Sejm o organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Plik umieszczono na stronie 11. 08. 2015 r.

 

4 sierpnia 2015 r., w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw młodzieży poświęcone rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym zawierającego nowe regulacje dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Na posiedzeniu tym Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentował Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński.

Szereg zastrzeżeń do przedstawionego posłom projektu zgłosili obecni na posiedzeniu przedstawiciele organizacji pozarządowych i związków zawodowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego wskazał na liczne mankamenty projektu przejawiające się wprowadzaniem przepisów dalece nieprecyzyjnych, powodujących niejasności oraz niespójnych z innymi przepisami prawa dotyczącymi organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży. Projektowane przepisy, w tym w szczególności ustawowa definicja wypoczynku, zdaniem ZNP, pozbawione są klarowności i uniemożliwiają poprawną klasyfikację form wypoczynku oraz prawidłowe odróżnienie ich od zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży na przykład w trybie przepisów o formach krajoznawstwa i turystyki. Wraz z innymi partnerami społecznymi zaapelowaliśmy do posłów o rezygnację z pospiesznej nowelizacji ustawy i poprzedzenie jej pełniejszą analizą prawną kwestionowanych zapisów. Niestety, nasze postulaty zostały odrzucone, projekt nowelizacji z pozytywną rekomendacją przekazano do procedowania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która ma się nim zająć już 5 sierpnia 2015 r. W konsekwencji regulacje ustawowe dotyczące wypoczynku wprowadzone zostaną w kształcie zaprojektowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie podzielając przekonania, że sprawą nadrzędną jest uchwalenie projektu jeszcze w obecnej kadencji Sejmu, nie zaś jego staranne przygotowanie umożliwiające poprawne stosowanie w praktyce organizacji wypoczynku, Związek Nauczycielstwa Polskiego nie weźmie udziału w posiedzeniu Komisji.

Zgodnie z planowaną nowelizacją, szkoła – poza realizacją swoich zadań statutowych – może być organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. Wypoczynek ten w rozumieniu ustawy powinien trwać nieprzerwanie co najmniej dwa dni, co oznacza konieczność uwzględnienia w jego ramach co najmniej jednego noclegu. Wbrew zgłaszanym zastrzeżeniom w projekcie utrzymano też kontrowersyjny i niejasny zapis ust. 5 art. 92e ustawy, mówiący o tym, że w przypadku organizacji wypoczynku przez szkołę lub placówkę, jej dyrektor wyznacza kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku.

Zdaniem ZNP, uchwalana regulacja oznacza, że nauczyciel szkoły publicznej może, lecz nie musi pełnić roli wychowawcy lub kierownika wypoczynku. Jeśli się na to zdecyduje, będzie wykonywał te zadania poza swoimi obowiązkami służbowymi za odrębnym wynagrodzeniem lub non profit.

Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw młodzieży wraz z procedowanym projektem czytaj tutaj.