Informacja emerytalna

Plik umieszczono na stronie 19. 12. 2012 r.

 

BP/0101/7/JG/12
Warszawa, 17. 12. 2012 r.

Osoby pobierające emeryturę nauczycielską z art. 88 ustawy Karta Nauczyciela, które osiągnęły wiek 55 lub 60 lat (Kobiety), 60 lub 65 lat (Mężczyźni) i chciałyby w związku z tym dokonać przeliczenia emerytury, powinny dokonać tego najpóźniej do końca grudnia 2012r.

Od 1 stycznia 2013 r. wchodzi bowiem w życie zapis art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz.637) mówiący o tym, że podstawę obliczenia emerytury będzie pomniejszało się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed obliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. To może powodować, że przeliczenie dokonane w 2013 r. będzie mniej korzystne.

Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli w wyniku ponownego ustalenia emerytura będzie niższa, ZUS będzie wypłacał świadczenie w dotychczasowej wysokości.

Opracowała: Jolanta Gałczyńska
Starszy specjalista w Biurze Prezesa ZNP