Wydatki na oświatę

Plik umieszczono na stronie 15. 09. 2015 r.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego opiniując na przestrzeni lat kolejne projekty budżetów na oświatę i wychowanie zwracał uwagę, że planowane w nich środki nie gwarantują prawidłowej realizacji zadań oświatowych państwa. Zdaniem ZNP niedofinansowanie zadań oświatowych pogłębia bardzo widoczny proces narastania patologii w systemie oświaty, co w konsekwencji prowadzi do całkowitej likwidacji oświaty państwowej na terenie niektórych organów prowadzących.

Od kilku lat nakłady na edukację maleją! Mamy do czynienia z utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB: w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. To kolejny rok spadku! Nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i wychowania. Koszty kształcenia w dużym stopniu obciążają polskie rodziny, którym niedoinwestowana szkoła publiczna nie jest w stanie zaoferować pełnej realizacji powierzonych jej zadań. Brakuje środków na wykwalifikowaną kadrę specjalistów wspomagających rozwój ucznia zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami, funduszy na zajęcia dodatkowe, środków na nowoczesne wyposażenie dydaktyczne. W szkołach nie funkcjonują gabinety stomatologiczne, profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest przekonany, że wzrost dochodów państwa powinien przekładać się bezpośrednio na realny i odczuwalny wzrost nakładów na edukację, która jest najlepszą inwestycją w rozwój cywilizacyjny Polski. Polityka budżetowa musi uwzględniać priorytetowe znaczenie edukacji wśród podstawowych zadań państwa. Związek od wielu lat wzywał (i wzywa) do znaczącego zwiększenia udziału wydatków na edukację w budżecie państwa.

Jak wzrastają nakłady na edukację przedstawiamy poniżej:

Planowany udział wydatków na oświatę i wychowanie w PKB:
2005 — 3,00%
2006 — 2,87%
2007 — 2,70%
2008 — 2,56%
2009 — 2,63%
2010 — brak danych
2011 — brak danych
2012 — 2,63%
2013 — 2,52%
2014 — 2,54%
2015 — 2,52%

Planowany udział wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w całości wydatków budżetu:
2005 — 13,24%
2006 — 13,17%
2007 — 12,09%
2008 — 10,31%
2009 — 11,28%
2010 — 12,36%
2011 — 12,52%
2012 — 12,70%
2013 — 12,73%
2014 — 13,50%
2015 — 13,03%