Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Szkół ZNP

Plik umieszczono na stronie 07. 11. 2013 r.

 

W imieniu ZG ZNP organem prowadzącym Zespół Szkół ZNP w Łodzi, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum oraz szkoła muzyczna I stopnia jest Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP. Szkoła podstawowa powstała z inicjatywy Krzysztofa Baszczyńskiego, ówczesnego prezesa Okręgu Łódzkiego ZNP w 1991 r., jako placówka społeczna. Szkoła tworzona była od podstaw, a nie w miejsce innej zlikwidowanej placówki. W odpowiedzi na zapotrzebowanie i wnioski rodziców powstały kolejne dwie placówki — gimnazjum (1999 r.) i liceum (2000 r.) oraz szkoła muzyczna I stopnia i kurs instrumentalny.

Zespół Szkół ZNP mieści się obecnie w dwóch budynkach — na ulicy Bohdanowicza 4 oraz Scaleniowej 6, niedawno wyremontowanych, po termomodernizacji i z nową salą gimnastyczną, oddaną do użytku w 2012 r. Do Zespołu uczęszcza obecnie 320 uczniów, a ich liczba przez ostatnie 10 lat wzrosła trzykrotnie. Zdecydowana większość absolwentów szkoły podstawowej kontynuuje naukę w gimnazjum ZNP. Maksymalna liczba uczniów w klasach wynosi nie więcej niż 16. Na listę oczekujących na naukę w I klasie Szkoły Podstawowej ZNP zapisywane są nawet dzieci dwuletnie. Wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych corocznie lokują Zespół w ścisłej czołówce rankingów dla woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. ZS ZNP jest obecnie jedną z najbardziej prestiżowych szkół niepublicznych w Łodzi. Szkoła współpracuje również z zagranicą, realizując programy Commenius. Uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach szkolnych zajmując w nich czołowe miejsca. Posiłki dla uczniów zapewnia firma cateringowa, gdyż w budynkach nie ma warunków do funkcjonowania kuchni szkolnej. Szkoły wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce naukowe.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest aktualnie 74 nauczycieli i instruktorów oraz 15 pracowników niepedagogicznych. Nauczycieli szkół ZNP dotyczą warunki pracy określone w ustawie Karta Nauczyciela — obowiązkowe pensum nauczycieli wynosi 18 godzin tygodniowo (dodatkowo prowadzone są „godziny karciane”), pensum pedagogów, psychologów, logopedów — 20 godz., realizowany jest również awans zawodowy.

Zespół Szkół ZNP w Łodzi jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Zakres przepisów ustawy Karta Nauczyciela mających zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej wynika z art. 91b ust. 2 pkt 1 i 3 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 2b ustawy Karta Nauczyciela.
Pomimo braku ustawowego obowiązku stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela, dotyczących wynagrodzenia zasadniczego i jego dodatkowych składników nauczyciele w naszych szkołach otrzymują:
— dodatek stażowy,
— dodatek funkcyjny,
— dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”,
— świadczenie urlopowe,
— nagrodę jubileuszową (do stażu pracy zaliczamy wszystkie poprzednie  okresy zatrudnienia),
— premie z utworzonego funduszu premiowego (nie przewiduje ich nawet Karta Nauczyciela) w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
— nagrody za osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze.

Wszyscy nauczyciele są wynagradzani zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego (analogicznie jak w szkołach publicznych), a nie na zasadach Kodeksu pracy. Ich wynagrodzenie zasadnicze odpowiada wynagrodzeniu, które określa rozporządzenie MEN dotyczące stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zespół Szkół ZNP wyodrębnia również w swoim budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zamiast zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownicy niebędący nauczycielami otrzymują świadczenie urlopowe. Świadczenie to otrzymują także nauczyciele, pomimo tego, iż zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ZS ZNP mógłby nie tworzyć funduszu i nie wypłacać świadczenia urlopowego.

Nieliczna część nauczycieli ZS ZNP zatrudnionych jest na umowach zlecenia - dotyczą one emerytów, studentów i osób prowadzących zajęcia będące dodatkową ofertą edukacyjną (np. szachy, język hiszpański, kurs instrumentalny, karate, judo, pływanie), którzy z innych tytułów mają odprowadzane składki ZUS. Część osób zatrudnionych w szkole prowadzi własną działalność gospodarczą.

W związku z powyższym można zadać pytanie: czy jakakolwiek inna szkoła niepubliczna w Polsce gwarantuje tak szeroki zakres świadczeń pracowniczych odpowiadających uprawnieniom nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych prowadzonych przez JST, a nawet wykracza poza zakres Karty Nauczyciela (np. premie).

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP
Łódź, 08.11.2013 r.