Asystent — osoba wspierająca nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 07. 03. 2014 r.

 

6 marca Podkomisja nadzwyczajna, pod przewodnictwem poseł Krystyny Szumilas, rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2132).

Projekt ten przewiduje między innymi możliwość zatrudniania w szkole „w celu wsparcia nauczyciela” osób posiadających wykształcenie wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne, na podstawie Kodeksu pracy. Zapis w takim brzmieniu dawałby możliwość zatrudniania w szkole na podstawie Kodeksu pracy np. pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, nauczycieli bibliotekarzy i świetlic.

Poseł Domicella Kopaczewska (autorka nowelizacji) zaproponowała autopoprawkę precyzującą, że osoba ta będzie asystentem nauczyciela, wspierającym nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe.

Przedstawiciel ZNP stwierdził, że jest to poprawka idąca w dobrym kierunku pod warunkiem jasnego określenia w ustawie, że asystent nie może przejąć zadań nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1-3 KN. Spełnienie tego warunku zniweluje niebezpieczeństwo przejmowania przez asystenta zadań nauczyciela, a także zatrudniania asystenta zamiast pedagoga, psychologa lub innego specjalisty szkolnego zatrudnionego dziś na podstawie Karty Nauczyciela. Propozycja ZNP ma być przedmiotem dalszych konsultacji. Jej przyjęcie pozwoli ZNP na zaproponowanie posłom rozwiązań dotyczących statusu prawnego tych osób.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, tak jak podczas pierwszego czytania projektu tej ustawy, opowiada się za zatrudnianiem w szkole osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne tylko na podstawie Karty Nauczyciela. Dlatego należy wyraźnie odróżnić nauczycieli wykonujących swoje zadania zawodowe od osób jedynie wspierających ich pracę. Jesteśmy skłonni przyjąć nowe rozwiązanie, pozwalające na zatrudnianie osób pozbawionych dziś pracy jako wspierających nauczycieli. Wymaga to jednak poprawki korygującej proponowany zapis w taki sposób, by w żadnym przypadku nie dopuścić do zatrudniania w szkole na podstawie Kodeksu pracy osób wykonujących czynności nauczyciela oraz by uniemożliwić zastępowanie nauczycieli zatrudnionych dziś na podstawie Karty Nauczyciela pracownikami zatrudnionymi na podstawie Kodeksu pracy.