ZNP przeciwko prywatyzacji konstytucyjnych zadań państwa

Plik umieszczono na stronie 20. 03. 2013 r.

 

19 marca odbyła się konferencja prasowa prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza oraz wiceprezesa Krzysztofa Baszczyńskiego w sprawie wniosku ZNP o uznanie niekonstytucyjności zakładania, prowadzenia i przejmowania publicznych szkół przez podmioty prywatne.

„Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zdecydowanie przeciwny prywatyzacji konstytucyjnych zadań państwa. Zakładanie i prowadzenie szkół publicznych przez podmioty prywatne, a także ich przekazywanie przez państwo jest niezgodne z konstytucją” – powiedział we wtorek prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Prezydium ZG ZNP na posiedzeniu 11 marca 2013 r. zdecydowało o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 5 ust. 5g i art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Zdaniem ZNP przepisy te naruszają Konstytucję RP w zakresie, w jakim umożliwiają prowadzenie szkół publicznych przez podmioty prywatne.

Wniosek opiera się o zarzut naruszenia art. 70 Konstytucji RP – z której to normy wynika podział na oświatę publiczną – państwową i niepubliczną – prywatną. Zdaniem ZNP, szkołą publiczną w rozumieniu art. 70 Konstytucji RP jest tylko i wyłącznie szkoła państwowa, a więc szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub ministra, w odróżnieniu od szkoły niepublicznej, prowadzonej przez podmioty prywatne. Podmioty prywatne nie są władzą publiczną i w świetle Konstytucji nie mogą prowadzić szkół publicznych.

Celem wniosku jest stwierdzenie nieważności ww. norm ustawowych w związku z naruszeniem zasad konstytucyjnych i tym samym uniemożliwienie podmiotom prywatnym zakładania, przejmowania i prowadzenia szkół publicznych, zaś jednostkom samorządu terytorialnego wyzbywania się obowiązku prowadzenia szkół publicznych. 

Prezes ZNP powołał się przy tym na wyrok z 9 czerwca 2010 r. Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że wyłącznie samorządy są uprawnione do zakładania i prowadzenia szkół publicznych. „ZNP nie jest przeciwny oświacie prywatnej, ale pod warunkiem, że jest to oświata niepubliczna” – zastrzegł Broniarz.

Impulsem do sformułowania wniosku jest coraz bardziej pogłębiający się proces niekontrolowanej prywatyzacji oświaty publicznej. Wniosek ten jest również odpowiedzią na całkowitą bezczynność organów władzy publicznej (Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Administracji i Cyfryzacji, wojewodów, kuratorów oświaty), które konsekwentnie odmawiają podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do egzekwowania od organów samorządu terytorialnego obowiązku prowadzenia szkół publicznych.