ZNP: Będziemy bronić szkolnych bibliotek

Plik umieszczono na stronie 14. 02. 2013 r.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego kategorycznie sprzeciwia się planom Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zakładającym likwidację bibliotek szkolnych. ZNP podejmie wszelkie kroki w celu obrony szkolnych bibliotek i pracujących w nich nauczycieli.

MAC w założeniach do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego zaproponował wpisanie do prawa oświatowego przepisu umożliwiającego wykonywanie zadań biblioteki szkolnej przez biblioteki publiczne. Co de facto oznacza likwidację szkolnych bibliotek.

Zdaniem ZNP, taka decyzja przyczyni się do „obniżenia jakości nauczania w polskich szkołach”. „Zmiany proponowane przez MAC mogą skutkować utrudnieniem dostępu uczniów do książek. Gmina będzie bowiem mogła porozumieć się z okolicznymi gminami w sprawie prowadzenia biblioteki publicznej. Wówczas uczeń po szkolną lekturę będzie musiał jechać do sąsiedniej gminy” – czytamy w komunikacie związku.

ZNP przypomniał, że w Polsce działa obecnie 33 160 szkolnych bibliotek. Na razie samorządom udało się przekształcić – łamiąc przy tym obowiązujące obecnie prawo - ok. 240 z tych placówek w biblioteki publiczne. Zmiana ta wiąże się z obniżeniem zarobków dotychczasowych nauczycieli bibliotekarzy. Realną groźbą są również zwolnienia.

„Z ubolewaniem zauważamy, że postulat likwidacji bibliotek szkolnych wpisuje się w niekorzystny trend zmian w polskiej szkole. Przypominamy, że w polskich szkołach już prawie nie ma stołówek, świetlice pracują na zasadzie improwizacji (godziny karciane), samorządy nie pozwalają na zatrudnianie specjalistów (psychologów, pedagogów szkolnych, logopedów, terapeutów)” – podkreślono w komunikacie.

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP informuje ponadto, iż w obecnym stanie prawnym likwidacja bibliotek szkolnych i przejmowanie ich zadań przez biblioteki publiczne jest rażącym naruszeniem obowiązującego prawa. Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki. Wskazanie statutu szkoły jako źródła obowiązku, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.s.o., wyraźnie łączy wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki ze szkołą. Nie jest więc możliwa realizacja tego celu statutowego szkoły poprzez inny podmiot, jakim jest np. biblioteka publiczna. Potwierdzają to regulacje prawne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61 poz. 624 ze zm.), które wprost stwierdzają, że to właśnie szkoła ma obowiązek zorganizować w szkole bibliotekę, a statut szkoły określać szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza.

Na bezwzględny obowiązek prowadzenia biblioteki szkolnej wskazuje także treść art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 ze zm.). Zapis ten stwierdza także, iż biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek systemu oświaty służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Ponadto art. 13 ust. 7 powyższej ustawy stwierdza, że biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi. Zapis ten wynika z odmiennych funkcji i zadań, które pełnią biblioteki szkolne i publiczne.

Likwidacja bibliotek szkolnych i przejęcie ich prowadzenia przez biblioteki publiczne będzie ponadto sprzeczna z obowiązującym prawem w zakresie niewykonania niektórych zadań szkolnych, związanych z prowadzeniem szkół przez jednostki samorządu terytorialnego. Naruszenie to w szczególności polegać będzie na niewydatkowaniu środków subwencji oświatowej na zadania szkolne związane z prowadzeniem bibliotek szkolnych. Zagadnienie to reguluje corocznie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Przeczytaj:
List otwarty do Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego
w obronie bibliotek szkolnych