Stanowisko i Uchwała Prezydium Zarządu Głównego ZNP w sprawie zawieszenia Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP z dnia 10 grudnia 2013 r.

Plik umieszczono na stronie 11. 12. 2013 r.

 

Warszawa, 2013-12-10

Stanowisko
Prezydium Zarządu Głównego ZNP
w sprawie
zawieszenia Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP
z dnia 10 grudnia 2013 r.

Prezydium Zarządu Głównego ZNP z zadowoleniem przyjęło decyzję rządu i Sejmu w sprawie wyłączenia z prac nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty obszarów dotyczących przekazywania szkół i placówek oświatowych związkom międzygminnym i powiatów oraz zatrudniania nauczycieli w szkołach na podstawie Kodeksu pracy, a także fakt doprecyzowania w ustawie zapisów o możliwości zatrudniania w przedszkolach osób bez kwalifikacji tylko do prowadzenia zajęć dodatkowych.

Prezydium ZG ZNP wyraża przekonanie, że na stanowisko rządzącej koalicji PO–PSL wpłynęła prowadzona od 18 listopada 2013 r. Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP.

Prezydium ZG ZNP dziękuje wszystkim uczestnikom Akcji, protestującym przeciwko degradacji systemu oświaty publicznej, a szczególnie uczestnikom manifestacji zorganizowanej 23 listopada br. w Warszawie, w której wzięło udział ponad 20 tysięcy osób. Przyjęta przez Sejm 6 grudnia 2013 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty spełnia oczekiwania pracowników oświaty, co upoważnia Prezydium ZG ZNP do zawieszenia z dniem 10 grudnia br. Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP.

Akcja zostanie wznowiona w każdym momencie w przypadku nieosiągnięcia kompromisu między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem w zakresie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, a także przygotowywanej kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Za Prezydium ZG ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

Zobacz wersję pdf stanowiska

UCHWAŁA Nr 21/2013 Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zawieszenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia:

§ 1
Z dniem 10 grudnia 2013 r. zawiesić ogólnopolską akcję protestacyjną Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§ 2
Ogólnopolska akcja protestacyjna zostanie wznowiona w razie nieosiągnięcia kompromisu między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem w zakresie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, a także przygotowywanej kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium ZG ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

Zobacz wersję pdf uchwały