To minister Kluzik-Rostkowska zarządziła przerwę świąteczną

Plik umieszczono na stronie 10. 12. 2014 r.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, iż to sama pani minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska ustanowiła w tym roku zimową przerwę świąteczną od 22 do 31 grudnia 2014. I tylko w niektóre dni wolne od nauki szkoła musi zapewnić uczniom opiekę.

Jak zauważył Związek, na stronie internetowej MEN znaleźć można opublikowany w połowie września br. kalendarz roku szkolnego 2014/2015, a w nim informację o m.in. terminie przerwy świątecznej. Wszystko przyklepane i zaakceptowane przez Joannę Kluzik-Rostkowską.

ZNP jest też zaniepokojony „ignorancją odnośnie przepisów prawa oświatowego oraz znajomości praktyki szkolnej” u szefowej MEN.

Chodzi o to, że wypowiadane przez Joannę Kluzik-Rostkowską słowa, jakoby szkoła musiała w czasie przerwy świątecznej zapewnić uczniom opiekę, nie są do końca zgodne z przepisami prawa oświatowego. — Odrębną sprawą są dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które ma do swojej dyspozycji dyrektor szkoły również dzięki minister edukacji, a konkretnie nowelizacji rozporządzenia z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) — zauważyła Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP.

Kluczowe jest tu zmienione w dniu 5 października 2010 r. rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z nim (§ 5 i 6a), dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wyłącznie w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które sam zarządzi (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki). Szkoła ma również obowiązek poinformowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w tych dniach wolnych. W szkołach podstawowych i zasadniczych zawodowych dyrektor może z własnej inicjatywy wyznaczyć wolne w maksymalnie 6 dniach, w gimnazjach — w 8 dniach, a liceach i technikach — 10 dniach.

W omawianym przypadku dyrektorzy zorganizują dni wolne od nauki najprawdopodobniej w piątek 2 stycznia i poniedziałek 5 stycznia (przed Świętem Trzech Króli). I tylko w te dwa wolne dni dyrektor musi zapewnić uczniom opiekę.

W pozostałe dni przerwy świątecznej — tj. 22, 23, 29 i 30 grudnia — robić tego nie musi. Jeżeli w szkołach w tych dniach dyrektor i nauczyciele mimo wszystko zorganizują uczniom opiekę, to będzie to wyłącznie ich dobra wola. — Obowiązku zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych minister nie nałożyła w odniesieniu do dni przypadających w okresie przerw świątecznych (zimowej lub wiosennej) — podkreśliła rzeczniczka ZNP.