Czy los zakładów kształcenia nauczycieli jest przesądzony?

Plik umieszczono na stronie 15. 05. 2013 r.

 

9 maja w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego na temat aktualnego stanu i przyszłości kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych.

Nowe regulacje prawne — wprowadzone ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym — weszły w życie 15 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 261a ust. 1 tej ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może w drodze rozporządzenia, działając na wniosek organu prowadzącego:

1) przekształcić publiczną szkołę pomaturalną, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych albo kolegium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawodową;
2) włączyć ww. placówki do uczelni publicznej, po uzyskaniu zgody senatu tej uczelni;
3) połączyć ww. placówki w publiczną uczelnię zawodową

określając sposób przejęcia pracowników i słuchaczy tych placówek, kierunki i specjalności studiów, na które słuchacze tych placówek będą przyjmowani, oraz tryb ukończenia studiów pierwszego stopnia, mając na uwadze zachowanie wysokiego poziomu kształcenia.

Jednocześnie ma mocy art. 261b wymienionej ustawy porozumienia zawarte przez organy prowadzące kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych albo kolegia pracowników służb społecznych z uczelniami, w zakresie, w jakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowanego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata, tracą moc z dniem 30 września 2015 r.

W związku z powyższym resort edukacji planuje w roku szkolnym 2013/2014 wstrzymanie naboru do kolegiów.

Poniżej zamieszczamy wystąpienie ZG ZNP w sprawie utrzymania kolegiów w systemie oświaty.

  

Warszawa, 2013–05–10

Pani
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej
W a r s z a w a

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pani Minister o zachowanie kształcenia realizowanego dotychczas w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych. Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej w styczniu 2013 r. do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw włączone zostały propozycje zmian w systemie oświaty. Planuje się, że w roku szkolnym 2013/2014 wstrzymany zostanie nabór kandydatów do zakładów kształcenia nauczycieli, a tym samym nastąpi stopniowe wygaszanie kształcenia i likwidacja tych placówek.

Zdajemy sobie sprawę, że projektowane zmiany są między innymi konsekwencją realizowania przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, umożliwiających zmianę statusu nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów nauczycielskich poprzez włączenie ich do systemu szkolnictwa wyższego, a w szczególności przepisu art. 261b. Na podstawie tego przepisu z dniem 30 września 2015 r. tracą moc porozumienia zawarte przez organy prowadzące kolegia z uczelniami, w zakresie umożliwiającym absolwentowi ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata. Mając na uwadze obowiązujące obecnie standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – absolwenci kolegiów nie będą mieli więc możliwości uzyskania kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że planowane obecnie zmiany w systemie szkolnictwa wyższego przewidują stworzenie nowego systemu potwierdzania posiadanych kompetencji zdobytych poza szkolnictwem wyższym, w tym uzyskanych w kolegiach.

W związku z powyższym nie widzimy formalnych przeszkód, które powodowałyby potrzebę wstrzymania w roku szkolnym 2013/2014 naboru kandydatów do zakładów kształcenia nauczycieli. Naszym zdaniem system kształcenia w kolegiach (w sposób naturalny) powinien być weryfikowany stopniem zainteresowania kandydatów, a następnie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy.

Prezes ZNP
/–/ Sławomir Broniarz