Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie bieżącej polityki państwa i samorządów wobec oświaty i jej pracowników

Plik umieszczono na stronie 28. 06. 2012 r.

 

Zarząd Główny ZNP z niepokojem przyjmuje pojawiające się w środkach masowego przekazu krzywdzące i nieprawdziwe opinie dotyczące nauczycieli, w tym ich czasu pracy, wynagrodzeń, a także rzekomych przywilejów zapisanych w ustawie Karta Nauczyciela. Zarząd Główny ZNP traktuje to jako formę konfrontacji zawodu nauczyciela z opinią publiczną, w celu nastawienia jej przeciwko nauczycielom. Pojawiają się projekty zmian prawa oświatowego, sygnowane przez środowiska samorządowe, które zdaniem Zarządu Głównego ZNP zdestabilizują system oświaty, uderzając nie tylko w pracownika, ale również w ucznia. Przeprowadzony przez ZNP w maju br. sondaż pokazał, że prawie 217 tysięcy pracowników oświaty jest zdecydowanie przeciwnych rozwiązaniom zaproponowanym przez korporacje samorządowe.

Kolejny raz Zarząd Główny ZNP zwraca uwagę na całkowitą bierność Ministerstwa Edukacji Narodowej i rządu wobec pogarszającej się sytuacji polskich szkół i przedszkoli oraz ich pracowników. Zdumiewający i niepokojący jest brak jakiejkolwiek reakcji na trwającą od lat falę likwidacji placówek oświatowych. Nie podjęto skutecznych działań niwelujących skutki niżu demograficznego, który powinien stać się szansą na znaczącą poprawę warunków nauczania, a nie być pretekstem do doraźnych oszczędności j.s.t. Brak spójnej polityki edukacyjnej obejmującej cały proces kształcenia, począwszy od wychowania przedszkolnego po studia wyższe, jest dowodem krótkowzroczności i nieodpowiedzialności rządzących.

Zarząd Główny ZNP zawsze był otwarty na merytoryczną dyskusję o przyszłości polskiej edukacji. Propozycje ZNP dotyczące m.in. finansowania i zarządzania oświatą, podziału zadań państwa i samorządów, statusu zawodowego pracowników oświaty zawarte zostały w Pakcie dla Edukacji, a także w porozumieniach dotyczących pragmatyki nauczycielskiej podpisanych w roku 2011 z  PO, PSL i SLD. Zarząd Główny ZNP podtrzymuje gotowość do rozmów ze stroną rządową i samorządową o przyszłości edukacji i zmianach, które służyć będą dalszej poprawie jakości kształcenia i wychowania oraz podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego