Podsumowanie wyników ankiety ZNP ws. gimnazjów

Plik umieszczono na stronie 17. 12. 2015 r.

 

Aż 82 proc. nauczycieli gimnazjów uważa, że w przypadku likwidacji ich szkoły, nie będzie dla nich pracy w podstawówce lub liceum ogólnokształcącym w najbliższej okolicy. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej w listopadzie br. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, w której wzięło udział 71 467 nauczycieli ze wszystkich województw.

W związku z planowaną likwidacją szkół gimnazjalnych, Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do nauczycieli gimnazjów o udział w badania ankietowym i wyrażenie opinii na ten temat. Nauczyciele odpowiadali na siedem pytań odnoszących się przede wszystkim do problemu utraty pracy i możliwości zatrudnienia w innych szkołach, wdrożenia nowej podstawy programowej, problemów wychowawczych i wyników edukacyjnych w gimnazjach oraz zakończenia obowiązku szkolnego na szkole podstawowej.

Badanie zrealizowano w listopadzie 2015 r. Uczestniczyło w nim 71 467 nauczycieli z 16 województw.

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że skutkiem likwidacji gimnazjów będą zwolnienia nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach. Wyniki przeprowadzonego przez Związek badania wskazują, że blisko 84% respondentów obawia się utraty pracy  z powodu braku godzin dla wszystkich nauczycieli w zreorganizowanych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Jednocześnie 82% badanych nauczycieli uważa, że w przypadku likwidacji gimnazjum, nie będzie miało możliwości podjęcia pracy w szkole podstawowej lub liceum ogólnokształcącym w najbliższej okolicy.

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest ocena możliwości wdrożenia nowej podstawy programowej dla szkół wszystkich typów. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do nauczycieli z pytaniem, czy są gotowi od najbliższego roku szkolnego wdrożyć zapisy nowej podstawy programowej. Blisko 86% respondentów odpowiedziało negatywnie.

Różne środowiska polityczne i edukacyjne podnoszą kwestię niezadowalających efektów pracy z uczniami w trudnym okresie rozwojowym oraz zagrożenia wychowawcze występujące w okresie nauki w gimnazjum. Proponowany przez obecną ekipę rządzącą pomysł likwidacji tych szkół ma radykalnie poprawić sytuację w tym zakresie. Jednak zdaniem naszych respondentów przeniesienie uczniów  z gimnazjów do szkół podstawowych nie rozwiąże problemów w pracy wychowawczej. Jest o tym przekonanych 86% uczestników badania.

88% respondentów uważa, że problemy wychowawcze można by skutecznie rozwiązywać przy większym wsparciu psychologów, pedagogów i innych specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nie można zapomnieć o osiągnięciach edukacyjnych polskich gimnazjalistów. Badania międzynarodowe udowadniają, że właściwie ukierunkowany wysiłek i planowa, wytrwała praca uczniów pod kierunkiem dobrze przygotowanych nauczycieli przynoszą efekty. Potwierdzają to również nasi respondenci. Zdaniem 80% ankietowanych w gimnazjum można wypracować dobre wyniki edukacyjne.

Ostatnia kwestia do której odnieśli się ankietowani dotyczyła obowiązku szkolnego. W opinii blisko 85% badanych zakończenie obowiązku szkolnego na szkole podstawowej, co będzie miało miejsce w przypadku likwidacji gimnazjów, to niekorzystna zmiana społeczna.