Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi

Plik umieszczono na stronie 13. 10. 2012 r.

 

Łódź, 9. 10. 2012 roku

Prezesi ogniw ZNP oraz przedstawiciele szkół i placówek oświatowych z terenu Miasta Łodzi krytycznie oceniają propozycje zmian prawa oświatowego i pragmatyki nauczycielskiej przyjęte przez uczestników Samorządowego Kongresu Oświaty 27. IX. 2012 r. w Warszawie.

Projekty zmian ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mają na celu wprowadzenie restrykcyjnego pakietu oszczędnościowego dla edukacji. Samorządowe propozycje zmierzają w kierunku nieograniczonego przekazywania publicznych szkół fundacjom i stowarzyszeniom, decentralizacji i komercjalizacji oświaty, zdecydowanego pogorszenia warunków pracy i płacy nauczycieli oraz ograniczenia nadzoru pedagogicznego. Skutkiem tego będzie również pogorszenie jakości kształcenia i ograniczenie dostępu do publicznej, bezpłatnej edukacji.

Przedstawione propozycje reform oświaty są przykładem krótkowzroczności i braku odpowiedzialności za poziom nauczania oraz rozwój kraju i przyszłość młodego pokolenia.

Uważamy, że tak radykalne zmiany w systemie oświaty nie mogą być wprowadzane w kontekście rozwiązywania przez samorządy swoich doraźnych problemów budżetowych oraz kryzysu finansów państwa.

Oczekujemy kontynuacji rozmów prowadzonych w MEN nt. zmian w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowym, których nadrzędnym celem powinno być podniesienie jakości kształcenia, umocnienie spójności systemu oświaty i podniesienie rangi statusu zawodowego nauczyciela.

W przypadku braku satysfakcjonujących środowisko oświatowe efektów rozmów jesteśmy zdecydowani do podjęcia radykalnych form protestu, których pierwszym etapem powinna być ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty w Warszawie.

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP