GIP i RPO: asystent nauczyciela pracownikiem samorządowym. Kontrola w szkołach!

Plik umieszczono na stronie 22. 12. 2014 r.

 

Główny Inspektor Pracy potwierdził zasadność stanowiska ZNP w kwestii zakwalifikowania pracowników niebędących nauczycielami (wskazanych w treści art. 7 ust. 1a, 1d i 1e ustawy o systemie oświaty) wykonujących pracę z uczniami — jako kategorii pracowników samorządowych. Wcześniej podobne stanowisko w tej kwestii zawarł Rzecznik Praw Obywatelskich również odpowiadając na wystąpienie ZNP.

W związku z powyższym, Związek ponowił wniosek do Głównego Inspektora Pracy o zainicjowanie prac legislacyjnych w zakresie normatywnego uregulowania stawek wynagrodzenia zasadniczego w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Jednocześnie ZNP wystąpił do Głównego Inspektora Pracy o zobowiązanie inspektorów pracy do podjęcia działań kontrolnych dotyczących ustalenia czy ww. pracownicy mają ustalone uprawnienia stosowne do statusu pracownika samorządowego, a więc czy otrzymują zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych dodatek za wieloletnią pracę, nagrodę jubileuszową, odprawę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, czy też dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Jednocześnie apelujemy do prezesów ogniw związkowych, aby niezależnie od działań inspekcji pracy, podejmowali z własnej inicjatywy czynności kontrolne dotyczące ustalenia tego, czy uprawnienia pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkole, nie są naruszane przez pracodawców.