Asystent będzie mógł zastąpić nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 21. 03. 2014 r.

 

Posłowie połączonych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podczas posiedzenia 19 marca br. odrzucili wszystkie poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach (druki nr 2132 i 2214). Głosowanie nad całością ustawy odbędzie się w piątek, 21 marca.

Oznacza to, że asystent nauczyciela, zatrudniony na podstawie Kodeksu pracy, posiadający wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz posiadający przygotowanie pedagogiczne, będzie mógł, wbrew temu, co projektodawcy sugerowali w uzasadnieniu do projektu ustawy, wykonywać wszelkie zadania powierzone mu przez nauczyciela prowadzącego zajęcia (i pod jego kierownictwem). Nie ma zatem przeszkód, by były to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze lub inne wynikające z zadań statutowych szkoły.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest stanowczym przeciwnikiem takich rozwiązań, będących próbą tworzenia nowych stanowisk dla pracowników pedagogicznych nieobjętych Kartą Nauczyciela. Dlatego domagaliśmy się jasnego określenia statusu asystenta nauczyciela w taki sposób, by nie było możliwe przejmowanie przez niego kompetencji i zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia, poprzez wskazanie w ustawie, że asystentowi nie powierza się zadań, o których mowa w art. 42 Karty Nauczyciela.

ZNP podejmie jeszcze jedną próbę uregulowania roli asystenta nauczyciela podczas prac w Senacie, który będzie procedował nad projektem zapewne w czasie posiedzenia w dniach 9-10 kwietnia br.

Do tego czasu ogniwa ZNP, a także całe środowisko oświatowe, powinno wspierać nasze postulaty poprzez aktywny udział we wznowionej Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej „Dość tego”. O jej szczegółowym przebiegu i formach zdecyduje Prezydium ZG ZNP.

Nauczyciel uczy, asystent asystuje