Postulaty Uczestników Manifestacji Pracowników Oświaty „Dość tego”

Plik umieszczono na stronie 27. 11. 2013 r.

 

Uczestnicy Manifestacji Pracowników Oświaty kategorycznie sprzeciwiają się zmianom projektowanym w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie — Karta Nauczyciela.

Domagamy się:

1) Wykreślenia z projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1917) zapisów umożliwiających:

a) przekazywanie szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym lub powiatów;

b) zatrudnianie w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami;

c) zatrudnianie w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy (osoby wspierające nauczycieli).

2) Odstąpienia od zmian proponowanych w ustawie – Karta Nauczyciela, dotyczących:

a) usytuowania komisji dyscyplinarnych na poziomie organu prowadzącego;

b) zmian w awansie zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego ograniczających rolę organu nadzoru pedagogicznego i ekspertów;

c) zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń nauczycieli;

d) sposobu rejestrowania czasu pracy nauczycieli;

e) ograniczenia prawa do urlopu dla poratowania zdrowia;

f) nowych zasad udzielania urlopów wypoczynkowych w placówkach feryjnych i nieferyjnych;

g) likwidacji dodatków na zagospodarowanie dla młodych nauczycieli.

Nie zgadzamy się na:

a) zmniejszenie nakładów na oświatę;

b) rozszerzenie możliwości oddawania szkół i placówek oświatowych do prowadzenia innym podmiotom;

c) wzrost bezrobocia w oświacie i pogorszenie warunków pracy pracowników.

Oczekujemy, że Rząd RP wycofa się z rozwiązań, których konsekwencją będzie obniżenie jakości kształcenia oraz zrujnowanie statusu zawodowego nauczycieli i degradacja materialna pracowników oświaty.

W imieniu Uczestników Manifestacji
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP