Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach podpisane

Plik umieszczono na stronie 09. 05. 2013 r.

 

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała 30 kwietnia 2013 r. nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Proponowane rozwiązania uwzględniają rekomendacje, opinie i uwagi kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez wiele osób reprezentujących środowiska nauczycieli, związki zawodowe, rodziców, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty, a także przez przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły.

Dzięki wprowadzonym zamianom zostanie ograniczona dokumentacja, obowiązująca dotychczas nauczycieli, co pozwoli im wydłużyć czas bezpośredniej pracy z uczniami, bez uszczerbku dla jakości udzielanej pomocy. Wprowadzenie zasady udzielania pomocy przez nauczycieli podczas bieżącej pracy oraz rezygnacja z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia na rzecz koordynacji jej udzielania przez wychowawcę klasy uprości proces i przyspieszy udzielanie tej pomocy.

W nowym rozporządzeniu rezygnowano z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy, do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy. Zadania te będzie wykonywał wychowawca klasy w szkole lub placówce, który będzie współpracował z rodzicami oraz, w zależności od potrzeb, z nauczycielami, specjalistami i poradnią psychologiczno–pedagogiczną. Obligatoryjny wymóg współpracy zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów pracujących z uczniem przewiduje się w sytuacji, gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zniesiony zostaje obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW) na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno–pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy uwzględniane będą dodatkowo w Indywidualnym Programie Edukacyjno–Terapeutycznym (IPET).

Poszerzono katalog osób inicjujących udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej o osobę dyrektora, kuratora sądowego, pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną, pracownika socjalnego i asystenta rodziny.

Doprecyzowany został przepis dotyczący zajęć specjalistycznych, które mogą trwać krócej niż 60 minut, przy czym należy  zachować ustalony dla ucznia łączny tygodniowy czas tych zajęć. W nowych regulacjach podtrzymano przepis pisemnego informowania rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Tekst rozporządzenia na stronie MEN
Uzasadnienie