Karta powinna obowiązywać we wszystkich szkołach publicznych

Plik umieszczono na stronie 27. 11. 2014 r.

 

Konferencja prezesa ZNP poświęcona uchwałom i stanowiskom 41. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP

— Jesteśmy przekonani o wysokiej randze społecznej zawodu nauczyciela, jak i o konieczności zachowania wysokiej jakości pracy dydaktycznej. Na poparcie naszych słów mogę przytoczyć szereg badań okazujących, iż polska szkoła to dobra szkoła z kompetentną i wykształconą kadrą — mówił dziś (24. 11. 2014) prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Polska, która w 2003 r. była poniżej średniej OECD, w 2012 r. uzyskała w międzynarodowym badaniu PISA wyniki znacznie powyżej średniej OECD. Z tegorocznego rankingu OECD „Better Life Index” wynika, że mamy drugi najlepszy system oświaty wśród wysokorozwiniętych krajów! Kolejnym dowodem na wysoki poziom polskiego systemu edukacji jest raport „Krzywa nauczania” opracowywany w firmie „Pearson”. W tym roku awansowaliśmy na 10. miejsce na świecie i 5. w Europie.

— Polska szkoła dobrze uczy. Jesteśmy przekonani, że trzeba nie tylko poprawiać warunki nauki i pracy w szkołach, ale także w sposób szczególny otoczyć troską status zawodowy nauczycieli, by nie dopuścić do sytuacji, w której w wyniku drastycznej zmiany statusu pedagogów, pogorszy się jakość kształcenia. Widzimy takie zagrożenie w postaci przekazywania szkół samorządowych innym podmiotom — mówił szef Związku.

Jak podaje Instytut Badań Edukacyjnych tylko w 2012 roku gminy przekazały stowarzyszeniom 244 szkoły podstawowe, a organom komercyjnym 17. — Nie stało się tak, jak prognozowali autorzy zapisu umożliwiającego oddawanie szkół lokalnym stowarzyszeniom. Okazuje się, że ten przepis wykorzystywany jest do obchodzenia Karty Nauczyciela. Oddanie samorządowej szkoły stowarzyszeniu ma najczęściej jeden cel: oszczędności. Oszczędności kosztem pracowników — mówił prezes Sławomir Broniarz. — Dlatego Związek domaga się wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających stosowanie w całości przepisów Karty Nauczyciela wobec nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Tym problemem zajął się 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, który zakończył się w minioną sobotę, 22 listopada.

41. Zjazd podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i art. 91b ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela w zakresie, w jakim norma ta dotyczy przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego — z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Delegaci ZNP zajęli się także innymi ważnymi sprawami. W stanowiskach zjazdowych ZNP domaga się m.in.:

— stałych podwyżek: wprowadzenia finansowania wynagrodzeń nauczycieli z dotacji celowej budżetu państwa oraz stworzenia rozwiązań systemowych, które zapewnią nauczycielom stały wzrost wynagrodzeń;

— wprowadzenia zapisów ustawowych gwarantujących wzrost procentowego udziału wynagrodzenia zasadniczego w średnim wynagrodzeniu nauczycieli;

— corocznego wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, a także powrotu do zasady, że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku;

— podjęcia skutecznych działań na rzecz bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy nauczycieli;

— wprowadzenia mechanizmu corocznego realnego wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej, wynikającego ze wskaźnika inflacji powiększonego minimum o jeden punkt proc.;

— wprowadzenia w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zmian polegających na ustaleniu w jednej tabeli minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez podziału na części A i B;

— objęcia przedszkoli subwencją oświatową;

— zmiany zasad wspierania oświaty niepublicznej ze środków publicznych;

— podporządkowania kuratorów oświaty ministrowi edukacji oraz przywrócenia im uprawnień decyzyjnych wobec szkół i ich organów prowadzących w zakresie kształtowania sieci szkół, likwidacji i przekształceń jednostek systemu oświaty, wyboru i oceny pracy dyrektora szkoły, kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół;

— wdrożenia regulacji prawnych mających na celu zapewnienie warunków niezbędnych do rzeczywistej realizacji potrzeb dzieci i młodzieży, odbudowanie efektywnego i skutecznego doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

— waloryzacji, które zabezpieczą realną wartość świadczeń, podniesienia kwoty minimum egzystencji, która dziś wynosi 427,86 zł i kwoty minimum socjalnego wynoszącej obecnie 1068,76 zł, zwiększenia pomocy społecznej dla najuboższych, pozbawionych świadczeń z uwagi na niskie progi dochodowe, przeciwdziałania wykluczeniu seniorów z życia społecznego.

Poniżej link do uchwał i stanowisk XLI Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP:
http://www.znp.edu.pl/element/2182/XLI_Krajowy_Zjazd_Delegatow_ZNP