Komunikat z konsultacji płacowych
Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Plik umieszczono na stronie 30. 04. 2012 r.

 

Komunikat z konsultacji ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, które odbyły się w dniach 3, 17, 26 kwietnia 2012 r.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele:

- Ministerstwa Edukacji Narodowej: Mirosław Sielatycki - Podsekretarz Stanu, Maciej Jakubowski - Podsekretarz Stanu, Grzegorz Pochopień - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym, Anna Chrościcka - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym, przedstawiciele Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym,

- Związków zawodowych: Forum Związków Zawodowych, Komisja Krajowa Federacji Regionów i Komisji Zakładowych „Solidarność 80”, NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Sekcja Oświaty KNSZZ „Solidarność 80”, Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata”, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”.

W trakcie spotkania w dniu 3 kwietnia 2012 r. przedstawiono projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. W powyższym projekcie przedstawiono propozycję wzrostu od 1 września 2012 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego o 3,8% w stosunku do stawek obowiązujących od 1 września 2011 r. Wzrost ten odpowiada wzrostowi kwoty bazowej dla nauczycieli od 1 września 2012 r. (zał. nr 1).

Strona rządowa przedstawiła prezentację multimedialną, w trakcie której przekazano ideę proponowanych zmian. Prezentacja w formie wydruku stanowi (zał. nr 2,3,4).

W wyniku dyskusji prowadzonych w trakcie spotkań:

1. Przedstawiciele związków zawodowych postulowali, w ramach środków zaplanowanych w 2012 r. na wynagrodzenia nauczycieli, zwiększenie udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu średnim ponad propozycję przedłożoną przez stronę rządową. W szczególności przedstawiciel NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, złożył następującą propozycję:
- dla nauczycieli dyplomowanych do 65%,
- dla nauczycieli mianowanych do 70% ,
- dla nauczycieli kontraktowych do 80%,
- dla nauczycieli stażystów do 85%.

2. Związki zawodowe domagają się przeliczenia godzin ponadwymiarowych wynikających z siatki godzin na pełne etaty. Strona rządowa, na podstawie danych z SIO, przedstawiła analizę modelu struktury wynagrodzenia zaproponowanego przez stronę związkową,

3. Związki zgłosiły konieczność ustalenia terminu rozpoczęcia rozmów dotyczących płac nauczycielskich w roku 2013, w tym powrotu do modelu wzrostu wynagrodzenia od 1 stycznia, a nie od 1 września.

4. Strona związkowa postulowała o wznowienie prac grupy roboczej ds. wynagrodzeń nauczycieli w celu wypracowania zmian systemowych w zakresie płac nauczycielskich.

5. Strona rządowa odniosła się do propozycji związków zawodowych i podtrzymała propozycję zawartą w przedłożonym projekcie rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy stanowiącego, która zdaniem strony rządowej lepiej chroni motywacyjny charakter wynagrodzeń nauczycieli (załącznik nr 1 do Komunikatu).

Strona rządowa
Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli