Stanowisko w sprawie próby wyłączenia nauczycieli przedszkoli, świetlic i bibliotek szkolnych z Karty Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 19. 12. 2012 r.

 

Pani Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
Warszawa
19. 12. 2012 r.

 

STANOWISKO

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w związku z propozycjami zmian w ustawie Karta Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty przedstawianymi przez korporacje samorządowe, wyraża stanowczy protest wobec próby wyłączenia nauczycieli przedszkoli, świetlic i bibliotek szkolnych z Karty Nauczyciela.

Nie zgadzamy się na pozbawienie tej kategorii nauczycieli dotychczasowego statusu zawodowego.

Nie wyrażamy zgody na podział nauczycieli na tablicowych i nietablicowych, a tym samym na dzielenie środowiska nauczycielskiego.

 

Uważamy, że nauczyciele przedszkoli, świetlic i bibliotek szkolnych powinni podlegać zapisom ustawy Karta Nauczyciela, gdyż:

1. korzystają z programów wychowawczo-dydaktycznych zatwierdzonych do użytku przez MEN oraz tworzą własne, autorskie programy,
2. podejmują działania zmierzające do wyrównywania szans edukacyjnych,
3. prowadzą dokumentację pedagogiczną jak każdy nauczyciel w oparciu o obowiązujące przepisy,
4. doskonalą swój warsztat pracy poprzez uczestniczenie w kursach, szkoleniach i warsztatach,
5. ich praca dydaktyczno-wychowawcza, tak jak każdego nauczyciela podlega ocenie zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela,
6. podlegają procedurze awansu zawodowego nauczycieli.

 

Należy także podkreślić specyficzną rolę pełnioną przez wyżej wymienionych nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, tj.:

- nauczyciele przedszkoli:
obowiązkowe pensum godzin realizują w bezpośredniej pracy z dzieckiem,
planują i organizują zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z podstawą programową ustaloną i zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej,
prowadzą szczegółową analizę osiągnięć dzieci mającą na celu ustalenie ewentualnych niedoborów z każdej sfery rozwoju dziecka,
rozwijają zainteresowania dzieci i dbają o ich wszechstronny rozwój.

- nauczyciele świetlicy:
wpływają na rozwój zainteresowań uczniów poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze organizowane w ramach świetlicy,
poszerzają zakres zadań świetlicy w kierunku edukacyjnym, terapeutycznym z uwzględnieniem indywidualnej pomocy dzieciom w nauce.

- nauczyciele bibliotekarze:
zaspokajają potrzeby edukacyjne uczniów i nauczycieli,
rozbudzają aktywność umysłową, kształtują twórcze postawy uczniów i rozwijają ich zainteresowania,
prowadzą pracę pedagogiczną z uczniami w ramach zajęć bibliotecznych,
są inspiratorami edukacji czytelniczej i medialnej oraz wspomagają działania szkoły w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych.

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP nie wyraża zgody, aby warunki pracy – wysokość wynagrodzenia, wymiar pensum, zasady zatrudnienia i awansu zawodowego były określane przez organ prowadzący. W tej sytuacji domagamy się zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP

 

Do wiadomości:
1. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
2. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
3. Klub Poselski Ruch Palikota
4. Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej
5. Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
6. Klub Parlamentarny Solidarna Polska