Opinia ZNP nt. projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Plik umieszczono na stronie 13. 08. 2014 r.

 

Nie ma powodu do zatrudniania nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy, nie są potrzebne zmiany dotyczące liczebności oddziałów przedszkolnych — stwierdza ZNP w opinii na temat projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Związek natomiast z aprobatą przyjmuje zmiany w zakresie oceniania i egzaminowania uczniów, które są efektem wyroku TK z września ub.r.

Obszerny, 96-stronicowy ministerialny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z września 2013 r. TK uznał wtedy, że zasady oceniania i egzaminowania uczniów nie powinny być regulowane rozporządzeniem MEN, lecz ustawą (więcej o projekcie — TUTAJ). Jednak resort edukacji — oprócz wykonania wyroku — postanowił przy okazji wprowadzić jeszcze inne zmiany do USO i nie tylko (także do Karty Nauczyciela).

Projekt nowelizacji jest przez MEN konsultowany z partnerami społecznymi. ZNP w tym trybie przekazał swoje opinię na jego temat. W opinii czytamy, że Związek aprobuje zmiany, które w tym wypadku najczęściej mają charakter techniczny — projektodawca przenosi do ustawy dotychczasowe przepisy rozporządzeń dotyczące oceniania i egzaminowania. Jednak zaskakujące jest to, że — jak zwraca uwagę ZNP — kilka istotnych kwestii MEN nadal nie przenosi do ustawy. To np. warunki i tryb promocji do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; warunki i tryb promowania ucznia do klasy programowo wyższej w trakcie roku szkolnego; warunki i tryb promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, warunki dopuszczania ucznia do egzaminu semestralnego, czy wreszcie tryb i warunki składania wniosku o powtarzanie semestru, wyrażania zgody na powtarzanie semestru oraz warunków. Związek za nieuzasadnioną uważa sytuację, że statuty szkół nadal regulować będą szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.

A inne zmiany? „Z niezadowoleniem przyjmujemy propozycje licznych zmian w świeżo ustanowionych przepisach ustawy dotyczących rekrutacji do szkół oraz zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne. Ich liczba potwierdza niestaranność i brak dogłębnej analizy wprowadzonych wówczas regulacji, co było przecież przedmiotem zastrzeżeń podnoszonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w trakcie pospiesznego procedowania tamtych przepisów” — czytamy w opinii.

Związek sprzeciwia się także przyznaniu samorządowi uczniowskiemu kompetencji opiniowania sposobu wykorzystania w szkole wyników nadzoru pedagogicznego (dokument określający wykorzystanie wyników nadzoru ma uchwalać rada pedagogiczna). ZNP zaznacza, że zalecenia nadzoru są adresowane do pracowników szkoły i dotyczą oddziaływań skierowanych do uczniów. Dlatego uczniowie nie mogą opiniować ani poprawności działań pedagogicznych, ani tym bardziej sposobu ich doskonalenia. „Zaproponowana zmiana doprowadzi do destabilizacji funkcji pedagogicznej szkoły wskutek zaburzenia roli poszczególnych podmiotów w niej uczestniczących” — stwierdzono w opinii.

ZNP nie zgadza się także na wprowadzanie wyłomu od zasady zatrudniania nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela. Nowelizacja przewiduje możliwość zatrudniania nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy do realizacji zajęć finansowanych z funduszy UE. Związek nie widzi też powodów do ograniczenia stosowania Karty wobec pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministrów (np. ORE, KOWEZiU). Placówki te mogą bowiem sprawnie działać bez ograniczania uprawnień pracowniczych.

Według ZNP nie ma potrzeby zmieniania dotychczasowych przepisów w sprawie liczebności oddziałów przedszkolnych (limit 25 dzieci w oddziale), które gwarantują zachowanie standardów bezpieczeństwa i organizacji zajęć z dziećmi.

Jako zgodne z postulatami Związku, oceniono natomiast proponowane wzmocnienie roli nadzoru pedagogicznego. Chodzi o zwiększenie uprawnień kuratora w stosunku do dyrektorów szkół i organu prowadzącego oraz o zobligowanie rad pedagogicznych i organów prowadzących do wykorzystania wyników nadzoru.

Źródło: www.glos.pl