Stanowisko Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wprowadzenia przez Miasto Łódź „bonu organizacyjnego” w placówkach gimnazjalnych

Plik umieszczono na stronie 07. 05. 2012 r.

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP wyraża stanowczy sprzeciw w związku z wprowadzeniem w roku szkolnym 2012/2013 „bonu organizacyjnego” w placówkach gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Bon organizacyjny to nowy sposób organizacji zajęć w szkołach i finansowania oświaty. Uzależnia on organizację szkoły od ilości uczniów i wyznaczonego na jej podstawie limitu zatrudnienia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. Limit etatów pedagogicznych i niepedagogicznych zależy od iloczynu liczby uczniów i tzw. „parametru standaryzacji” – wskaźnika ustalanego przez organ prowadzący. Im mniejsza wartość parametru, tym mniejsza liczba zatrudnionych pracowników.

Poprzez wysokość tego wskaźnika organ prowadzący określa limity etatów w szkołach i tym samym dopasowuje wydatki oświatowe do swoich możliwości finansowych. Budżet każdej szkoły będzie więc ściśle zależał od ilości uczniów i wyznaczonego przez urzędników limitu zatrudnienia pracowników.

Wprowadzając bon organizacyjny władze Łodzi przekazują dyrektorom większą odpowiedzialność za funkcjonowanie szkół, organizację zajęć i ilość zatrudnionych pracowników.

Pod hasłem racjonalizacji wydatków i zwiększenia autonomii dyrektora wprowadza się „standaryzację zatrudnienia”, której celem są drastyczne oszczędności w wydatkach samorządu na oświatę.

Bon organizacyjny to pogorszenie warunków pracy w szkołach i obniżenie poziomu nauczania. Aby sprostać regułom bonu wielu dyrektorów stanie przed koniecznością wprowadzenia poważnych oszczędności w budżetach szkół, co może prowadzić do zwolnień pracowników oraz naruszania zapisów ustawy Karta Nauczyciela.

Wprowadzenie bonu organizacyjnego – nowego sposobu organizacji zajęć w szkołach i zatrudniania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi spowoduje m.in.:
- drastyczne oszczędności w wydatkach samorządu na oświatę;
- zwolnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi;
- znaczną redukcję etatów nauczycieli świetlic, bibliotekarzy, pedagogów, psychologów i logopedów;
- zwolnienia „drogich” nauczycieli dyplomowanych i zatrudnianie w ich miejsce „tanich” nauczycieli stażystów i kontraktowych;
- brak możliwości uzupełniania etatu w innej szkole;
- nieudzielanie nauczycielom przez dyrektorów urlopów dla poratowania zdrowia;
- bezwzględną walkę szkół o każdego nowego ucznia;
- znaczne zwiększenie ilości uczniów w oddziałach szkolnych;
- brak podziału niektórych zajęć lekcyjnych na grupy;
- ograniczenie oferty zajęć pozalekcyjnych;
- wprowadzenie cateringu i zewnętrznych firm sprzątających do szkół;
- pogorszenie warunków pracy pracowników administracji i obsługi poprzez zwiększenie zakresu ich obowiązków służbowych;
- zwiększenie autonomii i jednocześnie odpowiedzialności finansowej dyrektorów, co skutkować będzie koniecznością wprowadzenia oszczędności i rygorystycznego przestrzegania budżetu szkoły.

W związku z powyższym Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP stanowczo żąda wycofania przez Urząd Miasta Łodzi wdrażania bonu organizacyjnego w placówkach gimnazjalnych, jako nowej formy organizacji zajęć i finansowania szkół.

Za Zarząd
MAREK ĆWIEK
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP