Wykaz najważniejszych zmian wprowadzanych projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Plik umieszczono na stronie 18. 09. 2013 r.

 

ZNP otrzymał do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zawiera szereg istotnych zmian w systemie funkcjonowania oświaty, w szczególności w zakresie powszechności dostępu obywateli do publicznej edukacji i wychowania.

Wykaz najważniejszych zmian wprowadzanych opiniowanym aktem prawnym wymagających reakcji Związku:

1) wprowadzenie możliwości przekazywania przez JST do prowadzenia przez inne podmioty placówek oświatowych: oświatowo-wychowawczych, CKU, CKP, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówek artystycznych (ogniska artystyczne), poradni psychologiczno-pedagogicznych, MOW, MOS, SOSW, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, burs i internatów, bibliotek pedagogicznych;

Nasze uwagi

Zmiana umożliwi przekazywanie tych placówek przez JST do prowadzenia osobom prawnym niebędącym JST (np. spółkom, fundacjom, stowarzyszeniom, w których nie stosuje się w pełnym zakresie przepisów Karty Nauczyciela).

2) umożliwienie powierzenia lub przekazania przez JST wykonywania zadań oświatowych przez JST związkowi komunalnemu;

Nasze uwagi

Zmiana umożliwi przekazywanie szkół i placówek związkom komunalnym. Należy domniemywać, iż pojęcie „związek komunalny” odnosi się do związków gmin i powiatów tworzonych w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych JST. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.  Związek posiada osobowość prawną. Ponieważ związek komunalny jest osobą prawną inną niż JST, nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez taki związek podlegają Karcie Nauczyciela w bardzo ograniczonym zakresie.

3) stworzenie możliwości zatrudnienia w przedszkolu publicznym oraz innej formie wychowania przedszkolnego osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć;

Nasze uwagi

Sprzeciw budzi idea zatrudniania do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, zwłaszcza w warunkach powiększającej się liczby nauczycieli pozostających bez pracy.

4) stworzenie możliwości zatrudnienia w szkole podstawowej, w celu wsparcia nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub nauczycieli prowadzących opiekę świetlicowa, osób posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do wykonywania tych zadań;

Nasze uwagi

Wskazanym jest, aby osoba zatrudniana w celu wsparcia nauczyciela posiadała obligatoryjnie przygotowanie (wykształcenie) pedagogiczne (w projekcie brak tego wymogu), a dopiero obok tego kwalifikacje uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do wspierania nauczyciela. 

Warszawa, wrzesień 2013 r.