Stanowisko Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 26 września 2013 r. w sprawie projektu zmian w ustawie o systemie oświaty

Plik umieszczono na stronie 25. 09. 2013 r.

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP wyraża zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawionych w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP sprzeciwia się wprowadzaniu zmian w systemie oświaty, które pozwalają samorządom terytorialnym na wyzbywanie się obowiązków i zadań dotyczących prowadzenia edukacji publicznej.

Nie zgadzamy się na wprowadzenie możliwości przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotom prawnym lub fizycznym placówek oświatowo–wychowawczych i artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, MOW, MOS, SOSW, specjalnych ośrodków wychowawczych, burs i internatów, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych — bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy. Z uwagi na specyfikę pracy i szczególne zadania dydaktyczno–wychowawcze i opiekuńcze, jakie realizują wymienione placówki, nie można zlecać ich prowadzenia instytucjom, które nie są do tego organizacyjnie i kadrowo przygotowane.

Jesteśmy przeciwni powierzaniu związkom komunalnym wykonywania zadań oświatowych i prowadzeniu przez  nie szkół oraz placówek. Umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego przekazywania bez żadnych ograniczeń placówek oświatowych osobom prawnym, np. spółkom, fundacjom, stowarzyszeniom, spowoduje dalszą komercjalizację oświaty publicznej, a tym samym ograniczenie konstytucyjnego obowiązku państwa dotyczącego zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostępu do publicznej edukacji i wychowania.

Z dezaprobatą przyjmujemy również propozycję MEN dotyczącą zatrudniania w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego osób niebędących nauczycielami. Możliwość zatrudniania osób bez kwalifikacji pedagogicznych doprowadzi do obniżenia jakości kształcenia, wychowania i opieki, a także zwiększy poziom bezrobocia wśród nauczycieli.

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP uważa, że zasadniczym celem nowelizacji ustawy o systemie oświaty są oszczędności w nakładach państwa na edukację oraz ograniczenie zakresu obowiązywania Karty Nauczyciela w publicznych szkołach i placówkach.

Zmiany w systemie oświaty proponowane przez MEN pogorszą warunki pracy w placówkach oświatowych, doprowadzą do znacznej redukcji etatów pedagogicznych, spowodują destabilizację, konflikty i protesty pracowników oświaty.

W związku z powyższym Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP domaga się wycofania wymienionych zmian z projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Za Zarząd
Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP