Stanowisko ZG ZNP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Plik umieszczono na stronie 26. 03. 2012 r.

 

Wdrażanie zmian programowych i organizacyjnych w szkołach ogólnokształcących oraz modernizacja szkolnictwa zawodowego nie zostały przygotowane w sposób gwarantujący osiągnięcie założonych celów.

Na realizację reformy nie zabezpieczono środków błędnie przyjmując, że zmiany nie spowodują dodatkowych skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Proces wdrażania zmian nie został starannie zaplanowany, przebiega zbyt pośpiesznie i nie został poprzedzony szeroką kampanią informacyjną.

Brakuje skutecznego systemu szkoleń i merytorycznego wsparcia przygotowującego dyrektorów i nauczycieli szkół do tak radykalnych i wprowadzanych w krótkim czasie zmian. Wśród uczniów i ich rodziców dominuje powszechna niewiedza o skutkach reformy.

Polska szkoła w ostatnich latach stała się miejscem wielu kluczowych zmian systemowych wprowadzanych kolejnymi aktami prawa oświatowego. Odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenie tych zmian spoczywa na barkach nauczycieli i dyrektorów szkół, których zobowiązuje się do realizacji kolejnych zaprogramowanych przez reformatorów działań.

Tego rodzaju polityka oświatowa państwa budzi wątpliwości i spotyka się z krytyką ze strony środowiska oświatowego. Jej skutkiem nie jest publicznie deklarowane zwiększanie autonomii szkół, lecz ustawiczne przerzucanie na dyrektorów oraz nauczycieli odpowiedzialności za powodzenie reformy w praktyce.

W trosce o prawidłową realizację reformy i sukcesy uczniów, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wzywa rząd Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia pilnych działań w celu zapewnienia właściwych warunków do jej wdrożenia.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego