Stanowisko ZNP, TNBSP i SBP w sprawie bibliotek szkolnych

Plik umieszczono na stronie 04. 03. 2013 r.

 

Uczestnicy spotkania zorganizowanego w ZG ZNP 27 lutego 2013 r., reprezentujący Związek Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, wyrażają sprzeciw wobec projektu założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie dotyczącym przyszłości bibliotek szkolnych.

ZNP, TNBSP i SBP zdecydowanie opowiadają się za pozostawieniem w systemie oświaty biblioteki szkolnej, której funkcje i zadania, określone w podstawie programowej, są nierozerwalnie związane ze szkołą i realizowane przez nauczyciela bibliotekarza.

Jesteśmy przekonani, że koncepcja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zastąpienia bibliotek szkolnych bibliotekami publicznymi, jest zła i szkodliwa dla spójności sytemu oświaty. Nie dostrzegamy żadnego uzasadnienia dla tego typu pomysłów, poza jednym - szukaniem oszczędności.

Jednocześnie uczestnicy spotkania potwierdzają, że od 2010 roku aktualny jest projekt, opracowany przez ZNP, TNBSP i SBP, umożliwiający bibliotekom szkolnym udostępnianie księgozbioru zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.

 

(-) Marzena Przybysz
SBP

(-) Danuta Brzezińska
TNBSP

(-) Krzysztof Baszczyński
ZNP