Komunikat ZNP dotyczący wzrostu wynagrodzeń od roku 2013

Plik umieszczono na stronie 16. 05. 2012 r.

 

16. 05. 2012 r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża swoje zaniepokojenie brakiem planu finansowego rządu w zakresie rozwoju edukacji oraz wsparcia pracowników oświaty.

Z dokumentu Ministerstwa Finansów „Wieloletni plan finansowy państwa 2012 - 2015” wynika, że rząd nie planuje wzrostu płac pracowników sfery budżetowej oraz nauczycieli. Tymczasem w ramach „Wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2011- 2014”, rząd zamierza m.in. realizować zadania mające „prowadzić do podwyższenia jakości wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, zapewnienia powszechnego dostępu do nauki, jak również wspierania funkcji wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej realizowanej przez szkoły i inne placówki oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”. Jak rząd zamierza to osiągnąć jednocześnie „zamrażając” wynagrodzenia osób, które plan ten będą realizować?

Kwestię podwyżek w roku 2013 r. Związek poruszył podczas tegorocznych negocjacji płacowych z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Związek zgłosił m.in. konieczność ustalenia terminu rozpoczęcia rozmów dotyczących płac nauczycielskich w roku 2013, w tym powrotu do modelu wzrostu wynagrodzenia od 1 stycznia, a nie od 1 września. Postulował także wznowienie prac grupy roboczej ds. wynagrodzeń nauczycieli. Niestety, do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi od MEN.

Dlatego Związek żąda od ministerstwa edukacji oraz finansów:

-  przedstawienia informacji o planowanych wynagrodzeniach pracowników publicznych szkół/przedszkoli samorządowych w latach 2013 – 2015, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2013;

- wyznaczenia terminu rozmów płacowych z partnerami społecznymi, czyli związkami zawodowymi.

Prezes ZNP
Sławomir Broniarz /-/