W Podkomisji o kosztach funkcjonowania Karty Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 10. 02. 2013 r.

 

6 lutego br. odbyło się w Sejmie posiedzenie Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki, którego tematem była informacja MEN  nt. „Analiza kosztów funkcjonowania ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i kalkulacja skutków finansowych proponowanych w ustawie zmian”. Resort edukacji reprezentowali wiceministrowie Maciej Jakubowski i Przemysław Krzyżanowski.

Przedstawiając informację min. M. Jakubowski nie odniósł się do danych dotyczących kosztów funkcjonowania Karty Nauczyciela w obecnym jej kształcie (dane te posłowie otrzymali w materiale pisemnym – link poniżej), skupiając się bardziej na propozycjach MEN dot. zakresu zmian w tej ustawie. Zaprzeczył, jakoby zmiany proponowane przez resort wynikały li tylko z przesłanek ekonomicznych – jego zdaniem są to propozycje projakościowe, choć nie bez znaczenia jest również efektywność wydatków ponoszonych na edukację. Nie można jednak w tej chwili ocenić, jakie rzeczywiste oszczędności przyniosłyby proponowane przez MEN zmiany, obecnie trwają prace nad założeniami zmian oraz nad tekstem regulacyjnym, w którym ujęte będą dokładne skutki finansowe. Zdaniem min. Jakubowskiego wymierne korzyści finansowe dla  budżetów j.s.t. („większą efektywność”),  przyniosą jednak propozycje dot.:

* wynagrodzeń nauczycieli, w tym inny sposób naliczania średniego wynagradzania (średnia ze średnich wynagrodzeń na wszystkich stopniach awansu) oraz wliczenie do średniego wynagrodzenia (bez zmiany naliczonych środków) tzw. dodatku wiejskiego
* urlopów na poratowanie zdrowia, w tym dłuższy staż pracy wymagany do uzyskania prawa do urlopu przy jednoczesnym skróceniu jego wymiaru, ograniczenie katalogu chorób będących przesłanką do udzielenia urlopu, przekazanie do kompetencji lekarza medycyny pracy decyzji o jego udzieleniu
* dodatków i przywilejów socjalnych, w tym likwidacja dodatku mieszkaniowego, zasiłku na zagospodarowanie, prawa do działki, wliczenie dodatku wiejskiego do wynagrodzenia.

Pozostałe zmiany, zdaniem min. Jakubowskiego są zmianami służącymi wyłącznie podnoszeniu jakości kształcenia, zwłaszcza te związane z czasem pracy (ewidencjonowanie) czy uregulowaniem wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Ta deklaracja wywołała burzliwą dyskusję, uczestnicy spotkania poddali pod wątpliwość projakościowy charakter zmian, jednocześnie zwracano uwagę, że propozycje MEN nie zaspokajają oczekiwań samorządów, gdyż są zbyt mało radykalne i nie przyniosą pożądanych oszczędności.

Uczestniczący w posiedzeniu wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński podkreślił, że Związek oczekuje na szczegółowe propozycje zawarte w założeniach, a następnie w projekcie ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela. Wskazał, że  wystąpieniu min. Jakubowskiego brakuje wielu informacji, np. o propozycjach dotyczących awansu zawodowego. Jednocześnie wyraził wątpliwości związane z wliczaniem dodatku wiejskiego do średnich wynagrodzeń, zwłaszcza że nie spowoduje to wzrostu środków przeznaczonych na wynagrodzenia – zatem zamiast oczekiwanego przez wszystkich uproszczenia systemu wynagradzania i likwidacji (niewliczania do średnich wynagrodzeń) niektórych dodatków, system ten ulega rozbudowaniu o kolejny dodatek.

 

Sprawozdanie wideo z posiedzenia Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki:
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=84B7C71DB9F5A95CC1257B0300477728

Materiał informacyjny MEN:
Analiza kosztów funkcjonowania ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i kalkulacja skutków finansowych proponowanych w ustawie zmian