Apel — MANIFESTACJA

Plik umieszczono na stronie 18. 11. 2013 r.

 

Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Oświaty!

Prezydium Zarządu Głównego ZNP w dniu 5 listopada 2013 r. podjęło decyzję o rozpoczęciu 18 listopada Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej pod hasłem
„Dość tego”
Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje wprowadzić istotne zmiany w prawie oświatowym, które mają obowiązywać od stycznia 2014 roku:

I. Zmiany w ustawie o systemie oświaty:

1. Możliwość przekazywania szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów do prowadzenia stowarzyszeniom, fundacjom lub związkom komunalnym. Oznaczać to będzie m.in: stosowanie Karty Nauczyciela w ograniczonym zakresie (tj. nowy organ prowadzący określał będzie pensum dydaktyczne, wynagrodzenia, sposób zatrudnienia, a także świadczenia socjalne i pracownicze) ograniczenie uprawnień związkowych określonych w ustawie o związkach zawodowych.

2. Możliwość zatrudniania w przedszkolach osób niebędących nauczycielami.

3. Możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych osób wspierających nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy.

II. Zmiany w ustawie — Karta Nauczyciela:

1. Usytuowanie komisji dyscyplinarnych na poziomie organu prowadzącego, a nie przy urzędzie wojewody, jak było do tej pory.

2. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na poziomie organu prowadzącego z ograniczoną rolą organu nadzoru pedagogicznego i ekspertów, awans na każdym stopniu ze wzmocnioną rolą rodziców.

3. Nowy system wynagradzania niegwarantujący nauczycielom osiągania średnich na poszczególnych stopniach awansu, z jednoczesną zmianą prawa do dodatku uzupełniającego. Spowoduje to obniżenie wynagrodzeń nauczycieli.

4. Włączenie do wynagrodzenia dodatku wiejskiego, co w konsekwencji doprowadzi do spadku wynagrodzeń nauczycieli wiejskich.

5. Rejestrowanie dodatkowych czynności wykonywanych przez nauczyciela w ramach jego czasu pracy, według sposobu i formy określonej przez dyrektora (oznacza to dodatkową pracę dla nauczycieli).

6. Skrócenie do 1 roku wymiaru urlopu dla poratowania zdrowia, który będzie przyznawany po 20 latach pracy, decyzją lekarza medycyny pracy.

7. Skrócenie wymiaru urlopu wypoczynkowego do 47 dni roboczych.

8. Likwidacja dodatków na zagospodarowanie dla młodych nauczycieli. Propozycje rządu wpłyną negatywnie na jakość kształcenia oraz pogorszą status zawodowy nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy utracą swoją autonomię.

Koleżanki i Koledzy nauczyciele, pracownicy oświaty!

Przyłączcie się do naszej akcji w obronie samorządowych szkół i dobrej edukacji. Występując razem przeciwko szkodliwej reformie oświaty możemy nie dopuścić do dalszej degradacji systemu edukacji, komercjalizacji oświaty i pogorszenia sytuacji jej pracowników. Zwracamy się z apelem do wszystkich pracowników oświaty o czynny udział w MANIFESTACJI 23 listopada br. w Warszawie.

RAZEM MAMY SIŁĘ!

WSPÓLNIE POWIEDZMY: DOŚĆ TEGO!

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP