Co jest potrzebne do poprawy jakości kształcenia w Europie?

Plik umieszczono na stronie 06. 01. 2014 r.

 

10 kluczowych przesłań ETUCE (European Trade Union Committee for Education) - Europejski Komitet Nauczycielskich Związków Zawodowych:

1. Jakość edukacji – podstawowe prawo człowieka i dobro publiczne
Jakość edukacji jest podstawowym prawem człowieka i dobrem publicznym. Artykuł 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowi, że każdy ma prawo do nauki na wszystkich poziomach kształcenia. Należy zapewnić edukację na wysokim poziomie jakości dla każdego dziecka, niezależnie od zamożności rodziców lub pochodzenia.

2. Wizja europejskich związków zawodowych nauczycieli dotycząca wysokiej jakości w edukacji.
Organizacje członkowskie ETUCE wzywają do utrzymania powszechnego i swobodnego dostępu do wykwalifikowanych nauczycieli, nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz wspierającego i bezpiecznego środowiska dla nauczania i uczenia się, które szanuje różnice płci oraz jest całkowicie wolne od dyskryminacji.

3. Dostęp do wysokojakościowej edukacji dla wszystkich.
Organizacje członkowskie ETUCE deklarują zaangażowanie się w działania na rzecz wysokiej jakości w edukacji oraz jakości kształcenia nauczycieli i ciągłego rozwoju zawodowego.

4. Finansowanie edukacji publicznej.
Organizacje członkowskie ETUCE potępiają rosnącą prywatyzację potencjalnie zyskownych usług edukacyjnych, prowadzoną przez wolnorynkowe biznesy, które zagrażają publicznej edukacji. W związku z tym ETUCE żąda bezpłatnej edukacji publicznej.

5. Równość szans i mobilność społeczna.
Rządy mają obowiązek zapewnić odpowiednie środki na powszechnie dostępną edukację poprzez sprawiedliwy i progresywny system podatkowy. Jest to niezbędne do większej równości szans i mobilności społecznej.

6. Jakość kształcenia nauczycieli.
Nauczyciele są najważniejszym zasobem edukacyjnym dla uczniów i istotnym czynnikiem decydującym o jakości kształcenia, dlatego ich zaangażowanie powinno być odpowiednio docenione. Nauczyciele muszą być traktowani jak cenieni specjaliści, dlatego też powinno być im udzielane wsparcie i szkolenia adekwatne do ich potrzeb.

7. Atrakcyjność zawodu nauczyciela.
ETUCE opowiada się za uznaniem i ochroną praw nauczycieli, dobrych warunków pracy i wynagrodzeń, świadczeń i odpowiednich emerytur, dostępu do szkoleń, odpowiednich zasobów edukacyjnych do nauczania oraz zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy. Są to warunki, które pozwolą, aby nauczanie jako zawód, było bardziej atrakcyjne i zachęcało więcej ludzi do podjęcia zawodu nauczyciela.

8. Nauczycielskie związki zawodowe i instrumenty dialogu społecznego.
Organizacje członkowskie ETUCE podkreślają potencjał związków zawodowych w zakresie podniesienia świadomości na temat skutków zmian gospodarczych i społecznych, edukacji i rynku pracy. Nauczycielskie związki zawodowe odgrywają kluczową rolę w tworzeniu niezbędnych warunków, które będą stymulować tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności poprzez ułatwianie ożywienia gospodarczego, rynku pracy i integracji społecznej. Rządy i pracodawcy powinni zapewnić nauczycielskim związkom zawodowym odpowiednie środowisko rynku pracy w celu swobodnych i niezależnych działań.

9. Udział związków zawodowych nauczycieli w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpośrednio i pośrednio sektora edukacyjnego.
Organizacje członkowskie ETUCE żądają konsultacji społecznych partnerów na poziomie krajowym, regionalnym i instytucjonalnym, które powinny odbywać się systematycznie oraz powinny być efektywne, pozwalając na opracowanie niezbędnych analiz i propozycji. Jest to szczególnie ważne w celu wspierania dialogu społecznego na poziomie lokalnym, który obejmuje zarówno nauczycieli, jak i organy zarządzające szkołami.

10. Spójne konsultacje społeczne, które koncentrują się na rozwoju gospodarczym i społecznym.
Polityka powinna być tak prowadzona, aby sprzyjać postępowi gospodarczemu i społecznemu, uznając znaczenie edukacji jako priorytetowej dźwigni dla rozwoju.