Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży o zmianach w Karcie Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 16. 12. 2012 r.

 

13 grudnia br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Minister Edukacji Narodowej przedstawiła informację nt. kierunków zmian w Karcie Nauczyciela. W posiedzeniu Komisji brali udział m.in. przedstawiciele oświatowych związków zawodowych i korporacji samorządowych. ZNP reprezentowali Sławomir Broniarz i Krzysztof Baszczyński.

Przedstawiając informację min. Krystyna Szumilas omówiła przebieg dotychczasowych rozmów nt. zmian w Karcie Nauczyciela, które toczą się od sierpnia br. w MEN, a także proponowane przez resort zmiany w zakresie urlopów wypoczynkowych i dla poratowania zdrowia oraz zasad wynagradzania nauczycieli.

Dyskusja była bardzo burzliwa, padały skrajne propozycje i opinie. Przedstawiciele MEN nie odpowiedzieli na najważniejsze dla wielu nauczycieli pytanie - kiedy rząd przedstawi swój projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

Prezes ZNP, Sławomir Broniarz, zabierając głos zwrócił uwagę, że przystąpiliśmy do rozmów na temat zmian w Karcie Nauczyciela widząc potrzebę dalszej poprawy jakości kształcenia. Była to także realizacja zadań opisanych w Pakcie dla Edukacji, przyjętym przez Zarząd Główny ZNP w grudniu 2011 r. Dlatego w sposób szczególny odnosimy się do propozycji zmian związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, jak również z awansem zawodowym, przedstawiając jednocześnie własne propozycje rozwiązań.

Jak pokazuje debata publiczna na temat Karty Nauczyciela, dominują w niej stereotypy, uproszczenia i niewiedza.

Zdecydowanie negatywnie Związek ocenia kontekst ekonomiczny proponowanych zmian, których inicjatorami stały się organizacje samorządowe. Doraźne działania oszczędnościowe stoją w wyraźnej rozbieżności z działaniami projakościowymi.

ZNP nie podziela również opinii wyrażanej przez organizacje samorządowe i OSKKO, o rzekomo negatywnym wpływie Karty na jakość pracy szkół, czy też rzekomym braku możliwości dyscyplinowania przez dyrektorów niektórych nauczycieli w celu poprawy efektów ich pracy. Dobry dyrektor nie narzeka na przepisy prawa oświatowego, ujęte w Karcie, natomiast próba zapisania i opisania na potrzeby sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego wszelkich zjawisk szkolnych jest, zdaniem ZNP, pomysłem chybionym. Uznajemy jednak za konieczną poprawę lub całkowitą zmianę zasad wyłaniania kadry kierowniczej w szkołach, stawiając na jej autonomię i zerwanie z ręcznym sterowaniem dokonywanym przez niektóre organy prowadzące. Przykładów niezgodnych z prawem działań organów j.s.t. można podać wiele, dlatego jako kwestię wymagającą natychmiastowej poprawy, traktujemy brak reakcji władzy publicznej na łamanie prawa przez niektóre samorządy. Postawa wójtów i burmistrzów z województwa lubelskiego, podkarpackiego, czy wielkopolskiego, każe bić na alarm. Dlatego ZNP postuluje, by KENiM niezwłocznie zajęła się problemem łamania prawa przez władze wykonawcze organów prowadzących i brakiem reakcji właściwych wojewodów, co powoduje narastanie wrażenia bezradności organów państwa wobec samowoli i lekceważenia prawa przez j.s.t. i przyzwolenia na stosowanie przez nie „prostych” i „racjonalnych” acz bezprawnych recept.

ZNP bardzo krytycznie odnosi się do zagadnień komercjalizacji i prywatyzacji szkół i przedszkoli, oczekujemy natomiast przyspieszenia prac nad objęciem edukacji przedszkolnej subwencją. Nie podzielamy opinii o wyższości placówek niepublicznych nad szkołami samorządowymi, sprzeciwiamy się także prywatyzacji odpowiedzialności i przenoszeniu realizacji podstawowych zadań państwa na inne podmioty.

Wnosimy jednocześnie o przeprowadzenie badania poziomu zadowolenia pracowników szkół niepublicznych. Zdaniem ZNP w wielu szkołach niepublicznych mamy do czynienia z narastającym wykorzystywaniem nauczycieli i obniżaniem im poziomu wynagrodzeń przy równoczesnym zwiększaniu wymiaru pracy.

ZNP wciąż jeszcze jest gotowy do debaty o pracy nauczyciela, opisanej ustawą Karta Nauczyciela, debaty poważnej, wolnej od wrogości, stereotypów i zwyczajnej niewiedzy. Oczekujemy również, że propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej będą miały charakter projakościowy, a nie tylko i wyłącznie oszczędnościowy.

 

Informacja MEN na temat kierunków zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (kliknij tutaj)