statusu szkół samorządowych — jak ma to miejsce obecnie” — podkreślono w uzasadnieniu.

ZNP uważa, że nowe rozwiązania dałyby jasną odpowiedź na pytanie, kto w końcu odpowiada za wysokość nauczycielskich wynagrodzeń — dyrektor, samorząd, czy minister edukacji. „Konsekwentnie więc właściwe organy państwa powinny ponosić odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie środków na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycielskich. Obecne obowiązujące rozwiązanie normatywne nie jest właściwe, ponieważ częściowo ciężar związany z finansowaniem wynagrodzeń nauczycieli nakłada na organy samorządu terytorialnego, które nie mają wpływu na treść powszechnie obowiązujących regulacji normatywnych, określających wysokość wynagrodzeń nauczycieli (art. 30 KN, wysokości wynagrodzenia zasadniczego z rozporządzenia płacowego)” — podkreślono w uzasadnieniu.

ZNP rozpocznie wkrótce zbiórkę podpisów pod projektem obywatelskim — najpierw musi zebrać minimum 1000 podpisów niezbędnych do zarejestrowania komitetu inicjatywy obywatelskiej, a następnie co najmniej 100 tys., by projekt trafił pod obrady Sejmu.