Opinia ZNP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Plik umieszczono na stronie 26. 10. 2013 r.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw
Opinia ZNP
ZPE/022/11-9/KL/BM/LD/DM/13

Warszawa, 2013-10-24

Pani Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, odpowiadając na pismo nr DWST–WPZN–AB–0210–2/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, przedstawia poniższą opinię.

Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że podobnie jak przedstawione w marcu 2013 r. założenia zmian w ustawie Karta Nauczyciela, tak i przedłożone w obecnym projekcie ustawy konkretne zmiany legislacyjne nie zostały podporządkowane deklarowanym przez projektodawców celom projakościowym, motywowane są natomiast głównie względami ekonomicznymi. Zmiany te nie zapewnią polskiemu systemowi oświaty właściwych standardów jakościowych niezbędnych do efektywnego kształcenia młodego pokolenia. Próba ich wdrożenia zdestabilizuje natomiast zawód nauczyciela i przyczyni się do istotnego obniżenia jego społecznej rangi. Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłasza następujące uwagi do rozwiązań zawartych w projekcie:
(...)

Przeczytaj całą opinię (w nowym oknie, plik pdf) — kliknij